Browsing by Subject "tekniset taidot"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Berger, Miikka (Helsingin yliopisto, 2019)
    Tiivistelmä/Referat - Abstract Työnteko on murroksessa neljännen teollisen vallankumouksen alkaessa. Määrällisiä tutkimuksia muuttuvista työelämätaidoista on tehty paljon, mutta laadullisesta näkökulmasta tutkimuksia ei ole tarpeeksi. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, minkälaista teknistä osaamista teknologiayritykset tarvitsevat eniten tulevaisuudessa vuonna 2030. Tämän lisäksi tutkittiin sitä, minkälaiset tekniset ammatit ovat automatisoitavissa ja minkälaisia teknisiä työtehtäviä teknologiayrityksissä ylipäätään tehdään tulevaisuudessa. Tutkimusta lähestyttiin resurssiperusteisen teorian näkökulmasta, eli teknistä osaamista tarkasteltiin resurssina. Tutkimus oli laadullinen tulevaisuustutkimus ja tutkimusmenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Tutkimuksessa haastateltiin viittä nopeimmin kasvavien teknologiayritysten johtotason henkilöä. Haastattelujen apuna käytettiin tutkimuksen viitekehyksenä toiminutta tulevaisuustutkimuksen työkalua Future Signals Sense-making Framework -arviointimatriisia. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentui muiden aiheeseen liittyvien tutkimusten perusteella, joiden johtopäätöksinä oli, että digitalisaatio ja automaatio tulee muokkaamaan tulevaisuuden työntekoa radikaalisti. Aihetta tarkasteltiin siis erityisesti digitalisaation ja automaation näkökulmasta. Tämän tutkimuksen perusteella digitalisaatio ja automaatio eivät tule lähitulevaisuudessa vähentämään ihmisten tarvetta teknisissä työtehtävissä, vaikka ne muokkaavat tehtävänkuvia radikaalisti. Tulevaisuudessa tekniset työntekijät keskittyvät työssään uuden luomiseen. Luovaan ja innovatiiviseen työskentelyyn keskittyminen tarkoittaa ihmisten tekemien teknisten työtehtävien tehostumista, eli samalla panoksella saadaan entistä isompi tuottavuus jatkossa. Työtehtävät pirstaloituvat ja muuttuvat entistä heterogeenisemmiksi. Työtehtävät siirtyvät samalla lähemmäksi asiakasrajapintaa ja liiketoimintaa, jolloin inhimilliset taidot, kuten sosiaalinen ja luova älykkyys sekä havainnointi- ja käsittelykyky korostuvat. Digitalisaation ja automaation kehitys näyttää kuitenkin kiihtyvän niin voimakkaasti, että yksittäisiä tulevaisuudessa tarvittavia taitoja ei pystytä ennustamaan - eikä niiden ennustaminen ole välttämättä järkevää muutosnopeuden takia. Sen sijaan, että yrityksien kannattaisi hankkia yksittäisiä teknisiä taitoresursseja, niiden kannattaa keskittyä etsimään ja hankkimaan tietynlaisia ihmistyyppejä. Tällaiset ihmiset ovat sopeutuvia, heterogeenisia taitoja (kuten sosiaalinen ja luova älykkyys sekä havainnointi- ja käsittelykyky) omaavia henkilöitä, jotka ovat kykeneväisiä hyödyntämään uusia digitaalisia teknologioita.