Books and serial publications

 

Books authored/edited by researchers at University of Helsinki / Publications of departments at University of Helsinki

Collections

Recent Submissions

 • Kanniainen, Vesa; Lehtonen, Juha-Matti (HECER, Helsinki Center of Economic Research, 2018)
  HECER, Discussion Paper No. 427
  Economic benefits of joint procurement arise from increased bargaining power relative to the contractor and from economies of scale in production. There is, however, a puzzle: why are such procurements so few? This paper introduces a bargaining model with forward-looking expectations about the scale of delivery contracts. It is shown that the price sensitivity of the scale of acquisition is favourable for the buying partnership as it tends to depress the bargaining price. Several explanations are proposed for why it is hard to align the buyers’ incentives. First, the preferences concerning the properties of the products are country- specific with divergent implications for national security. Second, a country with a low valuation of the product has more bargaining power than a country with a high valuation and may expect a side payment from the partner of the procurement, while the latter may not have sufficient incentives to pay. Third, the gains from cooperative procurement in terms of economies of scale for the producer may not be sufficient to compensate for the conflicting preferences among the contractors. Fourth, while the future unpredictability of technologies or the future risks of deteriorating national security might support longer-term joint procurements, short-term opportunism tends to prevent long-term commitments.
 • Enbuska, Marja (Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, 2018)
  Raportteja 176
  Suomalaisessa koulutuspolitiikassa on 2000-luvulla tapahtunut muutoksia, kun koulutuspolitiikka on tavoitellut säästöjä ja keskittämistä. Tämä on vaikuttanut myös ammatillisen koulutuksen järjestämiseen maaseutualueilla siten, että koulutuksen saavutettavuudessa ja valinnanmahdollisuuksissa on alueellisia eroja. Yksi syy politiikan muutokseen on ollut tarve vastata alueellisesti eriytyvään väestökehitykseen. Pienenevän nuorisoikäluokan takia joillekin ammatillisen koulutuksen aloille on vaikea saada riittävästi opiskelijoita, erityisesti maaseutualueilla. Samaan aikaan monessa maaseudun yrityksessä on työvoimapula. Tässä raportissa maaseudun ammatillisen koulutuksen tilannetta 2000-luvulla tarkastellaan kolmen esimerkkimaakunnan eli Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Karjalan kautta. Aineistona on käytetty tilastotietoja, ammatillisten oppilaitosten virallisia dokumentteja kuten esimerkiksi toimintakertomuksia sekä haastatteluja. Näiden perusteella voidaan todeta, että ammatillisilla oppilaitoksilla on merkittävä rooli paikallisen elinvoimaisuuden kannalta. Yhtenä tulevaisuuden suurimpana haasteena on kuitenkin se, että mikäli koulutustarjonta jatkaa keskittymistä maakuntakeskuksiin reuna-alueiden kustannuksella, se tulee heijastumaan koko alueen elinvoimaisuuteen. Selvityksessä tarkastelluissa esimerkkioppilaitoksissa tehtiin aktiivista yhteistyötä työelämän ja alueen yritysten kanssa. Oppilaitoshaastatteluissa suhtautuminen vuoden 2018 alusta voimaan tulleeseen ammatillisen koulutuksen reformiin jakautui kahtia. Osa haastatelluista totesi heidän jo toteuttaneen useita reformin mukaisia käytäntöjä omassa oppilaitoksessaan. Osa vastaajista sitä vastoin oli huolissaan reformin myötä muuttuvasta työelämäyhteistyöstä. Erityisesti pohdittiin sitä, millaisia valmiuksia yrityksissä on varmistaa, että oppimisympäristöt ovat riittävän laadukkaita ja että riittävän ammattitaidon kehittyminen voidaan varmistaa. Maaseudulla järjestettävän ammatillisen koulutuksen näkökulmasta tulevaisuuden uhkana pidettiin myös ammatillisen reformin myötä muuttuvaa rahoitusjärjestelmää, joka aiheuttaa haasteita erityisesti korkea työttömyysasteen alueilla, joilla valmistuneiden pääsy työelämään on hitaampaa ja epävarmempaa.
 • Engdahl, Elisabet; Linell, Per (2018)
  Språk och interaktion 4:5
 • Kanniainen, Vesa (HECER, Helsinki Center of Economic Research, 2018)
  HECER, Discussion Paper No. 426
