Browsing by Subject "varpuslinnut"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-5 of 5
  • Sola, Petri (Helsingfors universitet, 2013)
    Tutkimuksessa selvitettiin varpuslintujen pesimäaikaista esiintymistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä majavien patoamilla tulva-altailla (12 kpl) ja majavatoiminnan ulkopuolisilla kontrollikosteikoilla (12 kpl). Myös muun linnuston esiintymistä selvitettiin. Tutkimusalue sijaitsi Kanta-Hämeessä Lammin Evolla. Lintulaskennat suoritettiin pistelaskentamenetelmällä alkukesinä 2008 ja 2009. Linnut jaoteltiin laskentaympyrän (r=50m) sisä- ja ulkopuolisiin ja sisäpuolelta kerättiin tiedot kohteen puustosta ja biotoopista. Erot majava- ja kontrollikosteikkojen varpuslinnustoissa tulivat selkeimmin esiin tarkasteltaessa laskentaympyrän sisäpuolisia määriä. Parimäärä, lajimäärä sekä lehvästössä ruokailevien, ilmasta saalistavien ja rastaiden parimäärät olivat majavakosteikoilla tilastollisesti merkitsevästi suuremmat kuin kontrollikosteikoilla. Pajulintu oli ainoa laji, jonka parimäärä oli tilastollisesti merkitsevästi suurempi majavakosteikoilla, kun tarkastelualueena oli koko laskenta-alue. Kololinnut olivat ainoa lajiryhmä, joita esiintyi kontrollikosteikoilla enemmän kuin majavakosteikoilla. Koko linnuston laji- ja parimäärät olivat majavakosteikoilla laskentaympyröiden sisäpuolella tilastollisesti merkitsevästi suuremmat kuin kontrollikosteikoilla. Koko linnuston diversiteetti oli majavakosteikoilla huomattavasti suurempi kuin kontrollikosteikoilla, mutta varpuslintujen osalta diversiteeteissä ei ollut eroja. Varpuslintujen pari- ja lajimääriä selittivät lehtipuuston osuus kasvattavasti ja kuusen osuus vähentävästi, mutta tulokset eivät olleet tilastollisesti merkitseviä.
  • Lindeman, Helmi (University of Helsinki, 1933)