Browsing by Subject "tavarantoimittaja"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Lyly, Riku (Helsingfors universitet, 2014)
    Tämän tutkielman tavoitteena oli kuvata Amer Sports Suomi Oy:n sekä tämän Intersport-asiakkaiden muodostaman markkinointikanavan yhteistyötä ja kumppanuutta vahvasti muuttuvassa markkinaympäristössä. Teoriaosassa keskiöön nostettiin etenkin luottamus ja konfliktit liikesuhteen toimintaan vaikuttavina tekijöinä. Viitekehyksenä toimi malli, jossa tyytyväisyys, konfliktit, luottamus ja sitoutuminen vaikuttavat liikesuhteen menestykseen. Mallin avulla voitiin luoda kokonaisuus, jossa osa-alueet liittyvät konkreettisesti toisiinsa ja ovat yritykselle helposti käsitettävissä. Internet-pohjainen kyselytutkimus osoitettiin kaikille Suomen Intersport-kauppiaille, joita oli tutkimuksen tekohetkellä n. 93 kappaletta. Tutkimuksen lähestymistapa on kvantitatiivinen. Yksittäisistä muuttujista muodostettiin summamuuttujia ja näiden sekä viitekehyksen osa-alueiden välille laskettiin Spearmanin korrelaatiokertoimet. Näiden tulosten avulla Amer Sports pystyy konkreettisesti keskittämään toimia mallin yksittäisiin osa-alueisiin. Lisäksi tulokset on eroteltu liikkeen koon perusteella. Empiirisen osan perusteella todettiin, että markkinointikanavan yhteistyön kannalta merkittäviä tekijöitä ovat taloudellinen tyytyväisyys, ei-taloudellinen tyytyväisyys, konfliktien menestyksekäs ratkaisu, luottamus ja sitoutuminen. Näistä jokaista Amer Sports voi kehittää keskittymällä erilaisiin asioihin. Koko mallin kannalta merkittävimmiksi osoittautuivat sosiaalinen ja taloudellinen luottamus, joustavuus, henkilökunnan ominaisuudet ja tavoitteiden yhteensopivuus. Eri kokoisten liikkeiden osalta tulokset poikkesivat hieman toisistaan. Tulosten avulla Amer Sports Suomi Oy voi kehittää asiakassuhteitaan kohti yhä syvempää kumppanuutta. Tarkastelemalla yrityksen kaikkia toimia ja kehittämällä niitä tässä työssä esitettyjen tekijöiden avulla Amer Sports Suomi Oy voi helpottaa konflikteja ja lisätä luottamusta Intersport asiakkaiden keskuudessa. Näin on mahdollista rakentaa sitoutumista, joka tässä työssä käsitetään liikesuhteen kumppanuuden tärkeimmäksi tulokseksi.
  • Sirola, Noora (Helsingfors universitet, 2013)
    Suomessa päivittäistavarakauppa on keskittynyt muutamalle suurelle kaupan keskusliikkelle, mikä on johtanut niiden vahvistuneeseen valta-asemaan suhteessa tavarantoimittajiin. Yksi keskeinen kohde, johon kaupan vahva valta-asema vaikuttaa on valikoimatyöskentely, joka on tärkeä osa sekä kaupan että tavarantoimittajan toimintaa. Tavarantoimittajien tavoitteena on saada omille tuotteilleen mahdollisimman hyvät valikoimaluokitukset, jolloin ne pyrkivät vaikuttamaan kaupan valikoimapäätöksiin. Tässä tutkimuksessa selvitettiin niitä vallan lähteitä, joihin tavarantoimittajan vaikutusmahdollisuudet perustuvat. Tutkimuskysymys jakautui tavarantoimittajan keskeisten vallan lähteiden selvittämiseen sekä vallan lähteiden käytön kartoittamiseen päivittäistavarakaupan valikoimatyöskentelyssä. Tutkimus tehtiin tavarantoimittajan näkökulmasta ja tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla tavarantoimittajyritysten edustajia. Teoriaosuudessa tarkasteltiin valikoimatyöskentelyä ja valtaa käsittelevää kirjallisuutta sekä aiheista aikaisemmin tehtyjä tutkimuksia. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostettiin kirjallisuudessa tunnistetuista tavarantoimittajan mahdollisista vallan lähteistä, jotka ryhmiteltiin eri vallan muotojen alle. Viitekehys toimi haastattelujen perustana sekä aineiston analysoinnin lähtökohtana. Haastatteluissa vastaajille esitettiin lauseväittämiä, jotka liittyivät teoreettisessa viitekehyksessä tunnistettuihin vallan muotoihin ja lähteisiin. Tutkimuksen tuloksena tunnistettiin tiettyjä vallan lähteitä, joita tavarantoimittajat voivat hyödyntää pyrkiessään vaikuttamaan kaupan valikoimapäätöksiin. Tutkimuksessa tunnistetut tavarantoimittajan vallan lähteet voidaan ryhmitellä neljän isomman kokonaisuuden alle: 1) tavarantoimittajan ja kaupan välinen suhde, 2) lisäarvon tuottaminen kaupalle, 3) tavarantoimittajan merkittävä markkina-asema sekä 4) tavarantoimittajan markkinointipanostukset. Vallan lähteiden käyttö ilmenee valikoimatyöskentelyyn liittyvissä säännöllisissä tapaamisissa tavarantoimittajan ja kaupan välillä. Tavarantoimittajan pyrkii vakuuttamaan kaupan ja yksittäisen ostajan valikoimaehdotuksensa hyvyydestä. Käytännössä tämä edellyttää yleensä luottamuksellisen suhteen ja uskottavuuden saavuttamista kaupan kanssa. Keskeisenä liikkeenjohdollisena johtopäätöksenä nousi esille tavarantoimittajan asiantuntijuuden ja osaamisen merkitys valikoimatyöskentelyssä. Kaupan rajallisista resursseista ja suuresta työnkierrosta johtuen tavarantoimittajalla on mahdollisuus ottaa rooli tuoteryhmiensä parhaana asiantuntijana. Viemällä laadukasta ja eri näkökulmia yhdistävää tietoa kaupalle on tavarantoimittajalla paremmat mahdollisuudet vaikuttaa valikoimatyöskentelyyn. Tavarantoimittajien olisi tulevaisuudessa myös hyvä yhä enemmän kiinnittää huomiota omien tuotteidensa ja brändiensä riittävään erilaistamiseen. Kuluttajatarpeisiin aidosti vastaavat tuotteet tuottavat kaupalle lisäarvoa, jolloin myös niiden valikoimiin pääsy on todennäköisempää.