Årsberättelse 2004

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/165319
Title: Årsberättelse 2004
Abstract: Svenska handelshögskolans ambitioner gällande internationalisering och kvalitetssäkring av forskningen och utbildningen genomsyrade all verksamhet under år 2004.Verksamhetsåret präglades av beredningen av lagstiftningen gällande examensreformen, vars målsättning är att via en europeisk harmonisering av examensstrukturen stärka universitetens internationella konkurrenskraft. Ett kalenderår är en alltför kort tid för att utvärdera resultatet av ett universitets verksamhet. Trots det kan man hävda att verksamhetsåret 2004 var i många avseenden för högskolan ett framgångsrikt år. De kvantitativa målsättningarna gällande forskarutbildningen överskreds klart. Antalet doktorer, som promoverades vid den solenna doktorspromotionen, motsvarade nästan hälften av samtliga doktorer som Svenska handelshögskolan någonsin promoverat. Detta är resultatet av högskolans strategiska val att i medlet av 1990-talet satsa på styrkeområden inom forskning och utbildning och att i enlighet med den nationella utbildnings-och forskningspolitiken satsa på forskarutbildningen. Den strukturella utvecklingen av grundutbildningen, med fokus på utbildning av ekonomie magistrar, fortsatte under året, vilket resulterade i en försiktig förskjutning av grundutbildningen mot engelskspråkiga Master-program. Den kvantitativa målsättningen för ekonomie magistrar uppnåddes inte helt, men den långsiktiga balansen mellan utexaminerade doktorer och magistrar rubbades inte. Antagningen av nya studerande till högskolans campus i Helsingfors och Vasa förenklades. Finlands Akademi genomförde en internationell utvärdering av den ekonomisk-merkantila forskningen vid universiteten i vårt land. Behovet av denna utvärdering har påtalats klart av högskolan under en längre tid. I samband med utvärderingen inventerades forskningen vid högskolans institutioner. I den rapport som sammanställdes av de internationella utvärderarna pekar man på flertalet strukturella problem i vårt land: en fragmentering av såväl forskningen som forskarutbildningen, avsaknaden av inter-nationella forskare i de finländska forskningsmiljöerna, och incentivsystem för doktoranderna och forskarna. Universitetslagen stadgar att det ankommer på universiteten att utvärdera sin verksamhet. Idag är kvalitetssäkringen en grundförutsättning för en handelshögskola med internationella ambitioner. Svenska handelshögskolan sammanställde under verksamhetsåret en självutvärderingsrapport i anknytning till anhållan om förnyad EQUIS ackreditering. Självutvärderingen, som omfattar utvecklingen i högskolan under en femårsperiod, visar att högskolan i många avseende framgångsrikt implementerat den strategi för forskning och utbildning som slogs fast under senare hälften av 1990-talet. Satsningen på styrkeområden har varit lyckad. Internationaliseringen av forskar- och grundutbildningen har resulterat i högskolan mätt i andelen utländska examensstuderande år 2004 är det mest internationaliserade universitet i Finland, om man frånser konsthögskolorna. EQUIS-självutvärderingen pekar också på de utmaningar som högskolan står inför. Trots att fortbildningen vid högskolan under år 2004 stärkte sin ställning nationellt, förestår ytterligare satsningar för att högskolan skall kunna uppfylla de åligganden som den nya universitetslagen påför universiteten gällande den så kallade tredje uppgiften. EQUIS-självutvärderingen och verksamhetsåret 2004 pekar också tydligt på värdet av det stöd som Stiftelsen Svenska Handelshögskolan ger högskolan. Genom inte enbart finansiellt stöd utan även medverkan i högskolans styrelse, i direktioner och i rådgivande organ för forskning och utbildning är näringslivets engagemang i högskolan via Stiftelsen Svenska Handelshögskolan och Hanken alumnerna starkare än på ett par decennier. Detta engagemang, som på intet sätt stöter sig med högskolans autonomi gällande forskning och utbildning, kan inte vara annat än ägnat att stärka Svenska handelshögskolan. Rektor Marianne Stenius
URI: http://hdl.handle.net/10138/165319
Date: 2016-08-08


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
hanken_arsberattelse_2004.pdf 1.274Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record