Browsing by Subject "tulojakauma"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Roikonen, Petri (Helsingfors universitet, 2015)
    Suomen tuloerojen kehittymisestä 1800-luvulta nykypäivään on hyvin sirpaleinen kuva tuloerotutkimusten erilaisten lähtökohtien sekä niiden käyttämien eri tuloerojen indikaattoreiden vuoksi. Kohtuullisen kattavia tuloksia tuloeroista on vuodesta 1920 lähtien. 1800-luvulta koko maan käsittävää tuloerotutkimusta on vain vuodelta 1881, mutta tulokset eivät ole juurikaan vertailukelpoisia tilastokeskuksen julkaisemien uudempien tutkimusten kanssa. Tutkimus selvittää miten Suomen tuloerot ovat kehittyneet aikavälillä 1865–2013, minkä lisäksi kehitystä verrataan joihinkin länsimaihin. Tässä tutkimuksessa on laskettu tuloerojen indikaattoreita 1800-luvun suostuntaveroaineistosta ja 1900-luvun vaihteen kunnallisveroaineistosta. Lisäksi pohditaan, miten eri aineistoista ja tutkimuksista saatuja tuloksia pystytään yhdistämään vertailukelpoisemmiksi aikasarjoiksi. Tuloerojen indikaattorit ovat tuloerojen tutkimuksissa yleisesti käytetyt kotitalouden käytettävissä olevista tuloista lasketut Lorenz-käyrä eli tulojakauma, Gini-kerroin sekä tuloryhmien tulo-osuudet, joista on laskettu aikasarjat myös verotetusta tulosta veroyksikköä kohden. Tutkimus käyttää seuraavia aineistoja: suostuntavero (1865, 1871, 1877, 1881), kunnallisvero (1900, 1904), tulo- ja omaisuusvero (1920–2009), kulutustutkimukset (1966, 1971, 1976, 1981, 1985, 1990, 1994, 1995, 1996, 1998, 2001, 2006, 2012) ja tulonjakotilasto (1977–2013) sekä niistä tehtyjä tutkimuksia. Näiden eri aineistojen yhteensovittamisen keskeiset ongelmat on jaettu kolmeen osaan: 1) ajanjakso ja keräämistiheys, 2) käsitteiden muutokset (etenkin tilastoyksikkö ja tulonkäsite) sekä 3) tilastojen koonnin muutokset (keräämistapa, kattavuus ja edustavuus). Suostuntavero- ja kunnallisveroaineistojen tulojakauman selvittämiseksi arvioitiin tuloluokkien keskiarvotulot, jotka määriteltiin käyttämällä apuna vaivaishoidon tilastoja, elinkustannusindeksiä, tulokyselyitä, tuloluokkien suhteellisia osuuksia sekä tulorajoja. Tutkimus käytti Gini-kertoimien laskemiseen vuosilta 1920–1965 ns. trendimenetelmää, jossa vuosi 1966 oli verrannollisuusvuosi tulo- ja omaisuusveroaineiston vuosien 1920–1966 ja kulutustutkimusten sekä tulonjakotilaston vuosien 1966–2013 välillä. Suomesta saatuja tuloksia tuloeroista verrataan Ruotsiin, Tanskaan, Norjaan, Ranskaan, Saksaan, Iso-Britanniaan ja Yhdysvaltoihin. Tutkimuksen valossa näyttää siltä, että tuloerot olivat Suomessa 1800-luvulla melko korkealla tasolla verrattuna nykypäivään. Tarkasteltuihin maihin verrattuna tuloerot olivat kuitenkin varsin maltilliset ennen 1880-lukua, mutta 1800-luvun kolmella viimeisellä vuosikymmenellä tuloerot kasvoivat voimakkaasti. 1900-luvun taitteessa Suomessa vallinneet tuloerot olivat verrattain korkeat. 1900-luvun kahden ensimmäisen vuosikymmenen aikana tuloerot puolestaan tasoittuivat voimakkaasti aina vuoteen 1924 asti. 1920-luvun lopulla ja 1930-luvun alkupuolella tuloeroissa ei tapahtunut suuria muutoksia. Vuosien 1938 ja 1947 välillä tuloerot pienenivät erittäin voimakkaasti. 