Browsing by Subject "telakat"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Lipponen, Jukka (2001)
    Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää organisaatioon identifioitumista selittäviä tekijöitä. Samalla tutkittiin alaryhmäidentifikaation ja yläryhmäidentifikaation yhteyksiä sisäryhmän suosintaan ja prososiaaliseen organisaatiokäyttäytymiseen. Sosiaalisen identiteetin teorian ja aikaisemman organisaatiositoutumista käsittelevän tutkimuksen pohjalta muodostettiin useita hypoteeseja, joita testattiin kahden samalta suomalaiselta telakalta kerätyn aineiston avulla. Ensimmäisen aineisto koostui telakan omista työntekijöistä ja toinen aineisto koostui samalla telakalla työskentelevistä 20 eri alihankkijayrityksen palveluksessa olevista työntekijöistä. Kyselylomakkeen avulla kerättiin tietoja vastaajien identifikaatioista, sisäryhmän suosinnasta, ryhmien välisestä kilpailusta, työtyytyväisyydestä, ryhmien statuksesta, syrjinnästä, epäinstrumentaalisesta orientaatiosta ja prososiaalisesta organisaatiokäyttäytymisestä. Tutkimuksen tulokset antoivat tukea ajatukselle, että identifioitumista ja erilaisia identifikaatioprofiileja voidaan ennustaa joidenkin tutkimuksessa käytettyjen muuttujien avulla. Kontekstuaaliset tekijät selittivät hyvin identifikaation voimakkuutta. Telakan omien työntekijöiden keskuudessa identifioituminen telakkaan lisäsi alihankkijayritysten työntekijoihin kohdistuvaa sisäryhmän suosintaa. Alihankkijayritysten työntekijöiden kohdalla alaryhmään (alihankkijayritykseen) identifioituminen lisäsi sisäryhmän suosintaa suhteessa muihin alaryhmiin, ja yläryhmään (telakkaan) identifioituminen vähensi sisäryhmän suosintaa suhteessa muihin telakalla oleviin alaryhmiin. Tutkimuksen tulokset antoivat myös tukea hypoteesille, jonka mukaan identifioituminen ja työtyytyväisyys ovat yhteydessä sellaisiin organisaation kannalta positiivisiin seurauksiin kuten esimerkiksi epäinstrumentaaliseen orientaatioon ja prososiaaliseen organisaatiokäyttäytymiseen.
  • Pitkäranta, Paula (Uudenmaan ympäristökeskus, 2008)
    Suomen ympäristö 16/2008
    Venetelakat tarjoavat veneilijöille alusten korjaus-, huolto- ja telakointipalveluita sekä usein myös moottoreiden korjaus-, huolto- ja säilytyspalveluita. Veneveistämöt ovat sen sijaan keskittyneet veneiden rakentamiseen. Venetelakat ja -veistämöt sijaitsevat usein vesistöjen äärellä ja erityisen paljon veistämötoimintaa on keskittynyt eräiden rannikkopaikkakuntien, kuten Porvoon alueelle. Venetelakoilla käytetään monenlaisia kemikaalituotteita, kuten maaleja, öljytuotteita, lahonsuoja-aineita, pesuaineita, liimoja ja kittejä. Nämä kemikaalituotteet sisältävät hyvin erityyppisiä orgaanisia ja epäorgaanisia haitta-aineita. Antifouling-maalit sisältävät ympäristölle haitallisia aineita, kuten raskasmetalleja, orgaanisia tinayhdisteitä, PCB-yhdisteitä ja orgaanisia liuottimia. Kemikaalituotteita ja niiden sisältämiä haitta-aineita päätyy ympäristöön veneen pintakäsittelyn yhteydessä maaliroiskeina, rungon hiomisen yhteydessä maalilastuina ja -pölynä, veneen pesun ja pilssiveden tyhjentämisen yhteydessä, moottorin huoltotoimenpiteissä, liukenemalla vesille laskettujen alusten pinnoista sekä huolimattoman jätteenkäsittelyn seurauksena. Venetelakoilla ja -veistämöillä on tehty Suomessa hyvin vähän ympäristötutkimuksia, runsaammin tutkimuksia on toteutettu laivatelakoilla ja satamissa. Tehdyissä ympäristötutkimuksissa telakoiden ja talvisäilytysalueiden maaperän on todettu pilaantuneen paikoitellen raskasmetalleista, kuten lyijystä, kuparista ja sinkistä, sekä orgaanisista haitta-aineista, kuten tributyylitinasta ja PCB-yhdisteistä. Paikoitellen maaperästä on mitattu myös kohonneita öljyhiilivetyjen ja liuottimien pitoisuuksia. Sedimenttitutkimuksissa telakoiden ja satamien edustoilta on mitattu kohonneita raskasmetallien, orgaanisten tinayhdisteiden ja PCB-yhdisteiden pitoisuuksia. Ympäristötutkimusten kohteena olleen esimerkkitelakan maaperä on lähes sata vuotta kestäneen venetelakka- ja veistämötoiminnan aikana pilaantuntunut erityisen voimakkaasti niin orgaanisista kuin epäorgaanisista haittaaineista. Esimerkkikohteena ollut venetelakka sijaitsee Porvoossa Porvoonjoen varrella ja aiemmissa sedimenttitutkimuksissa telakan edustan rantasedimentin on todettu pilaantuneen voimakkaasti raskasmetalleista ja TBT:stä. Muualla Porvoonjoessa haitta-aineiden pitoisuudet ovat hieman koholla.