Browsing by Subject "toimintamallit"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-10 of 10
 • Paldanius, Jari; Tallskog, Lasse (Ympäristöministeriö, 2008)
  Ympäristöministeriön raportteja 4/2008
  Ympäristöministeriö toteutti vuosina 2002–2007 kaavoitusta palveleviin selvityksiin ja vaikutusten arviointeihin liittyvän kehittämisprojektin, KASEVA -projektin. Sen yhtenä osahankkeena toteutettiin pilottihanke vuosina 2006–2007. Pilottihankkeessa kokeiltiin ja kehitettiin vaikutusten arvioinnin toimintamalleja ja työtapoja erilaisissa kaavoitustilanteissa. Tässä raportissa esitellään pilottihankkeen toteutustapa ja kuvataan pilottikohteiden yhteydessä järjestetty vaikutusten arviointi sekä tuodaan esiin kokemuksia ja huomioita vaikutusten arvioinneista. Lisäksi raportissa esitetään KASEVA-projektin kokemusten pohjalta yhteenveto vaikutusten arvioinnin hyviksi havaituista käytännöistä ja ajankohtaisista haasteista kaavoituksessa.
 • Keinänen, Tuulia (Helsingin yliopisto, 2020)
  The aim of this study was to find out teachers’ and guardians’ perceptions of cyberbullying intervention strategies and the school’s responsibility. Besides the intent was to examine their views about the intervention programs gathered by the Ministry of Education and Culture. Previous research has shown that school officials intervene more easily in physical bullying as they do not notice the cyberbullying incidents and more guidance and intervention programs are needed. The purpose of this study was to provide information to school officials and guardians about the operative factors linked to cyberbullying interventions, to point out the intervention procedures and programs that are regarded as being practical and to determine the responsibility of school based on the views of teachers and guardians. Four guardians and three teachers participated in the study. The data was collected in two focus group discussions, one with teachers and the other one with guardians. The material was analyzed by using qualitative content analysis. The analysis was partly led by the theoretical framework and partly the themes that came up in the discussions. The results showed that teachers applied the same methods than in traditional bullying such as discussions, agreements and positive pedagogy while emphasizing also the responsibility of the guardians. However, the guardians felt that the pre-adolescents had not received enough guidance and support from the school and they were reluctant to report cyberbullying. According to the focus groups the responsibility of school to intervene in the cyberbullying occurred at school depends on the school policies, legislation, multi-professional collaboration, anonymity and the case in question. When it happens outside the school the responsibility is easier to specify – teachers are not obligated to intervene excluding the incidents that are linked to school or appear also in there. As to the intervention programs the guardians considered the peer mediation program VERSO to be the most functional while the teachers found it to be more suitable for small disputes. The teachers liked the KiVa program the most based on their good experiences and they especially high-lighted a case-by-case approach. Likewise the guardians gave good feedback on the KiVa program.
 • Kotakorpi, Elli (Kuluttajatutkimuskeskus, 2008)
  Kuluttajatutkimuskeskus. Työselosteita ja esitelmiä 116
  Tutkielma on laadullinen tapaustutkimus, jossa selvitetään, mitkä asiat määrittävät ja rajoittavat kuluttajien toimintatilaa ympäristöystävällisissä valinnoissa, sekä kuinka hyvin MIPS-mittari toimii ympäristöystävällisten valintojen havainnollistajana kuluttajien näkökulmasta. Näiden kahden kysymyksen pohjalta muodostetaan käsitys MIPS-mittarin toimivuudesta informaatio-ohjauksen välineenä. Tutkielma on osa Suomen luonnonsuojeluliiton koordinoimaa FIN-MIPS kotitalous -hanketta, jossa selvitetään suomalaisten kotitalouksien luonnonvarojen kulutusta MIPS-mittarin (material input per service unit) avulla. Hankkeen yhteydessä järjestettiin kulutusseuranta, johon osallistui 27 kotitaloutta. Kotitaloudet seurasivat kulutustaan kuuden viikon ajan ja tämän seurannan perusteella kotitalouksille laskettiin niiden ekologiset selkäreput. Tämän tutkielman aineisto kerättiin ryhmähaastatteluin, jotka järjestettiin kulutusseurantajakson jälkeen. Ryhmähaastatteluihin osallistui 25 ihmistä. Haastatteluiden teemana oli mahdollisuudet ympäristöystävällisiin valintoihin eri kulutussektoreilla sekä kulutusseurantajakson tuottaman tiedon käyttökelpoisuus kuluttajien näkökulmasta. Haastatteluaineiston perusteella muodostettiin kuva kuluttajien toimintatilasta. Toimintatila tarkoittaa sitä mahdollisuuksien avaruutta, jonka ehdollistamana kuluttajat tekevät valintojaan. Yksilön toimintatilaan vaikuttavat normaaleina pidetyt toiminnan tavat (sosiaalinen ulottuvuus), elämäntapa sekä yhteiskunnan tarjoamat valinnanmahdollisuudet (rakenteellinen ulottuvuus). Toimintatila on myös historiallisesti muotoutunut. Aiemmin tehdyt valinnat sulkevat joitain valinnanmahdollisuuksia jatkossa pois. Samalla kun rakenteet rajoittavat yksilön toimintaa, yksilöt pitävät niitä yllä omalla toiminnallaan. Tekemällä sosiaalisista normeista poikkeavia valintoja yksilöt vaikuttavat näihin sosiaalisiin rakenteisiin ja laajentavat muidenkin toimintatilaa. Osa tutkimukseen osallistuneiden kuluttajien käytännöistä muuttui ympäristöystävällisemmiksi aiemmin tiedostamatta tapahtuneitten valintojen kyseenalaistumisen kautta. Käytännön muuttumisen ehtona oli, että uusi toimintatapa sopi helposti osaksi jo olemassa olevia käytäntöjä. Tutkimukseen osallistuneiden ihmisten mielestä MIPS-mittarin hyvä puoli oli se, että se laittoi eri kulutussektorit suuruusjärjestykseen ja osoitti, että myös yksittäisen ihmisen valinnoilla on merkitystä. Suurin kritiikin aihe oli se, että MIPS mittaa eri asioita, kuin mitä tutkimukseen osallistuneet pitivät tärkeinä. Tutkielman keskeinen johtopäätös on, että MIPSin kaltaiset mittarit eivät ota huomioon kuluttajien toimintatilaa, eivätkä siten jätä tilaa kuluttajien harkitsevalle päätöksenteolle.
 • Mäkelä, Timo (Helsingfors universitet, 2017)
  The wood procurement companies and the forest industry are linked in both economical and operational perspective. Therefore, the success of one is dependent on another. In Finland, the procurement volumes are to increase, so efficient performance of procurement operations is vital. In this study, the operational environment and operative practices of the chosen 12 procurement companies were studied by analyzing procurement data of three years’ period, by interviewing the entrepreneurs and by assessing their operative practices with a cost analysis model. The results point out considerable variation in the procured volume and productive machine hours. Common problems were related to timber reception at mills and difficulties in resource utilization planning due to varying amount of harvesting work. Entrepreneurs hoped for larger forest stand inventory and more systematic planning in acquisition of stands to optimize logistics and harvesting. Variation in the worksite preparation performance of the employees of the customers requires improvement and entrepreneurs have development to do in performance monitoring and attitudes towards it. Variation in tools used for monitoring and resources dedicated to it was notable. Limitations of management resources appeared in middle-size companies and hiring supervisor-level personnel is a high threshold. Unit costs for harvesting varied considerably, but in general higher productive machine hours decrease the unit cost. Decrease of the annual standstill-time and transit distances and adequate worksite volume and machinery utilization rate are key factors, that can affect the unit cost by up to several per cent. On national scale, the cost decrement can be from millions of euros to tens of millions only by small improvements Notable variation in productive machine hours and harvested volumes tells about possibilities for improvements. These can be found by developing the operational environment together with customers and by assessing own practices and attitudes openly and critically. Wood procurement companies in general have the will to improve and develop and together with the forest industry’s increasing need for timber, this provides improvement possibilities for the whole chain of wood procurement.
 • Janzon, Max Albert (2008)
  This study adopts a case study research strategy to a public bureaucracy with a military organization structure. This study investigates the logics of action of strategy process from a governance perspective. Strategy process refers to the process dimension of strategic issues management (sensing, deciding, executing). The governance models used in the study are agency theory and stewardship theory. The primary objective of the study is to explore the relationship between the forms of governance and the logics of action of strategic issues management. In this study the literature review was complemented with a pilot study. The material obtained in the pilot study (N 114, n 72) was then analyzed by means of discourse analysis. The objective of the pilot study was to complement the literature review and thus immediately from the beginning incorporate qualitative organization-based empiria. However, in order to explore the study's main concern, a quantitative approach was deployed. The statistical technique used was correlation analysis. The material for the statistical analysis was gathered by means of survey (N 136, n 72). The questionnaire was sent to the key executives and managers, and experts of the public agency in question (the Border Guard of Finland). For measurement purposes, the Spearman rank correlation coefficient was computed. The study focused on a statistically significant (p<0,01) and very significant (p<0,001) correlation. The study shows that stewardship theory is a more efficient governance form than agency theory from a strategic issues management perspective. The stewardship theory based governance behaves clearly more advantageous in the analysis and constituted a significantly positive correlation to the logic of action, which actively identifies strategic issues in the organization's external environment. Agency theory did not show a corresponding correlation. Stewardship theory showed a statistically very significant correlation to each of the decision-making logics of action, and the correlation was the strongest to the decision-making logic of action, which suits most appropriately the demands of strategic issues management. Agency theory did not show a correlation with equivalent strength. With respect to implementation, stewardship theory constituted a statistically very significant correlation to the executing logics of action required by holistically natured strategic issues, whereas agency theory based governance constituted a statistically very significant correlation merely to the formal modes of implementation.
