Browsing by Subject "vastavuoroinen tunnustaminen"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Vidén, Henna (Helsingin yliopisto, 2020)
    Euroopan unionin sisämarkkinat mahdollistavat tavaroiden, palvelujen, henkilöiden ja pääoman vapaan liikkuvuuden. Yhä suurempi joukko ammattihenkilöitä hyödyntää sisämarkkinoiden vapaata liikkuvuutta harjoittaakseen ammattiaan toisessa jäsenvaltiossa joko pysyvästi tai tarjotakseen palveluitaan väliaikaisesti ja satunnaisesti. Vaikka kyse on jatkuvasti kasvavasta ilmiöstä, ammattipätevyyden tunnustamista koskevaa oikeustieteellistä tutkimusta ei ole kattavasti tehty. Tämän lainopillisen tutkielman tarkoituksena on ollut vastata tähän puutteeseen luomalla yleiskäsitys siitä, miten ammattipätevyyden tunnustamista säännellään EU-oikeudessa. Tutkimusteemaa on lähestytty ensin luomalla katsaus ammattipätevyyden tunnustamisen historiaan ja siihen, miten sisämarkkinat ja ammattipätevyyden tunnustamista koskeva sekundaarinormisto ovat kehittyneet. Erityisesti unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä syntynyt vastavuoroisen tunnustamisen periaate on vaikuttanut merkittävällä tavalla tutkintotodistusten, tutkintojen ja muiden muodollista pätevyyttä osoittavien asiakirjojen vastavuoroiseen tunnustamiseen ja sitä voidaankin pitää ammattipätevyyden tunnustamisen perustana. Tämä kehitys on johtanut voimassa olevan ammattipätevyysdirektiivin syntymiseen, joka on keskeisin ammattipätevyyden tunnustamista sääntelevä EU-oikeuden instrumentti. Tutkielmassa on keskitytty ennen kaikkea ammattipätevyysdirektiivin keskeisen sisällön käsittelyyn, minkä lisäksi tutkielmassa on nostettu esiin siihen liittyviä haasteita. Ammattipätevyyden tunnustaminen perustuu oletukseen siitä, että ammattihenkilöt voivat hyödyntää perussopimuksen turvaamia perusvapauksiaan. Unionin perusvapaudet eivät kuitenkaan ole luonteeltaan absoluuttisia, sillä niitä voidaan rajoittaa perussopimuksen tunnustamilla rajoitusperusteilla sekä unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä syntyneillä, yleiseen etuun liittyvillä pakottavilla vaatimuksilla. Tutkielmassa on arvioitu näitä rajoitusperusteita unionin lainsäädännön ja oikeuskäytännön valossa. Tutkielman lopuksi on vastattu tutkielman alussa esitettyihin kysymyksiin ja arvioitu tutkielmassa tehtyjä havaintoja erityisesti oikeusvarmuuden näkökulmasta sekä pohdittu ammattipätevyyden tunnustamiseen liittyviä tulevaisuuden näkymiä.
  • Lippo, Saga (Helsingin yliopisto, 2020)
    Tässä tutkielmassa tarkastelen Heprealaista Esterin kirjaa kertomuksena ja selvitän, onko hahmojen välisissä suhteissa havaittavissa vastavuoroista tunnustamista, ja minkälaista käyttäytymistä tunnustaminen tai sen puuttuminen kertomuksessa synnyttävät. Tutkielman nimeen sisältyvä ajatus ”kamppailu tunnustamisesta” perustuu yhteiskuntafilosofi Axel Honnehtin vuonna 1992 ilmestyneeseen teokseen ”Kampf um Anerkennung”. Aluksi esittelen tiivistettynä nykyaikaisen tunnustamisen teorian sekä sen, mitä ymmärretään hyväksyvällä tunnustamisella ja mitä tarkoittavat tunnustamisen patologiat. Tarkastelen myös tunnustamisen vertikaalisia ja horisontaalisia ulottuvuuksia sekä sitä, miten tunnustaminen näkyy ryhmien välillä. Luvussa kolme perehdyn narratiivianalyysin avulla Esterin kirjan juoneen ja rakenteeseen sekä ennen kaikkea sen henkilöhahmoihin ja tekstiin kätkeytyviin merkityksiin, jotka eivät välttämättä avaudu nykyaikaiselle lukijalle ilman narratiivista ja eksegeettistä analyysia. Työkaluina käytän Aristoteleen Runousoppia sekä nykyaikaisia kirjallisuusteorioita. Esterin lisäksi keskeisiä hahmoja kertomuksessa ovat kuningas Ahasveros, kuningatar Vasti juutalainen Mordokai sekä juutalaisten vainooja Haman. Luvussa neljä tarkastelen heidän välisiään suhteita ja keskinäistä kamppailuaan tunnustamisen näkökulmasta. Päähenkilöiden lisäksi pohdin myös eunukkien roolia kertomuksessa. Antisemitismi on Esterin kirjassa keskeinen teema, jota ei myöskään voi jättää huomiomatta. Aiheen tasolla Esterin kirja kertoo juutalaisten elämästä Persian valtakunnassa kuningas Ahasveroksen aikana sekä heitä uhkaavasta kansanmurhasta. Esterin kertomuksesta voi poimia useita erilaisia teemoja, kuten esimerkiksi sukupuolikysymykset, moraali, kunnia ja häpeä sekä valta ja välivalta. Johtopäätöksenä totean, että yksi keskeinen teema Esterin kirjassa on kamppailu tunnustamisesta, johon muut edellä mainitut teemat liittyvät.