Browsing by Subject "yhteiskunnallinen teatteri"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Terhemaa, Sini (Helsingin yliopisto, 2017)
    Tutkielmassani tutkin rekontekstualisaatiota dokumenttiteatterin kontekstissa käyttäen esimerkkinä vuonna 2015 Ryhmäteatterissa ensi-iltaan tullutta Eduskunta III - esitystä. Rekontekstualisaatiolla tarkoitetaan prosessia, jossa jotakin siirretään toiseen kontekstiin, jossa asia mahdollisesti esitetään hieman eri tavalla. Aluksi määrittelen dokumenttiteatterin ja erittelen sen alalajeja. Tarkastelen, miten käsitelty esitys sopii tähän kategoriaan ja sen alagenreen, journalistiseen dokumenttiteatteriin. Tutkimuksessani pyrin määrittelemään dokumenttiteatterille tyypillisiä rekontekstualisaation tapoja. KäSamalla koetan selvittää, mitä ovat journalistisen dokumenttiteatterin erityispiirteet ja miten journalistinen teatteri poikkeaa journalismista, ja miksi teatteri on mielekäs väline esittää ajankohtaisia tapahtumia. Esitysanalyysin tukena olen käyttänyt Theo Van Leeuwenin luomaa mallia rekontekstualisaation keinoista. Väitöskirjassaan Van Leeuwen on eritellyt neljä tapaa, joilla osallistujia ja toimintoja rekontekstualisoidaan teksteissä. Näitä tapoja ovat uudelleen järjestäminen, lisääminen, poistaminen ja korvaaminen. Teatterissa rekontekstualisaatio tapahtuu luonnollisesti muillakin, kuin vain tekstin tasolla. Tutkielmani perusteella esimerkkiesityksestä voidaan tunnistaa journalistisia piirteitä, joten esitys voidaan perustellusti määritellä journalistiseksi dokumenttiteatteriksi. Tutkimuksessa selviää myös, että teatterin kontekstissa rekontekstualisaation mahdollisuudet ovat laajemmat, kuin journalismin kontekstissa. Teatterillista ilmaisua eivät koske samanlaiset säännöt ja normit kuin journalistista ilmaisua, jolle on Suomessa erikseen määritellyt ohjeet. Esimerkkiesityksessä korostuu erityisesti tekijä lisättynä osallisena.
  • Kilkku, Elina (Helsingfors universitet, 2011)
    Pro gradu -tutkielmani käsittelee taiteellis-tieteellistä Työelämä-projektia. Ohjasin Turun Ylioppilasteatterissa vuosina 2008–2010 esitystrilogian, joka käsitteli vanhojen tekstien ja teatterillisten tyylien avulla 2000- ja 2010-lukujen taitteen suomalaista työelämää. Trilogian ensimmäinen osa, Bertolt Brechtin Teurastamojen pyhä Johanna, otti selvää Brechtin eeppisestä teatterista. Toisessa osassa, joka oli Dario Fon Työnantajan hautajaiset, tutustuttiin commedia dell'arteen ja karnevalismiin. Viimeinen osa, Ernst Tollerin Koneitten murskaajat, toteutettiin saksalaisen 1920-luvun ekspressionismin innoittamana. Pro gradu -tutkielmani esittelee kolmiosaisen projektin kronologisesti. Käsittelen näytelmien sisältöä, valitsemiani teorioita, ennakkosuunnitelmiani sekä lopulta sitä, mitä käytännössä todella tapahtui. Käsittelen oman työni eli ohjaajantyön lisäksi myös muita teatterin osa-alueita kuten näyttelijäntyötä, katsojan osaa sekä visuaalisuutta, sillä valittu ohjausratkaisu vaikutti kaikissa tapauksissa vahvasti kokonaisuuteen. Tutkielmani on paitsi selvitys tiettyjen teatteriteorioitten soveltamisesta käytäntöön, myös kuvaus ohjaajan työskentelystä ja teatterintekemisen realiteeteista, sekä toisaalta myös pohdintaa yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksista teatterin keinoin.