1900-luvun ensimmäisen puoliskon tuloerojen kaventuminen oli kansainvälinen ilmiö, mikä jatkui maasta riippuen 1970- tai 1980-luvuille asti. Tosin Suomessa tuloerot palautuivat 1930-luvun tasolle jo 1950-luvun alkupuolella. Tuloerot kasvoivat maltillisesti vielä 1950-luvulla ja tasaantuivat 1960-luvun ensimmäisellä puoliskolla, jolloin ne olivat vertailumaiden keskitasoa. Tuloerot laskivat Suomessa voimakkaasti 1960-luvun toiselta puoliskolta vuoteen 1976. Tuloerot kaventuivat vielä hieman 1980-luvun toiselle puoliskolle asti, jolloin Suomessa vallitsi verrattain tasainen tulonjako – yhdessä muiden pohjoismaiden kanssa. Tuloerot ovat kasvaneet kansainvälisesti riippuen maasta jo 1970–80-luvuilta asti, tosin nykyiset talouskriisit (2008-) ovat ainakin hetkellisesti pysäyttäneet kasvun ja jopa kaventaneet tuloeroja. Tuloerot kasvoivat Suomessa voimakkaasti vuodesta 1994 lähtien noin vuoteen 2000 asti, jolloin ne olivat 1970-luvun alun tasolla. 2000-luvulla tuloerojen trendissä ei ole tapahtunut suurta muutosta. Tutkimustulokset osoittavat, että 1800-luvulla tuloerot olivat Suomessa nykyistä suuremmat, mistä ne vielä kasvoivat voimakkaasti 1900-luvun alkupuolelle saakka. 1900-luvulla tuloerojen trendi on ollut laskeva vuoteen 1987 saakka. Johtopäätöksenä voidaan kuitenkin todeta, että Suomessa – huolimatta tuloerojen kasvusta 1990-luvulla – on kansainvälisesti sekä historiallisesti vertailtuna edelleen suhteellisen alhaiset tuloerot.
  • Kanninen, Ohto (2007)
    Tutkielmassa tutkitaan tapoja mitata tuloeroja ja karakterisoida tulojakaumaa. Päämääränä on lisätä ymmärrystä tulojakauman luonteesta ja merkityksestä yleisemmin muille taloudellisille ilmiöille. Tutkielmassa käydään läpi jakaumateoriaa ja erilaisia mahdollisia teoreettisia sovitteita empiiriseen tuloaineistoon. Tämän lisäksi mallinnetaan tulojen yhteyttä kulutukseen ja tulonsiirtoihin. Myös tulojakauman dispersion muutosten merkitystä kulutukseen ja tulonsiirtoihin mallinetaan simuloimalla. Työssä käydään läpi huomattavia määriä tilastotieteellistä, ekonometristä ja taloustieteellistä kirjallisuutta. Kaikki tämä on välttämätöntä laajan tutkimuskohteen ymmärtämiseksi. Erityisesti keskitytään tulonjakotutkimukskirjallisuuteen. Tulonjakotutkimuksen tilastollisen rungon lähteenä toimii Frank Cowellin kirja ”Measuring Income Inequalities” vuodelta 1995. Tulojakauman filosofisia taustoja kartoitetaan lähinnä Amartya Senin ”Inequality Reexamined” –kirjan pohjalta. Talousteorian edustavan agentin käsitettä lähestytään Alan Kirmanin artikkelin ” Whom or What Does the Representative Individual Represent?” ja James Hartleyn artikkelin “Retrospectives: The origins of the representative agent” avulla. Empiirisenä tuloaineistona käytetään Tilastokeskuksen tulonjakotilastoa vuosilta 1990-2004. Tulonjakotilasto on laaja kyselytykimus, johon osallistuu vuosittain noin 10 000 kotitaloutta eli noin 30 000 tulonsaajaa. Tutkimuksen päätulokseksi saadaan, että Suomen tulojakauma vuonna 2004 käyttäytyy eri tavalla kuin on totuttu. Tulojakauman ylähäntää kuvaa totutun niin sanotun Pareto-hännän sijaan häntä, jota kutsutaan työssä ”superparetohännäksi”. Teoreettisista tulojakaumista parhaiten tähän superparetohäntään ja muihin jakauman osiin saadaan sopimaan stabiilien jakaumien sovitus. Itse asiassa stabiilien jakaumien havaitaan olevan melko hyvä sovitus tulojakaumaan. Tulonsiirtojen ja kulutuksen yhteyttä tuloihin mallinettaessa havaitaan, että nämä yhteydet ovat monimutkaisella tavalla epälineaarisia. Siksi kokonaisvaltainen ymmärrys tulojakaumasta on välttämätöntä, jotta voidaan ymmärtää myös kulutuksen ja tulonsiirtojen käyttäytymistä. Tämä taas vaatii tulojakauman syvällistä tutkimista.