Årsberättelse 2001

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/165315
Title: Årsberättelse 2001
Abstract: För Svenska handelshögskolan innebar verksamhetsåret medvetna satsningar på grundutbildningen, en fortsatt markeringen av forskningens och forskarutbildningens betydelse på det ekonomisk-merkantila området, och linjedragningar gällande högskolans fortbildning vilka för högskolan som organisation var tunga. De kvantitativa mål för verksamheten som högskolan uppställt i det treåriga avtalet med statsmakten uppnåddes klart. Fleråriga satsningar på magister- och doktorsexamina avspeglas i resultatet. En avsevärd ökning i studerandemobiliteten kunde iakttas såväl inom grundutbildningen och forskarutbildningen. Högskolan rekryterade en allt större andel studerande med högskoleexamen från ett annat universitet. Såväl inom grund- som inom forskarutbildningen reflekterades högskolans styrkeområden. Den satsning på en effektivering av grundutbildningen som gjordes under verksamhetsåret resulterade i en exeptionellt stor examination på ekonomie kandidatnivå. Studerande som inlett sina studier på åttio- och nittiotalet bereddes därigenom möjlighet att via en effektiverad handledning slutföra sina studier. I den nationella forsknings-och utbildningspolitiken lyftes fram speciellt den virtuella universitetsutbildningen, universitetens regionala ansvar och en effektivering av studierna. Linjedragningarna präglades alltmer av den ständigt ökande internationaliseringen.. Den högskolepolitiska debatten fokuserades på finansieringen av universiteten och ett eventuellt införande av terminsavgifter. En ny lag som strävar till att trygga universitetens verksamhetsförutsättningar godkändes Högskolan inledde under verksamhetsåret utvecklingsarbetet som syftar till en anpassning av utbildningen till internationella harmoniseringssträvanden. En strategi för grundutbildningen godkändes. Högskolans fortbildning fokuserades under åren tydligare. Olönsam verksamhet lades ner såväl Helsingfors som i Vasa. Det engelskspråkiga MBA programmet framstod allt tydligare som stommen i högskolans fortbildning vid sidan av den fortbildning som bedrivs via såväl företagsinterna program som öppna program inom de av högskolan fastställda styrkeområdena. Under verksamhetsåret genomfördes en nationell utvärdering av den utbildningen som ges via Öppna högskolan och av de engelskspråkiga magisterprogrammen. MTM fortbildningsprogrammet i turism ackrediterades. Inom högskolan liksom även i hela universitetsväsendet kunde under verksamhetsåret iakttas en tilltagande kritisk attityd till det omfattande uvärderingsverksamhet som påförs högskolorna. Den styrning av universiteten som baserar sig på kvantitativa målsättningar för examina förutsätter emellertid utvärdering av såväl forskning som utbildning. Alternativa utvärderingsformer såsom ekonomernas sysslesättningsläge och lönenivå visar att högskolan även under detta år placerar sig i den absoluta nationella toppen. De stora utmaningarna inom ekonomisk-merkantil utbildning och forskning ligger i samarbetet och konkurrensen med de internationella handelshögskolorna och med näringslivet. Internationella utvärderingar och ackrediteringar har här sin givna plats. Marianne Stenius
URI: http://hdl.handle.net/10138/165315
Date: 2016-08-08


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
hanken_arsberattelse_2001.pdf 292.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record