Browsing by Subject "verkko-ostaminen"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-4 of 4
 • Pesonen, Jenni (Helsingfors universitet, 2015)
  Tämän Pro Gradun tavoitteena oli tutkia asiakkaiden kokemaa arvoa elintarvikkeiden verkkokaupassa. Elintarvikkeiden verkkokauppa on kasvattanut suosiotaan Suomessa. Muualla maailmassa hyväksi koettuja ratkaisuja on toteutettu Suomessa ja kiinnostus palvelun laajentamiseen vain kasvaa niin yrityspuolella kuin kuluttajienkin keskuudessa. Tällä hetkellä ruoan verkkokauppa on keskittynyt enimmäkseen kaupunkien läheisyyteen, mutta laajenemispaineita ympäri Suomen on havaittavissa. Tutkimuksen teoriaosuus koostui kahdesta osasta; kuluttajien kokemasta arvosta ja vaihdantakustannusteoriasta. Kuluttajien kokema arvo voidaan jakaa neljään eri ulottuvuuteen, joista kaksi edustavat utilitaristisia arvoulottuvuuksia ja kaksi hedonisia arvoulottuvuuksia. Vaihdantakustannusteoria puolestaan selittää kustannuksia, jotka syntyvät vaihdannasta eri olosuhteissa. Tutkielman empiirinen osuus toteutettiin kvantitatiivisella tutkimusotteella. Internet-pohjaiseen kyselyyn vastasi 113 henkilöä eri puolilta Suomea kuitenkin pääkaupunkiseutua painottaen. Tutkimustulosten analysointiin käytettiin ristiintaulukointia ja logistista regressioanalyysiä. Kyselyyn vastaajista lähes neljäsosa oli ainakin joskus kokeillut ostamista elintarvikkeiden verkkokaupasta. Erityisesti kuivatuotteiden ostaminen koettiin luotettavaksi ja kiinnostavaksi. Elintarvikkeiden ohella myös päivittäistavaroiden ostaminen samasta paikasta elintarvikkeiden kanssa koettiin tärkeäksi. Tulosten mukaan kuluttajien ikä, koulutustaso, kaupassa asioinnin useus ja ostoksiin käytetty rahamäärä vaikuttivat eniten arvoulottuvuuksiin. Esimerkiksi elintarvikkeiden verkkokaupan toiminnallisten ja taloudellisten ominaisuuksien tärkeys kasvoi iän noustessa. Koulutustason kasvaessa puolestaan taloudellisten ominaisuuksien tärkeys laski. Tuotteiden tuoreus oli ehdottomasti suurin epävarmuutta aiheuttava tekijä elintarvikkeiden verkkokaupassa. Vanhempien ihmisten kehittyneistä tietotekniikan käyttötaidoista kertoo se, että tilausjärjestelmän käyttämisessä ei todettu epävarmuutta toisin kuin toimitusprosessin kohdalla. Kaiken kaikkiaan samassa paikassa asiointia pidettiin selkeänä ja helppona, vaikka kanta-asiakasjärjestelmillä ei koettu olevan siihen suurempaa vaikutusta.
 • Kosonen, Laura (Helsingfors universitet, 2011)
  Tämän pro gradu- tutkielman tavoitteena oli löytää kuluttajien palvelukokemukseen vaikuttavat tekijät lastenvaatteiden- ja tarvikkeiden -verkkokaupassa. Empiirinen tutkimus lähestyi aihetta netnografian avulla. Aineistoksi tähän tutkielmaan valittiin sosiaalisen median keskustelut. Tutkimuksen teoreettinen osa muodostui kolmesta aiheesta: verkko-ostamisesta ja palvelun laadusta, sosiaalisesta mediasta sekä word-of-mouth-viestinnästä. Verkko-ostamisessa käsiteltiin ostamisen eri vaiheet, kuluttajien motivaatiot verkosta ostamiseen, sekä siihen liittyvät riskit ja tarkasteltiin sähköisen palvelun laatua. Sosiaalinen media-luku kertoi sosiaalisen median käytöstä sekä eri medioista. Word-of-mouth-viestintä esitteli perinteisen word-of-mouth-viestinnän lisäksi sähköisen WOM-viestinnän ulottuvuudet. Empiirinen tutkimus oli laadullinen ja se toteutettiin netnografisesti. Netnografia on etnografiaan perustuva menetelmä, jota käytetään internet-aineistoissa. Aineiston analysoinnissa käytettiin teemoittelua. Aihetta lähestyttiin faktanäkökulmasta, eli tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita niistä tosiasioista joita keskustelijat kertoivat. Aineisto kerättiin perhe-aiheisten lehtien keskustelupalstoilta sekä blogeista Google-haun avulla. Sosiaalisen median keskustelut valittiin aineistoksi, koska niistä uskottiin saatavan kaikkein totuudenmukaisinta tietoa, johon tutkijan kysymyksen asettelu ei vaikuta. Spontaanit keskustelut antavat erilaista tietoa kuin suoran kysymyksen vastaukset. Tutkimuksen tuloksena löytyi seitsemän teemaa, joita keskusteluissa käsiteltiin. Nämä ovat toimitus, palvelu, palautus ja normalisointi, ulkoasu ja toimivuus, hinta, maksaminen sekä tuotteet ja valikoima. Sen sijaan teorian pohjalta odotettavissa olleet turvallisuus ja yksityisyys eivät tulleet aineistosta lainkaan esiin. Erityisen huonona palveluna asiakkaat pitivät varastosaldojen paikkansapitämättömyyttä, hitaita toimituksia sekä epäystävällistä palvelua. Hyvää palvelua olivat nopeat toimitukset sekä yksilöllinen palvelu ja reklamaatioiden hyvä hoito.