 • Hytönen, Anu (Ympäristöministeriö, 2008)
  Ympäristöministeriön raportteja 26/2008
  Rakennusvalvonnan yhteistyö-julkaisussa käsitellään erilaisia käytössä olevia kuntien rakennusvalvontojen yhteistyömuotoja sekä muita mahdollisia rakennusvalvonnan resurssien yhteiskäytön malleja. Tavoitteena on palvelun laadun parantaminen ja tehokkuuden lisääminen. Julkaisu on laadittu apuvälineeksi niille kunnille, jotka eivät ole kuntaliitoksissa mukana, jotta ne voisivat valita parhaiten sopivan yhteistyömallin rakennusvalvonnan toiminnan kehittämiseen. Keskeisimmät vaikutukset, joihin yhteistyöllä pyritään, liittyvät rakentamismääräysten soveltamiskäytäntöihin, kuntien rakennusvalvonnan resursseihin, asiakaspalvelun saatavuuteen, asiakkaiden tasavertaiseen kohteluun sekä kuntien rakennusvalvontatoimien välisten laatuerojen poistamiseen.
 • Paldanius, Jari; Tallskog, Lasse; Maijala, Olli; Riipinen, Jouko; Sairinen, Rauno (Ympäristöministeriö, 25.1)
  Ympäristöhallinnon ohjeita 10/2006
  Kaavoituksen tietopohja on noussut yhä tärkeämmäksi kysymykseksi kaavaprosesseissa. Vaikutusten arvioinnin avulla arvioidaan ennakkoon kaavaratkaisun ja sitä koskevien vaihtoehtojen toteuttamisen merkittävät vaikutukset tehtäessä kaavaa koskevia ratkaisuja.
 • Puomio, Eeva-Riitta (Ympäristöministeriö, 2014)
  Ympäristöministeriön raportteja 5/2014
  Ympäristöministeriön elokuussa 2012 asettamassa Ympäristöhallinnon monikanavainen asiakaspalvelu -hankkeessa (Y-asiakaspalvelu) kehitettiin ELY-keskusten ympäristö- ja luonnonvaratehtävien asiakaspalvelun monikanavaista toimintamallia. Mallissa palvelut tuotetaan kolmessa palvelukanavassa: valtakunnallisessa verkkopalvelussa, valtakunnallisessa asiakaspalvelukeskuksessa (Y-aspa) sekä asiakaspalveluna ELY-keskuksissa. Monikanavainen asiakaspalvelu on yksi ympäristöhallinnon keinoista tehostaa toimintaa ja lisätä tuottavuutta. Hanke on toinen ympäristöhallinnon vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman (VATU) kärkihankkeista. Valtakunnalliset verkkopalvelut ovat asioinnin ensisijainen palvelukanava. Ymparisto.fi -verkkosivusto muodostaa kehitettävien ympäristöpalveluiden perustan. Sähköisen asioinnin kehittäminen on lähivuosien keskeinen tehtävä. Y-aspan palveluita tarjotaan verkkoasioinnin jälkeen seuraavana valtakunnallisena palvelukanavana. Syvempää asiantuntemusta ja pidempiaikaista palvelua vaativat asiakasyhteydenotot ohjataan ensikontaktin jälkeen ELY-keskuksen asiantuntijalle. Tavoitteena on, että yleisneuvontatehtävien vähentyessä ELY-keskusten asiantuntijoille jää aiempaa enemmän aikaa asiantuntijatehtäville. Y-aspaa pilotoitiin 1.3.-31.12.2013. Pirkanmaan ELY-keskuksessa Tampereella ja Etelä-Savon ELY-keskuksessa Mikkelissä. Monikanavaista palvelumallia kehitettiin kahdella tehtäväalueella, vesilain ja haja-asutuksen jätevesiasetuksen mukaisissa tehtävissä. Sen lisäksi rakennettiin ympäristöasioiden yleisneuvontapalvelua. Uudet ely-keskus.fi- ja ymparisto.fi -verkkopalvelut avautuivat asiakkaille hankkeen aikana. Hankkeeseen palkattu aluepäätoimittaja osallistui uusien verkkopalveluiden kehittämiseen, ylläpiti ELY-keskusten yhteisiä ympäristöaiheisia sivuja ja koordinoi ELY-keskusten sivujen sisällöntuotantoa. Ympäristöhallinnon toimintamalliryhmillä on keskeinen rooli toiminnan kehittämisessä ja asiantuntijatuen järjestämisessä Y-aspalle. Y-aspan kiinteä yhteys Y-vastuualueen toimintaan on edellytys riittävän tuen saamiselle ja aspan menestyksekkäälle toiminnalle. Toimintamallityötä kehitetään osana ympäristöhallinnon substanssiohjauksen kehittämistä. Raportissa esitetään Y-asiakaspalveluhankkeen tulokset ja toimenpide-ehdotuksia verkkopalveluiden, keskitetyn asiakaspalvelun ja ELY-keskusten asiantuntijatyön järjestämiseksi monikanavaisessa mallissa.