Browsing by Subject "urheiluseurat"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-6 of 6
  • Karvinen, Simo (Helsingfors universitet, 2012)
    Tutkielman tavoitteena on tarkastella uintiseurojen valmennusorganisaatioita liikunta- ja urheilupolitiikan toimeenpanijoina. Taustalla on liikunnan ja urheilun kansainvälisessä yhteiskunnallisessa teoreettisessa keskustelussa esiin noussut vastakkainasettelu kilpa- ja huippu-urheilun kehittämisen ja mahdollisimman monille kansalaisille liikunta- ja urheilumahdollisuuksien tarjoamisen välillä. Jälkiperustahakuisen tutkimusotteen avulla on tarkoituksena analysoida tämän vastakkainasettelun tuottamisprosessia liikunnan ja urheilun keskusjärjestötason rakenneuudistuksesta (1993) tähän päivään. Toinen keskeinen taustatekijä on tällä hetkellä käynnissä oleva Suomen Olympiakomitean koordinoima huippu-urheilun muutostyö. Tämän tarkoituksena on tuottaa huippu-urheilun suomalainen malli, joka on eettisiltä periaatteiltaan kestävä ja mahdollistaa suomalaisten urheilijoiden menestymisen kansainvälisissä arvokilpailuissa. Valmennusorganisaatioiden diskursiivista toimintaympäristöä tarkastellaan Ernesto Laclaun kehittämän ideologia- ja diskurssianalyysin avulla. Tätä käytetään myös tutkielman analyysimenetelmänä, tarkasteltaessa kelluvien merkitsijöiden kiinnittymistä diskursseihin. Diskursiivista toimintaympäristöä analysoidaan liikunnan ja urheilun yhteiskunnallisella toimintakentällä tuotetun liikuntaa ja urheilua kaikille -diskurssin ja kilpa- ja huippu-urheiludiskurssin vastakkain asettelun avulla. Liikuntaa ja urheilua -diskurssin vaikutusta valmennusorganisaatioihin tutkitaan kulttuuris-kognitiivisen institutionalismin mukaisen institutionalisaation avulla, jossa keskeistä on jaettujen uskomusten objektifikaation kasvu. Huippu-urheilun muutostyön toimeenpanoa analysoidaan alhaalta ylöspäin suuntautuvan John Campbellin translation -toimeenpanomallin avulla. Tässä mallissa keskeistä on, että politiikan toimeenpanossa olemassa olevilla rakenteilla, käytännöillä ja merkityksillä on aina väliä.Tutkimuksessa hahmotetaan huippu-urheilun muutostyön toimeenpanoa uinnissa tämän prosessin kannalta keskeisen Huipulle tähtäävän uimarin urapolun avulla. Vertaan valmennusorganisaatioiden paikallista kiinnittymistä diskursseihin urapolun kriteereihin ja analysoin tämän vaikutusta toimeenpanoon. Tutkielman keskeisiä tuloksia olivat, että kahtiajaottelun takia valmennusorganisaatioissa on käynnissä jatkuva kamppailu merkityksenannoista. Jatkuva kamppailu on johtanut siihen, että kummankaan diskurssin merkityksenannot eivät ole täysin institutionalisoituneet valmennusorganisaatioiden toimijoiden asenteisiin, eikä toimintatapojen merkityksenantoihin. Ne näyttäytyvät limittäisinä diskursseina paikallisesti valmennusorganisaatioissa. Tällä tutkimuksessa nähdään olevan väliä huippu-urheilun toimeenpanon kannalta, joissain valmennusorganisaatioissa mahdollistavasti ja joissain tuoden toimeenpanolle merkittäviä haasteita.
  • Hyväkkä, Marja (2005)
    Tutkielmassa käsitellään lasten harrastamista vanhempien näkökulmasta. Kohdejoukkona ovat olleet alppihiihtoa harrastavien lasten ja nuorten vanhemmat. Yhteiskunnan muuttumisen myötä on lasten harrastamiseen tullut uusia ulottuvuuksia. Yksilöllistymisen myötä tavoitteellisuus ja kilpailullisuus on kasvanut, ja vanhempien osallistuminen lasten harrastamiseen on lisääntynyt. Seuratoiminta on muuttunut enemmän osa-aikaiseksi. Harrastuksen avulla toteutetaan myös perhekeskeisyyttä koko perheen osallistuessa yhteiseen harrastukseen. Tutkimusote on kvalitatiivinen. Tärkeimpinä lähteinä ovat olleet Robert H. Frankin ja Philip J. Cookin "The-Winner-take-all-society", Riitta Jallinojan kirjoitukset kilpailuyhteiskunnasta ja perheen ajasta, Tommi Hoikkalan tekstit kasvatuksesta ja vanhemmuudesta muuttuvassa yhteiskunnassa, sekä yhteiskuntatieteellinen kirjallisuus suomalaisen yhteiskunnan muutosprosesseista.