Browsing by Subject "ulkopolitiikka - Suomi - 1990-luku"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Wallgren, Tuija (2003)
    Tutkielma käsittelee sosiaalista konstruktivismia, sen roolia metateoriana sekä sen suhdetta Euroopan Unionin (EU) tutkimukseen. Niin kutsuttuja rationaalisia teorioita on usein luonnehdittu riittämättömiksi Euroopan yhdentymistä tutkittaessa. Thomas Banchoff on puolestaan väittänyt, että sosiaalisen konstruktivismin merkityksellisyys EU:n tutkimukselle voidaan todentaa kurinalaisen empiirisen tutkimuksen avulla. Hän on soveltanut kehittämäänsä kaksivaiheista analyyttistä viitekehystä saksalaisen identiteetin ja Euroopan integraation tutkimukseen ja kyennyt osoittamaan valtiollisen identiteetin vaikuttaneen Saksan Liittotasavallan ulkopolitiikkaan. Tässä tutkielmassa tarkastellaan valtiollisen identiteetin vaikutusta 1990-luvun EU-politiikkaan Suomessa, Banchoffin kehittämää viitekehykstä siihen soveltaen. Tutkielman ensimmäinen osa keskittyy sosiaalisen konstruktivismin määritelmään. Omaksuttu määritelmä on suhteellisen laaja, perustuen suuntaukselle ominaisiin keskeisiin ontologisiin ja epistemologisiin perusolettamuksiin. Sosiaalisen konstruktivismin metateoreettista merkitystä ulkopolitiikan ja integraation tutkimukselle pohditaan myös. Lisäksi ensimmäisessä osassa esitellään kollektiivisen identiteetin käsitettä sekä tulkintoja identiteetin ja intressinmuodostuksen välisestä suhteesta. Toinen osa käsittää Banchoffin mallin mukaisen empiirisen katsauksen Suomen EU-politiikkaan. Malli on kaksivaiheinen. Sen ensimmäisessä vaiheessa määritellään Suomen ulkopoliittisen identiteetin tärkeimmät piirteet, ja toisessa katsotaan kuinka identiteetti ilmenee 1990-luvun virallisessa ulkopoliittisessa retoriikassa. Valtiollisen identiteetin vaikutus ulkopolitiikkaan Suomessa ei kuitenkaan ole ollut yhtä selkeästi tulkittavissa kuin Saksan Liittotasavallan tapauksessa. Katsauksesta voi päätellä Suomen valtiollisen identiteetin muuttuneen ulkopolitiikan päätöksiin paremmin sopivaksi, osoittaen dynamiikan identiteetin ja intressinmuodostuksen välillä olleen vastakkaista Banchoffin tuloksiin verrattuna. Suomenkin kohdalla on kuitenkin selkeästi todettavissa identiteetin ja intressin-muodostuksen välinen riippuvuussuhde. Lisäksi voidaan todeta, että kollektiiviseen identiteettiin perustuva perinteinen poliittinen kulttuuri helpotti Suomen ulkopoliittista päätöksentekoa 1990-luvulla. Siten riippuvuussuhde identiteetin ja intressinmuodostuksen välillä voidaan tulkita kaksisuuntaiseksi. Tutkielman aineistona on käytetty pääasiassa sosiaaliseen konstruktivismiin, Eurooppa-tutkimukseen ja Suomen EU-politiikkaan keskittyvää akateemista kirjallisuutta. Empiirisenä aineistona on lisäksi käytetty Tasavallan Presidenttien 1990-luvulla pitämiä puheita.