Browsing by Subject "vesilaitokset"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 25
 • Lahti, Kirsti (Finnish Environment Institute, 1997)
  Monographs of the Boreal Environment Research 4
 • Laukkanen, Risto (Vesihallitus. National Board of Waters, 1981)
  Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja 41
  Vuorokausivirtaaman ennustaminen yhdyskuntien vesi- ja viemärilaitosten yleissuunnittelussa.
 • Unknown author (Vesihallitus, 1972)
  Vesihallitus. Tiedotus 31
  English summary: Comparative studies on raw water quality and treatment costs in Sweden and Finland
 • Isomäki, Eija; Valve, Matti; Kivimäki, Anna-Liisa; Lahti, Kirsti (Finnish Environment Institute, 2008)
  Environment guide
 • Isomäki, Eija; Valve, Matti; Kivimäki, Anna-Liisa; Lahti, Kirsti (Suomen ympäristökeskus, 2006)
  Ympäristöopas
  Tämä opas on tarkoitettu pienten pohjavesilaitosten hoitajille. Se sisältää tietoa pohjaveden muodostumisesta, pohjavesiä uhkaavista riskeistä ja niiden hallinnasta, talousveden valmistukseen liittyvistä ohjeista ja määräyksistä, vesilaitostekniikasta sekä pohjavesilaitoksen ylläpidosta ja omavalvonnasta. Oppaassa on myös lyhyesti käsitelty vesijohtoverkostoa. Oppaan tarkoituksena on antaa työkaluja pienen pohjavesilaitoksen jokapäiväiseen ylläpitoon ja toimia samalla tietolähteenä vesilaitoshoitajilta vaadittavaan osaamistestaukseen vesihygieniapassia varten. Siinä suhteessa oppaassa on käyttökelpoista tietoa myös isojen vesilaitosten ja pintavesilaitosten henkilökunnalle.
 • Latvala, Arto (Vesihallitus, 1975)
  Vesihallitus. Tiedotus 92
  Rapid filtration in iron removal from groundwater.
 • Kivimäki, Anna-Liisa (Vesi- ja ympäristöhallitus, 1992)
  Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja - sarja A 98
 • Vuorimaa, Paula; Kontro, Merja; Rapala, Jarkko; Gustafsson, Juhani (Suomen ympäristökeskus, 2007)
  Suomen ympäristö 42/2007
  Ennen vuotta 2000 todettuja torjunta-aineiden aiheuttamia pohjaveden pilaantumistapauksia tunnetaan Suomessa vain muutamia. Toisaalta torjunta-aineiden säännöllistä pohjavesiseurantaa ei ole tehty. Pohjavesinäytteistä on määritysmenetelmien tarkentumisen myötä löydetty myös yhä useampia torjunta-aineita. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) hankkeessa ”Torjunta-aineiden esiintyminen pohjavedessä (TOPO)” selvitettiin torjunta-aineiden esiintymistä pohjavedenottamoiden raakavedessä. Selvityksessä mukana olleet pohjavesialueet sijaitsivat yhdentoista ympäristökeskuksen alueilla. Hankkeessa tutkittiin vuosien 2002–2005 aikana torjunta-aineiden esiintymistä 295 näytteestä 282 havaintopisteestä 190 pohjavesialueelta. Tutkimus kohdistui pohjavesialueille, joilla sijaitsi tai on aikaisemmin sijainnut toimintaa, johon liittyy torjunta-aineiden käyttöä. Tällaisia toimintoja ovat mm. maa- ja metsätalous, taimi- ja kauppapuutarhat, virkistysalueet, hautausmaat, maantie- ja raideliikenne ja teollisuuslaitokset. Koska tutkimuskohteet on valittu edellä kuvatun mukaisesti, tuloksia ei voi suoraan yleistää kaikkiin pohjavesialueisiin.  Torjunta-aineita tai niiden hajoamistuotteita todettiin 37 % tutkituilta pohjavesialueilta, 35 % havaintopisteistä ja 39 % näytteistä. Määritysrajan ylittäneitä pitoisuuksia todettiin 28 % tutkituista pohjavesialueista, 26 % havaintopisteistä ja 29 % näytteistä. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 461/2000 talousvedelle asetettu raja-arvo (0,1 µg/l) ylittyi raakaveden osalta 15 pohjavesialueella eli 8 % tutkituista pohjavesialueista. Yli raja-arvon suuruisina pitoisuuksina todettiin pohjavedessä atratsiinia, DEA:aa, DEDIA:aa, heksatsinonia, bentatsonia, bromasiilia sekä BAM:a. Yli määritysrajan mutta alle asetetun raja-arvon suuruisia torjunta-ainepitoisuuksia todettiin 20 % tutkituista pohjavesialueista. Useiden tässä selvityksessä pohjavedestä todettujen torjunta-aineiden myynti ja käyttö on kielletty tai muutoin loppunut. Käytöstä poistettujen torjunta-aineiden löytyminen pohjavedestä on merkki siitä, etteivät ne pohjaveteen päästyään hajoa nopeasti, vaan poistuvat pääosin normaalin pohjaveden kierron kautta. Joissakin pisteissä oli havaittavissa varsinaisen tehoaineen pitoisuuden olevan pienempi kuin hajoamistuotteen, mikä on merkki aineen hajoamisesta pohjavesiolosuhteissa.
 • Isomäki, Eija; Valve, Matti; Kivimäki, Anna-Liisa; Lahti, Kirsti (Finlands miljöcentral, 2007)
  Miljöhandledning
  Denna guide är avsedd för operatörer av små grundvattenverk. Den innehåller uppgifter om grundvattenbildning, risker för grundvatten och riskhantering, råd och riktlinjer för dricksvattentillverkning, vattenverksteknik, samt underhåll och egenkontroll av vattenverk. Vattenledningsnät behandlas även kortfattat i guiden. Syftet med guiden är att ge verktyg för det dagliga underhållet av grundvattenverket och samtidigt fungera som informationskälla till den test som vattenverkspersonalen skall avlägga. Guiden innehåller i detta avseende relevant information även för personalen på större vattenverk.
 • Unknown author (Vesihallitus, 1975)
  Vesihallitus. Tiedotus 82
 • Lapinlampi, Toivo; Raassina, Sami (Suomen ympäristökeskus, 2002)
  Suomen ympäristö 541
 • Unknown author (Vesihallitus, 1971)
  Vesihallitus. Tiedotus 13
 • Unknown author (Vesihallitus, 1975)
  Vesihallitus. Tiedotus 98
  Water supply and sewer systems 31.12.1974.
 • Unknown author (Vesihallitus, 1976)
  Vesihallitus. Tiedotus 119
 • (Vesi- ja ympäristöhallitus, 1987)
  Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja 15
 • (Vesi- ja ympäristöhallitus, 1988)
  Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja 28
 • Vuorinen, Asta (Vesihallitus, 1977)
  Vesihallitus. Tiedotus 120
  Internal corrosion of water pipes.
 • Unknown author (Vesihallitus, 1973)
  Vesihallitus. Tiedotus 42
 • Unknown author (Vesihallitus, 1974)
  Vesihallitus. Tiedotus 69
  Water utilities 31.12.1972
 • Unknown author (Vesihallitus, 1972)
  Vesihallitus. Tiedotus 30