Browsing by Subject "yhteiskunnalliset vaikutukset"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-8 of 8
 • Westerlund, Heidi; Lehikoinen, Kai; Anttila, Eeva; Houni, Pia; Karttunen, Sari; Väkevä, Lauri; Furu, Patrick; Heimonen, Marja; Jansson, Satu-Mari; Juntunen, Marja-Leena; Kantonen, Lea; Laes, Tuulikki; Laitinen, Liisa; Laukkanen, Anu; Pässilä, Anne (2016)
  Kokos
  Tämä raportti käsittelee Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman The Arts as Public Service: Strategic Steps towards Equality (ArtsEqual) -tutkimushankkeen taustaa ja perusteita erityisesti kansainvälisestä näkökulmasta. Miksi ArtsEqual-hanketta tarvitaan Suomessa? Mitä perusteita on esitetty kansainvälisissä poliittisissa ja hallinnollisissa toimenpidesuosituksissa ja tutkimuskirjallisuudessa? Hankkeessa kysymme: Voisiko taiteen ymmärtää laajemmin julkisena palveluna, jossa tasa-arvo on lähtökohtana? Mitkä mekanismit luovat epätasa-arvoa taiteen ja taidekasvatuksen palveluissa? Millaisia taiteen ja taidekasvatuksen palveluja suomalaisen yhteiskunnan tulisi kehittää tasa-arvon, osallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi?
 • Rantala, Kati; Alasuutari, Noora; Järvikangas, Inka; Saarenpää, Karolina (Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, 2019)
  Tutkimuksia 5/2019
 • Helin, Johanna (1999)
  Tutkielmassa tarkastellaan Malin prefektuurissa tapahtuvaa maataloustuotteiden kauppaa, kaupan toimijoita sekä sen historiaa. Erityisesti keskitytään tutkimaan erilaisia markkinoilla toimivia naisia, heidän motiivejaan kaupankäynnille sekä naisten välisiä sosiaalisia suhteita. Tutkimus keskittyy Malin keskuksen päivittäiselle torille sekä viikottaisille markkinoille. Niillä tapahtuvan kauppavaihdon perusteella pyritään luomaan kuva paikallisten perifeeristen markkinoiden toiminnasta. Tutkielma on soveltavaa antropologiaa, mikä perustelee sen pragmaattisen tutkimusotteen. Lähtökohtana on ollut käytännönläheisen tiedon kerääminen paikallisesta kontekstista suomalaisen kehitysyhteistyöjärjestön toimeksiannosta. Tutkimus kuitenkin yhdistää paikallisen materiaalin nykyantropologisiin keskusteluihin hyödykkeistymisestä ja muutoksesta. Kauppiasammatin todetaan olevan suhteellisen uusi ilmiö Malin ja Fouta Djallonin ylänköalueen historiassa. Markkinat syntyivät vasta kolonisaation luoman kysynnän ja rahatalouden myötä. Hyödykkeistyminen on sen jälkeen vaikuttanut alueen sosiaalisen rakenteen ja sukupuolten välisen työnjaon muutoksiin. Myös nykyisessä kaupassa toimii erilaisia ryhmiä, jotka ovat eritavoin hyödykkeistyneitä ja integroituneita markkinoihin. Tutkimus painottaa hyödykkeistymisen olevan osittainen ja paikallinen prosessi, jota on vaikea arvioida. Näin se sanoutuu irti vanhoista teleologisista ja dualistisista teorioista, jotka liittävät muutoksen modernisaatioon, kapitalismiin, markkinatalouden kehitykseen jne. Muutoksella ei tutkimuksessa katsota olevan tiettyä suuntaa tai moraalista sisältöä. Tämän voi nähdä paikallisen yhteisön neutraalista suhtautumisesta rahaan ja sillä tapahtuvaan hyödykevaihtoon sekä akkumulaatioon. Tutkimuksessa analysoidaan myös yhteisön sosiaalista taloutta: seremonioita, lahjavaihtoa, varallisuuden määritelmiä ja hyvän elämän malleja. Seremonioilla on yhteisössä tärkeä rooli sosiaalisten suhteiden luojana ja säilyttäjänä. Siksi niihin osallistuminen on vastavuoroista ja sanktioitua. Paikallisen kontekstin niukkuus ja köyhyys osoittautuvatkin suhteellisiksi asioiksi, kun niitä tarkastelee laajemmasta perspektiivistä. Vähästäkin riittää tarpeen tullen jaettavaksi. Paikalliset torikauppiasnaiset sekä kiertävät kauppiasnaiset ovat Malissa järjestäytyneet yhdeksi ryhmäksi, joka harjoittaa sekä epävirallista eli sosiaalista että virallista eli ammatillista yhteistyötä. Tutkimus keskittyy kuvaamaan näiden eroja ja muutoksia sekä naisten keskinäisiä konflikteja. Ne antavat aineksia arvioida muutoksen mahdollista moraalista sisältää ja yksilöllistävää vaikutusta. Tutkielma päätyy sekä teoreettisiin että metodologisiin päätelmiin, joissa korostetaan muutoksen paikallisuutta ja ambivalenttia luonnetta. Toisaalta talousantropologiaan kaivataan uusia lähestymistapoja, jotka helpottaisivat käytännön ja merkitysten tutkimusta yhtenä saumattomana kokonaisuutena.
 • Kuuluvainen, Timo; Saaristo, Lauri; Keto-Tokoi, Petri; Kostamo, Jouko; Kuuluvainen, Jari; Kuusinen, Mikko; Ollikainen, Markku; Salpakivi-Salomaa, Päivi (FIBRE/Edita Publishing Oy, 2004)
 • Miettinen, Jukka O.; Enckell, Martin (2016)
  Teatterikorkeakoulun julkaisusarja
  Detta undervisningsmaterial är sammanställt för Teaterhögskolan och hör ihop med den tiodelade föreläsningsserien "Rummet, bilden, ideernas värld". Föreläsningsserien riktar sig främst till dem som studerar teater och dans. Därför inkluderar dessa föreläsningar i konsthistoria (framförallt i arkitektur och bildkonst) även hänvisningar till teater, dans och opera. Min strävan är att visa hur de olika konstområdena präglats av respektive tidsperioders politiska, religiösa och filosofiska ideströmningar. Materialet presenterar huvuddragen i konsthistorien fram till slutet av 1800-talet.
 • Miettinen, Jukka O. (2016)
  Teatterikorkeakoulun julkaisusarja
  Tämä oppimateriaali on tarkoitettu Teatterikorkeakoulun "Tila, kuva, aatteet" -luentosarjan oheismateriaaliksi. Kymmenestä luentokokonaisuudesta rakentuva sarja on suunniteltu nimenomaan teatterin ja tanssin opiskelijoille. Siksi varsinaisissa luennoissa taidehistorian (arkkitehtuuri ja kuvataiteet) lisäksi mukana on myös viittauksia teatterin, tanssin ja oopperan ilmiöihin. Pyrkimyksenä on sitoa nämä taiteen alat niihin aatteisiin, niin poliittisiin, uskonnollisiin kuin filosofisiin, jotka ovat eri aikakausina taiteita olennaisesti muokanneet. Tämä verkkomateriaali tarjoaa rungoksi taidehistorian pääpiirteet 1800-luvun loppuun saakka.
 • Kouki, Jari; Tikkanen, Olli-Pekka (Ympäristöministeriö, 2007)
  Suomen ympäristö 24/2007
  Suomessa uhanalaisiin ja silmälläpidettäviin lajeihin sisältyy satoja metsien lajeja. Näistä suuri osa on riippuvaisia lahopuiden esiintymisestä, mutta lajien yksityiskohtaiset elinympäristöt vaihtelevat. Lajeille sopivia elinympäristöjä voi olla sekä suojelualueilla että talousmetsissä, jos niissä vain on lajin edellyttämää lahopuuta riittävästi tarjolla. Lajien esiintymismahdollisuuksien säilyttäminen on haasteellista mm. sen vuoksi, että metsien sukkession myötä sopivien elinympäristöjen määrä voi nopeastikin muuttua. Tutkimuksessa selvitetään, miten paljon suojelualueet ja niitä ympäröivät talousmetsät tarjoavat eri lahopuulajeille sopivaa elinympäristöä nyt ja pitkällä aikavälillä (60 vuotta) tulevaisuudessa. Erityisesti selvitetään, miten aluetason metsien käytössä voidaan suojelualueiden verkosto ja talousmetsien käsittelytavat yhdistämällä toteuttaa lahopuusta riippuvaisen uhanalaisen metsälajiston suojelu kustannustehokkaasti. Tutkimus sisältää ekologisten, taloudellisten ja sosiaaliseten vaikutusten arviontia. Mallialueena on 120 km2 alue Lieksan valtionmailla Pohjois-Karjalassa. Seutukunta on viime vuosikymmeninä joutunut voimakkaan taloudellisen ja sosiaalisen rakennemuutoksen kohteeksi. Metsätalouden työllistävä merkitys seudulla on vähentynyt ja metsän muiden käyttömuotojen kuten virkistyskäytön ja luonnonsuojelun merkitys on kasvamassa.
 • Unknown author (Vesi- ja ympäristöhallitus, 1986)
  Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja 4