Browsing by Subject "uhkapelit"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Melasniemi, Atte (2008)
    Suomessa on käyty viimeaikoina vilkasta poliittista keskustelu Internet-pokerin julkiseen sääntelyyn liittyen. Poliittisessa keskustelussa on ehdotettu muun muassa Internet-pokerin kieltämistä sekä kansallisen Internet-pokerinpalvelun perustamista. Tämä tutkielma tarkastelee policy-analyysin avulla tähän keskusteluun liittyviä eri sääntelyvaihtoehtoja. Tutkielma kuvaa mahdollisia hyöty- ja haittapuolia eri sääntelyvaihtoehdoissa. Tutkielma on ensimmäinen laatuaan, joka käsittelee pelkästään Internet-pokerin julkisen sääntelyn mahdollisuuksia Suomessa. Sääntelyä lähestytään Giandomenico Majonen teosten sekä muiden maiden Internet-pokerin sääntelyratkaisujen kautta. Tämä tutkielma käyttää empiirisenä aineistona avoimella lomakekyselyllä kerättyä aineistoa, aikaisempia tutkimuksia sekä aiheeseen liittyvää uutisointia ja lakitekstejä. Avoimen lomakekyselyn vastaajiksi on valittu seitsemän aihealueen asiantuntijaa. Asiantuntijat sisältävät virkamieslähteitä sekä pelialanammattilaisia. Tutkielma sisältää kuusi eri sääntelyvaihtoehtoa, jotka ovat: nykyinen tilanne, kansallinen Internet-pokeripalvelu, Internet-pokerin lisensointi, Internet-pokerin kieltäminen, EU-tason sääntely Internet-pokerissa sekä itsesääntely. Eri sääntelyvaihtoehdot tuottavat erilaisia tuloksia. Kaikissa malleissa, missä pelaaminen lisääntyy, oli havaittavissa yhdistävä tekijänä ongelmapelaajamäärien todennäköinen kasvu. Hyötyjen ja haittojen suhteen malleilla ei ollut havaittavissa muita yhdistäviä tekijöitä.
  • Hakala, Aki (2005)
    Pokeri on mielenkiintoinen ja haastava peli. Pelin osaaminen vaatii hyvää päätöksentekoa epätäydellisen informaation vallitessa. Pokeri peilaa todellisen maailman päätöksentekotilanteita eräitä muita suosittuja pelejä todenmukaisemmin. Tästä johtuen pokeri on hyvä peli käytettäväksi esimerkiksi tekoälytutkimuksen apuvälineenä. Tämän työn tarkoituksena on tarkastella pokeria tilastotieteen ja todennäköisyyslaskennan keinoin. Tarkoituksenani ei kuitenkaan ole opettaa itse pelistrategiaa, vaan keskityn pokeritulosten tilastolliseen analyysointiin ja peliin liittyvien riskien arviointiin. Lisäksi tarkastelen pokeriturnauksia ja näytän kuinka ne eroavat tavallisista pokeripeleistä. Tärkeimpinä tiedonlähteinä käytän tilastotieteen ja todennäköisyyslaskennan yleistä kirjallisuutta erityisesti satunnaiskulkuihin ja Markovin ketjuihin liittyen, uhkapelien ja pokerin ja erikoiskirjallisuutta, Billingsin tutkimusryhmän artikkeleita pokeria pelaavan tietokoneohjelman kehittämisestä, sekä omia kokemuksiani pelistä. Sattuma vaikuttaa pelin tuloksiin suuressa määrin. Ihmisen luontainen kyky käsitellä erilaisten tapahtumien ja tapahtumasarjojen todennäköisyyksiä on varsin heikko. Tästä johtuaen pokeriharrastajan on hyvä pitää kirjaa pelituloksistaan. Luvussa 3 käydään läpi kuinka tuloksia voidaan analysoida yksinkertaisin tilastollisin menetelmin. Koska pokeri on uhkapeli, sisältyy siihen aina myös riski tappioista. Luvussa 4 esitän keinoja arvioida näitä riskejä, käyttäen vararikkoriskin käsitettä. Vertailen kolmea eri riskiestimaattoria ja totean yhden yleisesti käytetyn estimaattorin aliarvioivan riskejä huomattavasti. Osoitan tämän myös simuloinneilla käyttämällä keräämääni aineistoa, joka sisältää noin 50000 pelattua kättä. Kahden satunnaiskulkuihin perustuvan estimmattorin kyky arvioida riskejä on simulointien perusteella hyvä. Pokeriturnauksissa kaikki pelimerkit kerännyt pelaaja voittaa yleensä vain osan palkintorahoista. Näin ollen turnauspelimerkkien arvo ei käyttäydy lineaarisesti. Pelimerkkien arvoa turnauksessa estimoidaan yleensä tekemällä oletuksia tietyistä ehdollisista todennäköisyyksistä. Esittelen näiden alan kirjallisuudesta löytyvien ehdollisten todennäköisyyksien menetelmien lisäksi Markovin ketjuihin perustuvan laskentamenetelmän, jonka uskon arvioivan tarkemmin pelimerkkien todellista arvoa. Osoitan myös yksinkertaisin esimerkein kuinka turnausmerkkien epälineaarinen arvo muuttaa pokeripelin perusstrategiaa.