  The paper shows that a defending army, particularly a small one, can fight hard when attacked by a predator. The result arises in the commitment equilibrium of a model with intergenerational altruism. By implication, the paper offers a novel theory of deterrence and defence policy. It shows that in the absence of informational constraints, there is a unique army size that is sufficient for deterrence. Under informational restrictions, a pooling equilibrium may exist where a victim with strong intergenerational altruism overinvests in its army, while the victim with a more limited altruism free rides on the information gap of the predator and builds a smaller army. Conditions for the existence of a separating equilibrium are established in terms of the cost of war. It turns out that the optimal defence policy need not satisfy the deterrence requirement. The case of separating equilibrium helps to explain why wars exist in equilibrium.
 • Kanniainen, Vesa (HECER, Helsinki Center of Economic Research, 2018)
  HECER, Discussion Paper No. 425
  Consumer boycotts help in supporting established social norms. Their effectiveness as a disciplinary mechanism in guiding corporate ethics has, however, been questioned. The paper considers three unexplored mechanisms, pointing to a more optimistic view, i.e. a group identity effect, anticipatory effects, and a firm size effect in global markets. The first set of results is related to the need of people to belong to groups with a social mission. It is shown that powerful cascade effects arise on the industry structure in equilibrium when the group dependency dominates among consumers. Less dramatic cascades arise with more independent consumers in the formation of ethical values as opportunist free riding becomes an option. Second, the development of modern information technology facilitates efficient monitoring of corporate ethics of large global firms resulting in potentially efficient means of disciplining. By implication, the consumer boycotts can lead to the evolution of the industry structures in favour of large firms. Success of consumers’ impact is, however, hard to test as firms can ex ante anticipate the risk of becoming the subject of a boycott if caught.
 • Kanniainen, Vesa (HECER, Helsinki Center of Economic Research, 2018)
  HECER, Discussion Paper No. 424
  Cyber technology represents digital military capability with the purpose of causing damage to the military strength of a potential enemy. War using conventional weapons may be preceded by or combined with a strike using cyber technology. This paper introduces such technology into the theory of conflicts. The cost of war relative to the payoff from victory turns out to be crucial for the results on armament decisions. In the war game, two types of Nash equilibria both subject to warfare are possible depending on the perceived cost of war. In a symmetric war game with equal cyber capabilities and a low cost of war, hostile countries choose to invest an equal amount of resources in their militaries. A higher cost of war leads to increased armament. However, asymmetric access to cyber technology limits the international arms race with conventional weapons when the cost of war is small while it - again - intensifies the arms race when the cost of war is greater. In all cases, access to cyber technology makes wars with conventional weapons more likely. Heterogeneity in the success of cyber programs creates a first-mover advantage for a superior country in terms of a possibility for a pre-emptive strike.
 • Kangas, Jonna; Fonsén, Elina (Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta, 2018)
  Opettajankoulutuslaitoksen muut julkaisut
 • Mattila, Tuomas J.; Rajala, Jukka (Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, 2018)
  Raportteja 175
  Maan tiivistyminen on yleinen viljelymaiden ongelma. Entistä raskaammat maatalouskoneet lisäävät maaperän kuormitusta. Kun maaperä tiivistyy, sen irtotiheys kasvaa ja huokosten määrä vähenee, mikä heikentää maan vedenpidätyskykyä, vedenläpäisykykyä sekä kaasunvaihtoa. Tiivistymisen seurauksena juurten kasvu heikkenee ja ravinteiden otto vähenee. Satotasot jäävät vaatimattomiksi. Maatalousrenkaat ovat kehittyneet viime vuosina. Oikein mitoitettujen ja valittujen maatalousrenkaiden avulla koneiden tiivistymisriskiä voidaan vähentää selvästi. Tärkeimmät tekijät tiivistymisriskien kannalta ovat rengaskuorma ja rengaspaine. Uudemmilla renkailla alhaisilla rengaspaineilla voidaan kantaa entistä suurempia kuormia. Tämä vähentää maan tiivistymisriskejä, mutta myös rengaskuormien pienentäminen voi olla kustannustehokas tapa vähentää tiivistymistä. Koneketjutarkastelulla voidaan tunnistaa maan tiivistymisen kannalta oleellisimmat koneet ja kohdentaa muutoskohteet näihin. Viljelykiertoa monipuolistamalla voidaan