Årsberättelse 2003

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/165317
Title: Årsberättelse 2003
Abstract: Insikten om betydelsen av affärskunnande inom snart sagt alla samhällssektorer breder ut sig och fördjupas. För Svenska handelshögskolan som idag i all sin verksamhet utgår från ett internationaliserat näringsliv, en internationaliserad utbildningsmarknad och ett internationellt forskarsamfund, innebär detta en breddning av verksamhetsområdet. Betydelsen av det tvärvetenskapliga samarbetet har ökat, samtidigt som den nya kunskap som genereras via forskning på ett annorlunda sätt än tidigare förs ut till vår omgivning. Den nationella forsknings- och utbildningspolitiken präglades under år 2003 av beredningen av en ny universitetslag, examensreformen och en ny utvecklingslag för tryggande av universitetens verksamhetsmöjligheter. Osäkerheten om speciellt den kommande examensreformen präglade vårt interna utvecklingsarbete. Verksamhetsåret var för högskolan i många avseenden framgångsrikt. Vi uppnådde de kvantitativa målsättningar för magister- och doktorsexamina, som uppställts för den treåriga avtalsperioden som nu avslutades. Det engelskspråkiga MBA-programmet stärkte sin ställning på utbildningsmarknaden. Forskningen integrerades tydligare med utbildningen. De engelskspråkiga magisterprogrammens attraktionsförmåga fortsatte att öka under året. För att ytterligare höja kvaliteten inom grundutbildning gjordes satsningar på rekrytering av studerande i Norden. Beredningen av en språkstrategi för högskolan inleddes i syfte att trygga den språkliga balansen i högskolans utbildning. Vi skapar därmed bättre förutsättningar att bära vårt riksomfattande ansvar för den svenskspråkiga ekonomisk-merkantila utbildningen samtidigt som vi stärker vår position på den internationella utbildningsmarknaden och inom forskningen. Forskning och utbildning kan inte förverkligas utan kompetens, engagemang och förtroende. Rekrytering av forskare och lärare med internationell arbetserfarenhet är en grundförutsättning för kvalitet i forskningen och utbildning. Två nya professurer inrättades under året, i finansiell ekonomi och i företagsledning och organisation. Vardera representerar högskolans styrkeområden. Under verksamhetsåret gjordes satsningar på att stärka högskolan som arbetsplats. Vår samverkan med omgivningen utvecklades på många sätt. Det regionala samarbetet i Vasa inom ramen för Levón-institutet ger högskolan en ny och fastare plattform för växelverkan med näringslivet i regionen. I syfte att utveckla intresset för företagande skapades i Helsingfors ett företagarnätverk. Högskolans alumnverksamhet utvecklades och underställdes ett alumnråd. Allt detta bidrar till att ge oss bättre möjligheter att förverkliga den så kallade tredje uppgiften – att föra ut vårt kunnande till vår omgivning. Harmoniseringen av utbildningen i Europa och uppkomsten av ett europeiskt forskningsrum lyfter fram betydelsen av kvalitet i all vår verksamhet. Vår forskning och utbildning liksom även det kvalitetssäkringssystem som vi utvecklat under årens lopp kommer att utvärderas i samband med den EQUIS reackrediteringsprocess som nu inletts. På detta sätt stärker vi den plattform som all vår verksamhet bygger på och som är en grundförutsättning för fortsatt framgång. Rektor Marianne Stenius
URI: http://hdl.handle.net/10138/165317
Date: 2016-08-08


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
hanken_arsberattelse_2003.pdf 877.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record