Browsing by Subject "wicca"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Laine, Suvi (2010)
    Tutkielmani käsittelee wiccan sapattien rituaaliprosessia ja -kaavaa sekä sen merkityssisältöjä. Tarkoitukseni on havainnollistaa sapattien rituaaliprosessia dynaamisena rakenteena ja merkityksellisten vaiheiden jatkumona uususkontojen sosiologisessa kontekstissa ja kalendaariperinteen historiallisessa kontekstissa. Wiccan tilanne Suomessa muodostaa taustan tutkielmalleni. Myös uusnoituuden nimellä tunnettu wicca on Gerald Gardnerin 1950-luvulla kehittämä jumalattaren- ja luonnonpalvontaa sekä individualismia korostava uususkonto, jossa esiintyy kahdeksan keskeistä vuotuisjuhlaa – neljä suurta ja neljä pientä sapattia. Pienet sapatit ovat talvi- ja kesäpäivänseisaus sekä kevät- ja syyspäiväntasaus. Suuret sapatit tunnetaan usein nimillä kynttilänpäivä, vappu, uutisleivän juhla ja halloween. Edellä mainitut kalenteririitit liittyvät vuodenaikoihin ja elinkeinokausiin, maanviljelykseen ja pyyntitalouteen, kuun vaihteluihin ja aurinkovuoden merkkipäiviin. Tutkielman aihe sijoittuu antropologiseen rituaalitutkimukseen, nimenomaan Arnold van Gennepin ja Victor Turnerin rituaaliprosessia käsitteleviin tutkimuksiin. Tutkielma käsittelee siis uskontoantropologisia teemoja, kuten uskonnon käytännön harjoittamista ja merkitystä. Tutkimusmetodejani ovat rituaaliprosessitutkimuksen teoreettinen viitekehys – eritoten Turnerin käsite liminaalisuus – ja kirjallisten lähteiden kuvaamien rituaalikaavojen vertailu. Lopuksi päätelmissäni käytän omaa käsitettäni riteemi – rituaalin merkityksellinen yksikkö – havainnollistaakseni mitkä elementit ja vaiheet ovat olennaisia wiccan rituaaleissa ja sapateissa. Tutkielmani pohjautuu wiccan traditioiden perustajien ja kehittäjien kirjoittamiin teoksiin, kuten Gardnerin Varjojen kirjaan ja Janet ja Stewart Farrarin Eight Sabbats for Witches. Tutkimus fokusoituu sapattien yleismerkityksiin ja rituaaliprosessin vaiheiden erillisiin merkityksiin. Yleinen syy sapattien viettoon on kaksijakoinen: Jotta saavutetaan yhteys vuotuiseen luonnon kiertoon ja luonnossa piilevään dualistiseen jumaluuteen, joka ilmenee naispuolisena jumalattarena ja miespuolisena jumalana eli binaarioppositiona. Rituaalikaavan eri vaiheissa piilevät omat eriävät, mutta silti kokonaismerkityksen kanssa yhteneväiset merkityssisältönsä. Olennaisiksi sapattirituaalin osatekijöiksi eli riteemeiksi paljastuvat tanssi ja kakut ja viini, jotka ilmentävät wiccan luonnetta monella eri merkitystasolla, sekä vartiotornien herrojen eli neljän klassisen luonnonelementin kutsuminen rituaalipiiriin. Ritualistin tajunnantilan muutos, joka heijastuu ja heijastaa vuodenaikojen muutosta sapattien rituaalikontekstissa, on ehkä keskeisin rituaalin merkityksellisistä tekijöistä yhdessä vuodenajan juhlateemojen käsittelyn/julistamisen/esittämisen kanssa. Tutkielman merkitys viittaa laajempaan akateemiseen ja yleiseen keskusteluun uusnoituuden sosiologisesta kontekstista, virallisesta asemasta uskonnollisena yhdyskuntana, sekä rituaaleista ja niiden merkityksestä sekä wiccoille että maallikoille. Pyrkimyksenäni on avata rituaaliprosessia tiedon ja ymmärryksen lisäämiseksi sekä väärinkäsitysten hälventämiseksi. Suomen virallisten uskontojen kentällä wiccan asema on häilyvä, minkä vuoksi yhtenä tavoitteenani on osoittaa, että rituaalipainotteinen uususkonto, kuten wicca, on yhtä oikea ja merkittävä uskontona kuin oppi- ja pappiskeskeiset vanhat maailmanuskonnot.