vähentää tarvittavaa koneiden kokoa ja painoa. Mikäli koneita ei voida työn sujuvuuden kannalta keventää tarpeeksi kevyiksi, rengaskuormia voidaan vähentää lisäämällä pari- ja telipyöriä. Jotta rengaskuormien vähentämisestä saadaan etua, rengaspaineet tulee sopeuttaa työoloihin. Oikeiden rengaspaineiden käyttö eri tilanteissa helpottuu rengaspainetaulukon ja pikasäätöventtiilien avulla. Renkaiden päivitys uudempiin, suuremman ilmatilavuuden tai suuremman joustavuuden renkaisiin voi mahdollistaa selvästi alemmat ilmanpaineet ja sitä kautta alhaisemman tiivistymisriskin. Renkaiden päivittäminen vaatii kuitenkin perehtymistä vaihtoehtoihin ja muutamiin keskeisiin teknisiin ominaisuuksiin (vierintäkehä, halkaisija, kuormitettu säde, kantavuus eri paineilla), joten siihen on hyvä varata aikaa ja ajatuksia. Uudet työkalut tiivistymisriskien arviointiin (Terranimo) helpottavat renkaiden valintaa ja vaikutusten arviointia huomattavasti. Kaikissa tilanteissa tyydyttävän alhaisiin tiivistymisriskeihin ei kuitenkaan päästä. Näissä tilanteissa raideviljely (controlled traffic farming) on lupaava keino tiivistymisen rajoittamiseksi vain osalle peltoa. Raportissa kuvataan suunnittelumenetelmiä ja työkaluja, joiden avulla tiivistymisriskiä voidaan arvioida ja annetaan esimerkkejä tiivistymisriskien vähentämisestä käytännön tilatasolla.
 • Henrÿ, Hagen; Hytinkoski, Pekka; Klén, Tytti (Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, 2017)
  Publications 35
 • Lehti-Eklund, Hanna (Nordica, Finskugriska och nordiska avdelningen vid Helsingfors universitet, 2018)
  Nordica Helsingiensia 49b
 • Willberg, Elias; Muukkonen, Petteri; Toivonen, Tuuli (Department of Geosciences and Geography, 2017)
  Department of Geosciences and Geography C13
  Geoinformatiikan opetus suomalaisissa yliopistoissa muuttuu vauhdilla. Muutoksen taustalla on yhtäällä yliopistojen koulutusohjelmien yleiset muutokset ja toisaalta alan yleisen yleinen kehitysvauhti. Nopeasti muuttuvassa ympäristöstä nykytilan ymmärryksen rooli korostuu. Tämä raportti kartoittaa geoinformatiikan yliopisto-opetuksen tilaa Suomessa lukuvuonna 2016-2017. Se kokoaa yhteen opetuksen tarjontaa, sisältöjä ja laajuuksia kuudessa geoinformatiikkaa eniten opettavassa yliopistossa Suomessa. Selvitys laadittiiin geoinformatiikan yliopistoverkosto FIUGINETin puitteissa ja tarkastelussa ovat olleet mukana kaikki verkoston jäsenyliopistot. Tarkastelun kimmokkeena oli Helsingin geotieteiden ja maantieteen laitoksen tarve uudistaa geoinformatiikan opetusta syksystä 2017 alkaen, mutta tarkastelu tehtiin yhteistyössä geoinformatiikkaa opettavien laitosten kanssa. Tiedot kerättiin opetustaulukkoon, johon kurssien perustietojen lisäksi listattiin myös kuinka syvällisesti mikin kurssi käsitteli geoinformatiikan eri sisältöjä. Lopuksi vastuuhenkilöt kultakin laitokselta tarkistivat ja täydensivät taulukon tietoja. Tulokset osoittavat, että geoinformatiikan kursseja on paljon tarjolla Suomen yliopistoissa ja ylempään korkeakoulututkintoon geoinformatiikassa on mahdollisuus neljässä yliopistossa. Opetus painottuu syventäviin opintoihin ja se annetaan kanditasolla pääosin suomeksi, mutta maisterivaiheessa lähinnä englanniksi. Opetuksen painopiste on erilaisissa analyyseissa, datan keräämisessä ja tuottamisessa, sekä sen hallinnassa. Kaikkiaan geoinformatiikan teknisempiä osa-alueita opetetaan melko vähän, ja saattaa olla, että niille olisi enemmänkin kysyntää. Erikoistumista laitosten välillä on havaittavissa, sillä opetuksen sisällöissä on selvästi erilaisia painotuksia laitosten välillä. Geoinformatiikan opetuksen yhtenä haasteena onkin yhtäällä valmistaa opiskelijoita mahdollisimman hyvin työelämään ja toisaalta kehittää heidän kriittistä ajattelukykyään. Osaamisen tarpeiden muuttuessa yhteistyön lisääminen yliopiston ja yhteiskunnankin eri toimijoiden välillä on entistä tärkeämpää. Tulevaisuudessa geoinformatiikka todennäköisesti jatkaa leviämistään uusille aloille ja myös tässä kehityksessä geoinformatiikkaa opettavilla yksiköillä on tärkeä rooli.
 • Salonen, Maria; Tenkanen, Henrikki; Toivonen, Tuuli (Department of Geosciences and Geography, 2015)
  Department of Geosciences and Geography C9
 • Kupiainen, Sirkku; Marjanen, Jukka; Ouakrim-Soivio, Najat (Suomen ainedidaktinen tutkimusseura, 2018)
  14
 • Moula, Munjur E.; Sorvari, Jaana; Oinas, Pekka (Faculty of Social Sciences, University of Helsinki, Finland, 2017)
 • Hämäläinen, Eila (Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos, 2017)
  Kakkoskieli 8