Browsing by Subject "verkkoteksti"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Salokanto, Salla (Helsingfors universitet, 2017)
    Tässä tutkielmassa tarkastellaan blogikirjoitusten lukijapaikkoja ja kommentoijien suhtautumista niihin. Lukijapaikka on tekstiin rajautuva vastaanottajan tila, jota rajaavat tekstin vastaanottajaan suuntautuvat oletukset. Tutkielman aineistona on 12 blogikirjoitusta kommentteineen. Kuusi tekstiä on peräisin yksityishenkilön kirjoittamasta opetusalan blogista ja kuusi institutionaalisesta opetusalan blogista. Tutkielmassa tarkastellaan, millaisia lukijapaikkoja näiden kahden blogin blogikirjoituksiin hahmottuu. Lukijapaikka on monitasoinen käsite, ja sitä tarkastellaan muun muassa blogikirjoitusten esisopimusten, tekstiin muotoutuvien sisä- ja ulkoryhmien, puhuttelujen sekä direktiivien kautta. Lisäksi tutkielmassa tarkastellaan, kuinka blogikirjoitusten kommenteissa suhtaudutaan pohjatekstin lukijapaikkojen rajauksiin: Millaisiin lukijapaikkojen rajauksiin otetaan kantaa? Millaisin keinoin? Tutkielmassa kommentit on jaoteltu kolmeen kategoriaan: 1) Kommentissa tuetaan tekstin lukijapaikkojen rajauksia 2) Kommentissa kyseenalaistetaan jokin pohjatekstiin hahmottuva lukijapaikka 3) Kommentissa ei oteta kantaa tekstin lukijapaikkoihin. Tämän jaottelun pohjalta tarkastellaan eri kategorioille tyypillisiä kielenpiirteitä sekä sitä, millaiset lukijapaikan rajaukset kirvoittavat kunkin kategorian kommentteja. Keskeisiksi tarkastelun kohteiksi nousevat evaluointi, suhtautumisen ja kohteliaisuuden keinot, persoonailmausten vaihtelu, oman kokemuksen käyttäminen argumenttina sekä moniäänisyyteen suuntautumisen tavat eli dialoginen laajentaminen tai supistaminen. Tutkielmassa osoitetaan, että eri kategorioiden kommenteissa käytössä ovat osin erilaiset kielelliset keinot. Lisäksi havaitaan, että blogikirjoituksen lukijapaikan rajauksen tavat vaikuttavat siihen, millaista kommentointia kirjoitus verkossa kirvoittaa. Ristiriitaisia, tiukkaan rajattuja tai kielteiseksi hahmottuvia lukijapaikkaa kyseenalaistetaan aineistossa eniten. Löyhärajaisia tai neutraaleja lukijapaikkoja ja blogikirjoituksessa ylläpidettyä etäkohteliaisuutta taas seuraa objektiivisuuteen pyrkivä kommentointi. Sen sijaan blogikirjoituksen aiheella ei tässä aineistossa ole yhtä havaittavaa vaikutusta siihen, millaisia kommentteja tekstit saavat.
  • Lehtinen, Reetta-Kaisa (Helsingin yliopisto, 2020)
    Tutkielmassa tarkastellaan tekstianalyysin keinoin yksityisen alan työeläkeyhtiöiden verkkosivujen ohjeita vanhuuseläkkeen hakemiseksi. Tutkimusmateriaalina ovat neljän suurimman yksityisen alan työeläkevakuuttajan internetsivujen vanhuuseläkettä koskevat ohjeet. Ohjeissa kerrotaan, miten eläkettä haetaan ja millä ehdoilla vanhuuseläkkeen saa. Tutkimuskohteena ovat lukijan ja kirjoittajan näkyminen tekstissä ja ohjeiden direktiivisyys. Lisäksi tutkitaan mitä diskurssia direktiivit ilmentävät. Lukijan roolin tarkastelussa käy ilmi, että lukija on direktiivien kautta HYÖTYJÄ, joka tietyllä tavalla toimimalla saa hyötyä itselleen .Lukijan ja kirjoittajan rooleja kuvataan yhteisvastuullisina, kun lukija toimii kirjoittajan esittämällä tavalla, tekee hän oman osuutensa eläkkeensä hakemisesta ja toimiessaan näin lukija hyötyy. Tutkitussa tekstissä sekoittuvat ohjeistava työntekijäin eläkelain määrittämistä asioista kertova virkateksti ja markkinadiskurssiviset, mainosmaiset ilmaukset. Tutkimus osoittaa, että käytetyt direktiivit ja ohjetekstit ovat markkinadiskurssiivisia, vaikka kyseessä on sosiaaliturvaan hakemiseen liittyvä ohjeistus.