Browsing by Subject "utmattning"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Engström, J Jakob (2008)
    Arbete med datorer blir allt vanligare. De flesta kontorsarbetare idag jobbar med bildskärmsarbete största delen av arbetsdagen, vilket innebär att man sitter på samma plats en stor del av sin tid. Därför är det viktigt att man fäster uppmärksamhet på bildskärmsarbetarens primära arbetsomgivning. I och med att bildskärmsarbete blivit vanligare har också förekomsten av utmattning ökat. Likaså har förekomsten av muskuloskeletetala besvär, speciellt problem i nacke och axlar tilltagit. Tidigare undersökningar har också visat ett starkt samband mellan dessa. Utmattning antas i flera undersökningar starkt korrelera med muskuloskeletala besvär. Dessutom förknippas såväl utmattning som muskuloskeletala besvär ofta med låg arbetstillfredställelse, sämre arbetseffektivitet och långa sjukledigheter. Bildskärmsarbetarens primära arbetsmiljö innefattar många faktorer som antas påverka individens hälsa. Såväl psykosociala faktorer, såsom arbetets krav, egenkontroll och socialt stöd, och fysiska faktorer, såsom luftkvalitet och ergonomi, antas påverka förekomsten av ohälsa. Därför är det viktigt att utreda sambanden mellan dessa faktorer. Syftet med undersökningen är att påvisa hur faktorer i den psykosociala arbetsmiljön i samband med upplevelsen av den fysiska arbetsmiljön hos bildskärmarbetare påverkar utmattning och muskuloskeletala besvär. Problemet undersöks genom fyra hypoteser. Först utreds hur kombinationer av de psykosociala faktorerna, arbetskrav, egenkontroll och socialt stöd, samvarierar med utmattning genom variansanalys. Därefter undersöks sambandet mellan den psykosociala arbetsmiljön och den fysiska arbetsmiljön och deras inverkan på utmattning och muskuloskeletala besvär. Till sist granskades variansen mellan utmattning och muskuloskeletala besvär. Undersökningen är en tvärsnittsundersökning gjord bland personer som huvudsakligen arbetar med bildskärmsarbete inom Helsingfors universitets administration och på Folkpensionanstalten i Päijät-Tavastland. Tillsammans deltog 286 personer i undersökningen. Resultatet av undersökningen visar signifikanta samband mellan såväl den psykosociala som den fysiska arbetsmiljön och utmattning samt muskuloskeletala besvär. I denna undersökning förklarar psykosociala faktorer en större del av förekomsten av utmattning och muskuloskeletala besvär än fysiska faktorer. Däremot påverkar de fysiska faktorerna sambandet ytterligare.
  • Ekroos, Johanna Maria (2008)
    Denna pro gradu-avhandling är en deskriptiv studie av sex krisarbetares uppfattningar om hur arbetet påverkar dem och hur de anser sig få socialt stöd på arbetsplatsen. Syftet med denna avhandling är att med några hjälpares egna röster försöka lyfta fram deras uppfattningar om arbetets påverkning och det sociala stödet. Två centrala problemfrågor är: 1. Hur påverkar krisarbetet de som arbetar med det? 2. Stöder krisarbetarna varandra och på vilka vis gör de det? I avhandlingens teoretiska del behandlas och beskrivs traumatiska kriser, bland annat primär och sekundär traumatisk stress. Vilka utmaningar det finns i dagens krisarbete och vem som kan bli sekundärt traumatiserad tas också upp. I den teoretiska delen beskrivs också det sociala stödets betydelse inom krisarbete. Avhandlingen är en kvalitativ undersökning som gjorts på basis av intervjuer med sex krisarbetare. Intervjumaterialet analyseras med hjälp av den materialbaserade innehållsanalysen och den etnografiska analysmodellen. Resultaten delas upp och beskrivs på basis av analysmodellerna i 1. stressreaktioner hos den enskilda krisarbetaren och i arbetsgruppen, 2. sekundär traumatisk stress på social- och krisjouren, 3. arbetets positiva påverkning och 4. krisarbetarnas uppfattningar om socialt stöd på arbetsplatsen. Det främsta som kommer fram i undersökningen är att alla de intervjuade krisarbetarna blir påverkade av sitt arbete och lider av olika stress- och traumareaktioner. Vidare visar undersökningen att arbetet påverkar endel krisarbetare också positivt. I undersökningen anser alla krisarbetare utom en att de får socialt stöd på arbetsplatsen. Stödet är dock inte alltid rätt fokuserat och tillräckligt. Centrala källor: 1. Figley, C. R. (ed.) 1995. Compassion Fatigue: Coping with Secondary Traumatic Stress Disorder in Those Who Treat the Traumatized, 2. Dyregrov, A. 2002. Katastrofpsykologi., 3. Sarajärvi, A. & Tuomi, J. 2006. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi.