Browsing by Subject "uusinstitutionalismi"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-7 of 7
 • Mölsä, Juho (Helsingin yliopisto, 2021)
  Tutkielma on tapaustutkimus ensimmäisten maakuntavaalien ajoittamisesta käydystä keskustelusta ja päätöksenteosta Sipilän hallituskauden aikana vuosina 2015-2019. Maakuntauudistukseen tähdänneen lainsäädäntöprosessin myötä syntyi uusi perustuslaillinen tulkinta ensimmäisten maakuntavaalien ajankohdan ja lainsäädännön hyväksymisen välisen kuuden kuukauden vähimmäisajasta. Tämän tutkimus kysyy, miksi tämä perustuslaillinen tulkinta kuuden kuukauden vähimmäisajasta omaksuttiin. Vastatakseni kysymykseen hyödynnän lopputulosorientoitunutta prosessin seurannan analyysimenetelmää, joka pyrkii rakentamaan minimaalisesti riittävän selityksen kiinnostavalle lopputulokselle. Aineistona hyödynnetään eliittihaastatteluja sekä virallis- ja medialähteistä koostuvaa dokumenttiaineistoa. Teoreettisesti tutkielma rakentaa siltaa vaalien sääntelyn, perustuslaillistuneen politiikan ja kansainvälisten normien kirjallisuuksien välille lähestyen niitä historiallisen institutionalismin mekanismien kautta. Tutkimus lähtee hypoteettisesta olettamuksesta, että selitys kuuden kuukauden normin syntymiselle löytyisi perustuslaillisen kehikon historiallisista palautemekanismeista ja kansainvälisten normien kotimaisista vaikutuksista. Prosessin seuranta -analyysin perusteella kansainväliset suositukset eivät itsessään ole selityksessä kausaalisesti merkittäviä vaan osa perustuslaki-instituution alaisia mekanismeja. Selitykseksi kuuden kuukauden normin omaksumiselle tutkimus esittää perustuslakipolitisoitumista. Perustuslakipolitisoitumisen selitys perustuu ajatukselle institutionaalisen kehikon ohjaamasta poliittisten kilpailijoiden ja perustuslain tulkitsijoiden vuorovaikutuksesta koskien yhtä aikaan perustuslaillistunutta ja politisoitunutta politiikkakysymystä. Tutkielman tulokset osoittavat teknisluonteisen vaalisääntelyn ja vähittäisen institutionaalisen muutoksen tutkimuksen merkittävyyden. Ne nimittäin tuottavat sekä lyhyen että pitkän aikavälin vaikutuksia poliittisten toimijoiden asemaan ja vuorovaikutussuhteeseen perustuslakitoimijoiden kanssa. Tulokset kiinnittävät lisäksi huomiota toimijoiden pyrkimyksiin siirtää tai delegoida käsiteltäviä kysymyksiä itselleen otollisemmille areenoille ja tähän liittyviin epävarmuustekijöihin. Tältä osin korostuu erityisesti hallituksen, parlamentaarisen opposition ja eduskunnan ulkopuolisten puolueiden erilainen institutionaalinen asema konsensuspoliittisessa valmistelussa, päivänpoliittisessa kamppailussa ja perustuslakipolitiikassa.
 • Keski-Hakuni, Laura (Helsingfors universitet, 2015)
  Suomen valtio sitoutui vuonna 1995 YK:n Pekingin julistuksen ja toimenpideohjelman allekirjoittaessaan ottamaan sukupuolinäkökulman huomioon kaikessa toiminnassaan. Pro gradu -tutkielma tarkastelee, miten sukupuolivaikutuksia arvioidaan sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön hallinnonalakohtaisten talousarvioesitysten valmistelussa ja miten sukupuolinäkökulma ilmenee valtion talousarvioesityksessä. Tutkimuksen kontekstina ovat 1980- ja 1990-luvuilla tapahtuneet politiikan muutokset, jotka asettavat yhä tiukemmat reunaehdot tasa-arvopolitiikan suunnittelulle ja toimeenpanolle. Tutkielma soveltaa sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista käsittelevää kansainvälistä ja kansallista tutkimusta. Tämän lisäksi se pohjaa uusinstitutionalistiseen ja uusliberaalia hallintoideologiaa käsittelevään tutkimukseen. Tutkielman kirjalliseen aineistoon kuuluvat Suomen valtion talousarvioesitys vuodelle 2014, sosiaali- ja terveysministeriön toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma vuosille 2012–2015 sekä ministeriön toiminnallisen tasa-arvotyöryhmän työsuunnitelma vuodelle 2014. Tutkielman empiirinen haastatteluaineisto koostuu seitsemän henkilön asiantuntijahaastattelusta. Haastateltavat toimivat kahdessa tarkasteltavassa ministeriössä talousarviovalmisteluun tai tasa-arvovastuisiin liittyvissä tehtävissä. Tutkimustulosten perusteella sukupuolivaikutusten arvioinnit eivät ole vakiintuneet osaksi tarkasteltavien ministeriöiden valmistelu-työtä. Vastuu sukupuolivaikutusten arviointien tekemisestä on haastateltaville epäselvä, ja ministeriöiden sisäisten tasa-arvo-työryhmien asema talousarvioesityksen valmistelussa on epäselvä tai heikko. Ministeriöiden hallinnonalakohtaisissa yhteenvedoissa esityksen sukupuolivaikutuksista ilmenee eroja erityisesti siinä, ketkä osallistuvat yhteenvedon laatimiseen ja tehdäänkö arvio vuosittain. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista ei ole tällä hallituskaudella juurikaan kehitetty osana talousarvioprosessia. Haastateltavat tunnistavat talousarvioesityksen sisällössä vähintään välillisiä sukupuolivaikutuksia. Samalla he katsovat, ettei tehdyillä sukupuolivaikutusten arvioinneilla ole välitöntä vaikutusta talousarvioesityksen sisältöön. Tasa-arvoon liitetyt tavoitteet tai sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen eivät esiinny talousarvioesityksen alun yhteenveto-osiossa, jossa esitellään hallituksen finanssipoliittinen linja ja esityksen määrärahojen pääpiirteet. Sukupuolivaikutusten arviointia ei mainita myöskään valtiovarainministeriön hallinnonalakohtaisen talousarvioesityksen kohdissa, jotka käsittelevät hallinto- ja talouspolitiikan valmistelua. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalakohtaisessa esityksessä mainitaan sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen kehittäminen talousarvion laatimisessa hallituksen tasa-arvo-ohjelman pohjalta, muttei mitään yksityiskohtaisempaa toimenpidettä tavoitteen edistämiseksi. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisella on institutionaalisesti vahvempi asema sosiaali- ja terveysministeriössä kuin valtiovarainministeriössä. Tämä on nähtävissä sekä haastatteluaineistossa sekä talousarvioesityksessä, jossa valtavirtaistaminen mainitaan valtiovarainministeriön hallinnonalakohtaisessa yhteenvedossa, mutta se ei ole toimintatapana vakiintunut talousarvioesityksen valmistelussa. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseen kuuluvien velvoitteiden institutionaalinen asema on heikko siksi, että niiden toimeenpanoa ei valvota eikä laiminlyöntiä ole sanktioitu. Valtavirtaistamisen epäselvä säädöspohja ja poliittinen tavoitteenasettelu näkyvät siinä, että vastuu toimeenpanosta nojaa lähinnä hallinnollisiin järjestelyihin, esimerkiksi verkostojen ja työryhmien toimintaan, joiden asema talousarvioesityksen valmistelussa on epäselvä tai heikko. Kehysbudjetoinnista ja Euroopan unionin finanssipoliittisesta sääntelystä aiheutuvien esteiden lisäksi talousarvioesityksen rakenteessa ja sen laatimiseen kuuluvassa prosessissa on institutionaalisia piirteitä, jotka vaikeuttavat sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen toimeenpanoa. Myös budjetoinnin panosorientoituneisuus asettuu sukupuolivaikutusten arviointeihin liittyvää tulosorientoitunutta budjetointia vastaan. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen säädöspohja tai poliittinen tavoitteenasettelu ei heijastele uusliberaalia hallintoideologiaa, mutta sen piirteitä ilmenee valtavirtaistamisen toimintatavoissa, esimerkiksi toiminnan horisontaalisuudessa sekä sukupuolineutraalissa kielessä ja toimintavoissa. Pohdittaessa, miten sukupuolivaikutusten arviointi voisi toteutua valtion talousarvioesityksen valmistelussa vaikuttavammin, keskeistä on, katsotaanko arvioinneilla olevan selkeä tarkoitus. Sukupuolivaikutusten arviointien tulisi liittyä ja vaikuttaa sekä talousarvioesitykseen sisältyvään hallinnonalojen toiminnan suunnitteluun että toimintaan osoitettaviin määrärahoihin, ja sitoa niiden valmistelua yhteen.
 • Sundberg, Maria (Helsingin yliopisto, 2018)
  Suomen edustuksellista demokratiaa on kansallisella tasolla täydennetty vuonna 2012 sisällöllisellä kansalaisaloitteella, jonka avulla vähintään 50 000 äänioikeutettua Suomen kansalaista voi tehdä eduskunnalle aloitteen lain säätämiseksi. Kyse on uudesta suoraan demokratiaan perustuvasta lainsäädäntöaloitteesta, eli uudesta tavasta saada lain säätämistä koskeva asia vireille eduskunnassa. Tutkielmassa selvitetään, onko kansalaisaloite muuttanut eduskunnan lainsäätämistä koskevia institutionalisoituneita sääntöjä ja käytäntöjä. Tätä varten tutkielmassa kartoitetaan eduskunnan kansalaisaloitteiden käsittelyä koskevat kirjalliset säännöt sekä valiokuntavalmistelun käytännöt. Tutkimus perustuu uusinstitutionalismin ja institutionaalisen muutoksen teoriaan. Uusinstitutionalismissa instituutioiden vakaus ja muutos ymmärretään instituutioiden ja toimijoiden vuorovaikutuksen seurauksiksi. Historiallisen institutionalismin tutkijoiden keskuudessa on 2000–luvulla todettu institutionaalisen muutoksen etenevän eri tavoilla eri konteksteissa ja siinä on mallinnettu erilaisia inkrementaalisen institutionaalisen muutoksen malleja. Uusinsitutionalismin teoriaan perustuen eduskunnan lakien säätämistä koskevien institutionaalisten sääntöjen ja käytäntöjen voidaan olettaa olevan vakaita instituutioita. Tutkimuksen työhypoteesin mukaan eduskunta on siksi pyrkinyt muovaamaan kansalaisaloitteita koskevat käsittelysäännöt ja -käytännöt mahdollisimman pitkälti aikaisempien lainsäätämistä koskevien sääntöjen ja menettelyjen varaan. Mikäli muutosta on tapahtunut, sen oletetaan tapahtuneen inkrementaalisesti. Tutkimusaineistona on lainsäädäntöasioiden käsittelyä koskeva kirjallinen normisto kuten lait, eduskunnan työjärjestys ja puhemiesneuvoston ohjeet sekä näiden esityöt. Eduskunnan valiokuntien tosiasiallisia käytäntöjä on tutkittu eduskunnan Internet-sivuilla ilmenevän käsittelytiedon avulla sekä valiokuntien antamien mietintöjen ja lausuntojen avulla. Lainsäädäntöasioiden käsittelyä koskevan kirjallisen säännöstön analyysi osoittaa, että kansalaisaloitteesta on aiheutunut jonkun verran muutoksia eduskunnan kirjallisiin lainsäätämistä koskeviin sääntöihin ja ohjeisiin. Kansalaisaloitteiden käsittelyjärjestys on kuitenkin rakennettu aikaisempien sääntöjen ja käytäntöjen varaan. Muutokset ovat pääosin olleet teknisiä, mutta sääntöihin on tehty myös ainoastaan kansalaisaloitteita koskevia lisäyksiä, joita sovelletaan muiden käsittelysääntöjen rinnalla. Kansalaisaloitteiden käsittelyä koskeva käytäntö on täsmentynyt edelleen valiokuntakäsittelyssä. Valiokuntien lausuntojen ja mietintöjen sisällöllinen analyysi osoittaa, että valiokuntavalmistelussa on käsittelysääntöjen ja kansalaisaloitelain tulkinnalla täydennetty kansalaisaloitteiden käsittelyä koskevia aukkoja. Muutos käsittelysääntöihin ja käytäntöihin on siten edennyt vähitellen. Tutkimustulosten mukaan kansalaisaloitteiden valiokuntakäsittely on pääsääntöisesti keskenään samanlaista. Kansalaisaloitteita käsitellään huomattavasti perusteellisemmin ja joutuisammin kuin kansalaisaloitteisiin eduskunnan ohjeellisessa käsittelyjärjestyksessä rinnastettuja yli sadan kansanedustajan allekirjoittamia lakialoitteita. Tutkimus on osoittanut, ettei kansalaisaloitteita voida rinnastaa näihin lakialoitteisiin. Kansalaisaloitteiden käsittely rinnastuu ennemminkin hallituksen esitysten käsittelyyn. Valiokuntien perusteellinen kansalaisaloitteiden käsittely sekä julkisten kuulemisten järjestäminen tukee sitä johtopäätöstä, että eduskunta pitää kansalaisaloitetta muista lainsäädäntöaloitteista poikkeavana instrumenttina. Tutkimustulokset viittaavat siihen, ettei kansalaisaloitteessa ole eduskunnan näkökulmasta kyse vain lainsäädäntöaloitteesta, vaan myös keinosta vuoropuheluun kansalaisten kanssa. Tällaisen uuden merkityssisällön antaminen lainsäätämistä koskevalle instrumentille viittaa huomattavaan institutionaaliseen muutokseen lainsäädäntömenettelyssä. Tutkimus tuo uutta tietoa niin eduskunnan institutionalisoituneen lainsäädäntömenettelyn muutoksesta kuin eduskunnan suhtautumisesta kansalaisaloitteisiin suoraan demokratiaan perustuvana instituutiona.
 • Ahvenniemi, Hannele (Helsingfors universitet, 2011)
  Tutkimuksessa tarkastellaan niitä muutoksia, joita suomalaisten yritysten ympäristöraportoinnissa 1980-luvulta eteenpäin on tapahtunut, ja uusinstitutionaalisen taloushistorian sekä legitimaatioteorian käsityksiin nojautuen pyritään selvittämään syitä näille muutoksille. Tutkimusaineiston muodostavat kolmen toimialaltaan erilaisen suomalaisen teollisuusyrityksen (KONE, Rautaruukki ja Metsäliitto) vuosikertomukset sekä erilliset yritysvastuuraportit vuosilta 1980-2009. Aineiston avulla tarkastellaan sitä määrällistä ja laadullista muutosta, joka ympäristöraportoinnissa kolmen vuosikymmenen aikana tapahtui, ja muun lähdeaineiston avulla etsitään selityksiä näille muutoksille. Aineiston analyysimenetelmänä on käytetty sisällön analyysia. Tutkimuksen taustalla on ajatus, että institutionaalinen paine on saanut yritykset julkaisemaan ympäristöä koskevaa informaatiota enemmän kuin lainsäädännöllinen ohjaus tai perinteiset liike-elämän vaatimukset. Institutionaalisen paineen muodostumiseen puolestaan ovat vaikuttaneet muun muassa ympäristötietoisuuden lisääntyminen, liiketoiminnan kansainvälistyminen, ympäristöasioiden huomiointi mediassa, muutokset lainsäädännössä ja erilaisissa suosituksissa sekä muut liiketoimintaympäristön muutokset. Tässä työssä tarkasteltujen yritysten ympäristöraportoinnin kehitys on ollut hyvin paljon samansuuntaista, mutta jonkin verran eroja myös esiintyy. Pääasiassa ympäristöraportoinnin määrä lisääntyi nopeasti 1990-luvun alun jälkeen, jolloin ympäristöasioista alettiin raportoida monipuolisemmin, tavoitteena ilmeisesti oman yrityksen toiminnan puolustaminen. Vuosituhannen vaihteessa ympäristöraportointi omaksuttiin osaksi laajempaa yhteiskuntavastuun raportointia, ja raportoinnin teemoiksi nousivat muun muassa kestävän kehityksen tavoitteet, koko yrityksen sitoutuminen tavoitteisiin sekä ympäristöasioiden huomiointi yhtenä yrityksen perusarvoista. Tässä tutkimuksessa näitä tuloksia arvioidaan DiMaggion ja Povvellin organisaatioteorian käsittein, ja raportoinnin muutokseen vaikuttava institutionaalinen paine jaetaan kolmeen tämän teorian mukaiseen ryhmään: pakottava paine (lainsäädäntö ja pakottavat normit), mimeettinen paine (yritysten pyrkimys samanlaisuuteen muiden toimintaa matkimalla) sekä normatiivinen paine (ammattimaistuminen, asiantuntijoiden vallan kasvu). Kolmen tapausesimerkin tarkastelu osoittaa, että pakottava paine on koko ajan ollut tärkeä raportointiin vaikuttanut tekijä, mimeettinen paine korostui ympäristöraportoinnin lisääntymisen alkuaikoina ja normatiivisen paineen merkitys puolestaan on korostunut tarkasteluajanjakson loppupuolella.
 • Nissilä, Ilkka (Helsingfors universitet, 2013)
  Julkisyksityisten kumppanuuksien yleistyminen 2000-luvulla julkisen palvelun tuotannossa on nostanut esiin kysymyksen siitä, miten kahden eri hallintologiikan yhdistäminen tällaisten kumppanuuksien hallinnossa on organisoitu. Suomalaisen korporatiivisen syntyhistorian omaavat sosiaalivakuutusjärjestelmät tarjoavat omaleimaisen esimerkin jo pitkään jatkuneesta julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden yhteistyöstä. Tämän tutkimuksen tavoitteena on valottaa suomalaisen työttömyysvakuutusjärjestelmän hallinnollista logiikkaa julkisyksityisenä kumppanuutena tarkasteltuna. Dokumentaarisen sisällönanalyysin myötä muodostetaan kuva työttömyysvakuutusjärjestelmän organisaatiokentästä ja sen hallinnosta. Tämä organisaatiokenttä muodostaa tutkittavan tapauksen julkisyksityisten organisaatiokenttien tapaustutkimuksessa. Analyysin perustana oleva aineisto koostuu järjestelmää ohjaavasta lainsäädännöstä, kentällä toimivien organisaatioiden toimintakertomuksista ja raporteista, sekä valikoiduista eri toimijoiden internet-sivuista. Organisaatiokenttäteoreettinen roolijako onnistuu melko hyvin vangitsemaan työttömyysvakuutusjärjestelmän hallinnollisen organisoinnin. Tämän hallinnollisen organisoinnin perusteella työttömyysvakuutusjärjestelmä ei lukeudu suoranaisesti mihinkään yksittäiseen esitetyn teorian mukaiseen kumppanuustyyppiin. Sen sijaan järjestelmän hallinnon eri instituutioissa yhdistyy monipuolisella tavalla elementtejä sekä julkisen että yksityisen hallintologiikan ideaaleista. Voikin sanoa työttömyysvakuutusjärjestelmän olevan pitkään jatkunut aidosti julkisyksityinen kumppanuus. Tutkimus osoittaa omalta osaltaan yhden korporatiivisten sosiaaliturvajärjestelmän hallinnon julkisyksityisen luonteen. Jatkotutkimuksen arvoista onkin ottaa vertailuun myös muut korporatiivisen sosiaalipolitiikan luomukset ja selvittää mitä erilaisia kehityssuuntia ja organisointitapoja nämä taustaltaan samakaltaiset järjestelmät noudattavat. Lisäksi julkisyksityisten kumppanuuksien tutkimukseen soveltuva käsitteistö kaipaa jatkokehitystä.
 • Niemelä, Outi (2008)
  Virkaurissa tapahtuneen kehityksen tarkastelu pohjautuu näkemykseen hallinnon jatkuvuudesta, joka Suomessa perustuu osaltaan virkamiesten merkittävään ja pysyvään asemaan. Hallinnon kehittämistyössä on kiinnitetty huomiota useisiin virkamieskuntaa koskeviin kysymyksiin, jotka ovat merkityksellisiä myös virkaurien toteutumisessa. Hallinnon jatkuvuus ja hallintoa koskeva kehittämistyö muodostavat jännitteen, joka on virkaurien muutoksen tai muuttumattomuuden kannalta tutkielmalle keskeinen. Tutkimuskohteena olevia valtiovarainministeriön virkauria tarkastellaan historiallisesta näkökulmasta vuosien 1940–2007 välisenä aikana, joka kattaa keskeiset kehitysvaiheet valtiovarainministeriön organisaatiossa, tehtäväkuvassa ja asemassa. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, kuinka polkuriippuvuusprosessin avulla jatkuvuutta ylläpitävät, virkamiesjärjestelmäinstituution puitteissa toteutuvat virkaurat taipuvat hallintoajattelussa esitettyihin muutospyrkimyksiin. Viitekehys muodostuu historiallisen institutionalismin polkuriippuvuusmallista ja sitä täydentävästä hallintoajattelun muutoksesta. Polkuriippuvuudessa on kyse instituutioiden toiminnasta historiastaan riippuvaisina, kun instituution toiminnan periaatteiksi alunperin hyväksytyt ideat ja toimintatavat pitävät yllä jatkuvuutta ja rajoittavat kehitysvaihtoehtoja. Suomalaista virkamiesjärjestelmäinstituutiota määrittävät alkuperäisideat ja toiminnan mallit liittyvät etenkin juristien rekrytointiin, valtionhallinnon urien erillisyyteen muista yhteiskunnan aloista ja virkamiesten heikkoon liikkuvuuteen, mutta myös virkauriin miesten etenemisenä. Polkuriippuvuuden aiheuttamaa jatkuvuutta pyrkivät rikkomaan tarpeeksi voimakkaat toimintatapojen muutoksiin liittyvät ideat. Toivottua kehityssuuntaa edustaa tutkielmassa virkamiesjärjestelmän kehittämistä koskevia ideoita kokoavana tahona hallintoajattelu, joka heijastuu hallinnon kehittämisestä vastaavien organisaatioiden työssä. Hallintoajattelu on virkamiesjärjestelmän osalta esittänyt toistuvasti tutkintoihin perustuvien kelpoisuusvaatimusten väljentämistä ja virkamiesten liikkuvuuden lisäämistä sekä vähitellen myös valtionhallinnon ulkopuolisen kokemuksen korostamista ja tasa-arvon edistämistä. Tutkielma perustuu osana kvalitatiivista tutkimusta käytettävään kvantitatiiviseen menetelmään, nimikirja-aineistosta kerättyjen uratietojen tilastointiin. Tutkimusaineisto muodostuu 516 valtiovarainministeriön virkamiehen uratiedoista vuosilta 1940–2007. Tiedot osoittavat, että virkaurat ylläpitävät voimakkaasti jatkuvuutta. Virkaurat taipuvat muutokseen viiveellä niin, että virkamiesten monipuolista koulutusta ja kokemusta koskevat tavoitteet ovat alkaneet toteutua huomattavasti myöhemmin muutosta koskevien ideoiden esilletuloon nähden. Virkamiesten koulutuksen monipuolistuminen alkoi näkyä varsinaisesti vasta 1970-luvun ja 1980-luvun taitteessa, vaikka sittenkin juristien asema on säilynyt vahvana. Useista näkökulmista toteutettu virkaurien tarkastelu osoittaa myös, kuinka vahvasti virkaurat ovat hallintoajattelua vastustaen jatkuvasti toteutuneet valtionhallinnon piirissä. Lisäksi organisaation eri osat pystyvät pitämään yllä omia perinteitään virkamiesten rekrytoinnissa. Myös organisaation eri tasojen välisessä tarkastelussa on huomattavissa, että johdon urien on ollut osin mahdollista pysyä muuttumattomina pidempään. Kokonaisuudessaan muutos ei ole toteutunut virkaurissa täydellisenä, vaan vanhojen toimintatapojen rinnalla tai osassa organisaatiota, mikä on tyypillistä polkuriippuvaisessa jatkuvuuteen taipuvaisessa kehityksessä. Perinteinen virkauramalli ei ole täysin muuttunut hallintoajattelun muutoksen mukaisesti.
 • Herranen, Olli Petteri (2022)
  Tiede ja edistyksessä käytävässä yhteiskuntateoriakeskustelussa on kahden puheenvuoron aikana esitetty laaja joukko näkemyksiä, joista monet ovat helppoja allekirjoittaa. Mikko J. Virtanen (4/2021) kuvaa osuvasti suomalaisen yhteiskuntatieteen kenttää, jossa teoriakehityksen mahdollisuusehtoja määrittävät mittaamisen käytännöt, tutkijasukupolven vaihdos ja tutkimuksen ilmiöpohjaisuuden nousu. Näihin liittyvän kilpailullisuuden lisääntyminen näkyy englanninkielisten artikkelien ja rahoitushakemusten tehtailuna, joka syö aikaa teorioihin perehtymiseltä.