 • Huovila, Petra (Helsingin yliopisto, 2021)
  The key objective of this master’s thesis is to look at product-related video displays in online retailing and whether product presentation videos could positively impact purchasing behavior. In this master’s thesis I discuss the importance of online product display, focusing especially on the business-to-consumer area. Online business is growing rapidly but there is still a lot of potential that is underexploited. Online product presentation is vital in an online retail environment since customers do not get to touch or see the products before buying them and must rely on the descriptions of the products provided by the seller. Successful online product presentation strategies can be used to alleviate the lack of physical examination of products in online retailing. In this master’s thesis I examine five Nordic online stores by utilizing A/B test data provided by a tech company; Videoly. This study found that product presentation videos had a positive impact on users’ purchasing behavior. Using product presentation videos in online stores result in higher conversions. Findings of this thesis bring additional evidence to the power of visual and dynamic product presentation forms in online retailing.
 • Karinkanta, Heidi (Helsingfors universitet, 2014)
  Verkkokauppojen ja verkko-ostamisen yleistymisen myötä verkko-ostamisen motiivien ymmärtäminen on korostunut. Tämän Pro Gradu -tutkielman tavoitteena oli selvittää, mitkä arvotekijät vaikuttavat kuluttajien halukkuuteen käyttää verkkokauppoja ja mitä mahdollisia eroja erilaisten kuluttajien välillä verkkokauppiaiden tulisi huomioida. Kyselylomakkeella toteutetun tutkimuksen pohjalta pyrittiin arvioimaan, mitkä tekijät ovat kuluttajille tärkeitä ja miten kuluttajat kokevat näiden tekijöiden toteutuvan verkkokaupassa. Tämän tiedon pohjalta pyrittiin tunnistamaan keskeisimmät erot erilaisten verkko-ostajien välillä ja mitä verkkokauppiaiden tulisi huomioida verkkokauppojen kehitystyössä. Aikaisempien verkko-ostamista käsittelevien tutkimusten perusteella tunnistettiin, että kuluttajien ostokokemukseen vaikuttaa niin utilitaristiseen arvoulottuvuuteen liitettävät tekijät kuin hedonistiseen arvoulottuvuuteen liitettävät tekijät. Utilitaristiseen arvoulottuuteen nähdään kuuluvan ostamisen tuomaan hyödyllisyyteen ja helppouteen liitettävät tekijät. Hedonistiseen arvoulottuvuuteen nähdään kuuluvan ostamisen tuomaan mielihyvään, inspiroitumiseen ja sosiaalisuuteen liittyvät tekijät. Tutkielman empiirinen aineisto kerättiin kesällä 2013 S-ryhmän Yhteishyva.fi – sivustolla julkaistulla kyselylomakkeella. Tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että utilitaristiset motiivit ostamiselle korostuvat edelleen hedonistia motiiveja vahvemmin verkko-ostamisessa. Vastaajille mahdollisuus tehdä ostoksia silloin kun itselle sopii, verkkokauppojen alhaisemmat hinnat ja verkkokauppojen laaja valikoima ovat edelleen tärkeimmät arvotekijät verkko-ostamisessa. Hedonistinen arvoulottuvuus on tunnistettavissa, mutta sen merkitys on huomattavasti pienempi. Utilitarististen ja hedonististen tekijöiden tärkeydessä on kuitenkin huomattavissa eroja eri sukupuolten, eri-ikäisten ja erilaisten verkkokauppakäyttäjien välillä.