Browsing by Subject "textbooks"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Kaltiokumpu, Päivi (Helsingfors universitet, 2016)
    Pro gradu -tutkielman tarkoituksena on verrata suomalaisissa lukioissa englannin opetuksessa käytettävien kirjojen tehtäviä keskenään. Suomenkielisessä lukiossa englannin opetuksessa käytettävän Open Road -kirjasarjan tehtäviä verrataan englanninkielisessä IB Diploma Programme -tutkinnon englannin opetuksessa käytettäviin IB English B -kirjojen tehtäviin. Hypoteesina tutkimuksessa pidetään sitä, että IB English B -kirjoissa olisi enemmän yhteistyössä muiden kanssa tehtäviä tehtäviä kuin Open Road -kirjasarjassa, perustuen tutkimuksen tekijän omiin havaintoihin aineenopettajakoulutuksen harjoittelujen aikana seuratuilla oppitunneilla. Tutkimuksen taustatiedoissa selvitän aluksi suomenkielisen lukion ja IB-lukion opetussuunnitelman eroja ja yhtäläisyyksiä, minkä jälkeen käsittelen lyhyesti alan aiempia tutkimuksia, tehtäviin perustuvan kielten opetuksen (task-based language teaching, TBLT) sekä kommunikatiivisen kielten opetuksen (communicative language teaching, CLT) taustoja. Luvussa käsittelen myös tekstikirjojen käyttöä yleisesti kielten opetuksessa. Tutkimuksen metodi -luvussa kerron tarkemmin tehtävien luokittelusta ja käytännön työstä. Päätin luoda oman luokittelujärjestelmän tätä tutkimusta varten ja tein sen Excel-taulukoihin. Luokittelin tehtävät suullisiin, kirjallisiin, yksin tehtäviin ja toisen/toisten kanssa tehtäviin tehtäviin sekä tehtävätyypin mukaan kielioppi-, luetunymmärrys-, kuullunymmärrys- ja sanastotehtäviin. Lisäsin vielä alaryhmiä, lähinnä mielenkiinnosta. Alaryhmät olivat molemmissa samat yhtä lukuun ottamatta. Open Road -kirjasarjassa oli jonkin verran käännöstehtäviä, joita ei English B -kirjoista löytynyt. Alaryhmä ”translate” Open Road -kirjasarjassa onkin English B -kirjoissa ”analyse”. Tuloksista ja analyysistä käy ilmi, että Open Road -kirjasarjassa on yhteensä 705 tehtävää, jotka otin huomioon vertailussa ja English B -kirjoissa on yhteensä 1023 vertailuun kelpuuttamaani tehtävää. Kaikissa kirjoissa on jonkin verran ylimääräisiä kielioppi-, kirjoitus- ja kokeisiin valmistavia tehtäviä, jotka määrittelen ylimääräisiksi vapaaehtoisiksi tehtäviksi ja siksi en ottanut niitä mukaan tähän tutkimukseen. Luokittelin tehtävät kunkin tehtävän tehtävänannon mukaisesti, eli seurasin tehtävänantoja erittäin tarkkaan. Huomasin, että English B -kirjoissa monet tehtävänannot olivat melko epämääräisiä, joten päätin ottaa oletusarvoiseksi luokaksi kirjallisen tehtävän. Hypoteesista poiketen tutkimustulokset todistavat, että Open Road -kirjasarjassa on jonkin verran enemmän yhteistyötehtäviä. Open Road -kirjasarjan tehtävät jakaantuvat kaikkiin eri luokkiin, kun taas English B -kirjojen tehtävät kuuluvat pääasiassa kahteen ryhmään, kirjallisiin ja yksilöllisiin, olkoonkin, että English B -kirjoissa on 227 tehtävää enemmän kuin Open Road -kirjoissa. Suurin ero tehtävätyyppien tuloksissa eri kirjojen välillä on luetun- ja kuullunymmärrystehtävissä. Tehtäviä luokitellessani ja tutkimuksen tuloksia kirjatessani huomasin ajattelevani, että monet opettajat olisivat toteuttaneet monet tehtävistä eri tavoin. Pelkästään kirjojen tehtävänantoja tutkimalla ei selviä, mitä luokassa tapahtuu ja miten tehtävät luokissa tehdään. Tekstikirjat voivat sisältää paljonkin kirjallisia tehtäviä, mutta on yksittäisestä opettajasta kiinni, miten hän päättää tehtävänannon toteuttaa luokassaan. Tästä saisikin mielenkiintoisen jatkotutkimuksen: seuraamalla useamman ryhmän opettajan toimia luokassa ja sitä, miten hän kunkin tehtävän toteuttaa oppitunnilla, seuraako hän kirjan tehtävänantoja vai soveltaako niitä oman ryhmänsä tarpeisiin.