Books and serial publications

 

Books authored/edited by researchers at University of Helsinki / Publications of departments at University of Helsinki

Collections

Recent Submissions

 • Unknown author (Helsinki Collegium for Advanced Studies, 2015)
  19
 • Unknown author (Helsinki Collegium for Advanced Studies, 2015)
  19
 • McMahan, Jeff (Helsinki Collegium for Advanced Studies, 2015)
  19
 • Pajari, Ilona (Helsinki Collegium for Advanced Studies, 2015)
  19
 • Lenkewitz, Anna (Helsinki Collegium for Advanced Studies, 2015)
  19
 • Ronikonmäki, Hanna (Helsinki Collegium for Advanced Studies, 2015)
  19
 • Pihlström, Sami (Helsinki Collegium for Advanced Studies, 2015)
  19
 • Heinämaa, Sara (Helsinki Collegium for Advanced Studies, 2015)
  19
 • Yurchak, Alexei (Helsinki Collegium for Advanced Studies, 2015)
  19
 • Lizza, John P. (Helsinki Collegium for Advanced Studies, 2015)
  19
 • Esser, Andrea Marlen (Helsinki Collegium for Advanced Studies, 2015)
  19
 • Davies, Douglas J. (Helsinki Collegium for Advanced Studies, 2015)
  19
 • Hakola, Outi (Helsinki Collegium for Advanced Studies, 2015)
  19
  COLLeGIUm’s 19th volume discusses mortality at the communal and personal levels of experience. The volume “Death and Mortality” emerges from the Human Mortality project (Helsinki Collegium for Advanced Studies 2011-2013), which provided a framework for discussing death, dying and mortality in an interdisciplinary network. This volume brings together, in particular, anthropological, philosophical, theological and historical perspectives. The writers - including Douglas Davies, Jeff McMahan, Kathryn Edwards and many others - discuss how (good/bad) death can be defined, understood and experienced in different cultural, political, social and historical contexts
 • Hakonen, Marko; Lipponen, Jukka; Kaltiainen, Janne; Kupiainen, Olli-Jaakko (Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos, 2015)
  Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 2015:17
  Tämä yleistajuinen opas tuo esille viimeisimpiä tutkimustuloksia henkilöstön kokemusten merkityksestä fuusioiden onnistumiselle. Kirjan käyttäytymistieteellinen näkökulma pohjautuu erityisesti sosiaalipsykologiseen muutos- ja fuusiokirjallisuuteen sekä niissä keskeisiksi nostettuihin käsitteisiin. Opaskirja jakautuu kolmeen osaan: A) malli fuusioprosessin onnistumisen edellytyksistä, B) tutkimus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston yhdistymisestä ja C) lomake fuusioprosessin seuraamiseksi. Oppaan ensimmäisessä osassa esittelemme tutkimuskirjallisuuteen ja tutkimuksiimme perustuvan mallin, jonka keskiössä on yhteenkuuluvuuden tunteen rakentuminen fuusion jälkeen. Fuusion onnistumisen edellytyksenä on, että eri taustoista tulevat tekijät kokevat uuden organisaation yhteiseksi ja samastuvat siihen. Uuden organisaation yhteisen identiteetin rakentumista puolestaan edesauttavat fuusioprosessin kokeminen oikeudenmukaisena, kokemus ylimmän johdon luotettavuudesta sekä muutokseen liittyvien uhan kokemusten hallinta. Nämä mallimme kolme kulmakiveä ovatkin vahvasti toisiinsa yhteydessä. Edellä mainittujen onnistuneen fuusion edellytysten lisäksi esittelemme kolme yhteenkuuluvuuden tunteen seuraustekijää: työn imu eli hyvinvointi, toimivat suhteet fuusion osapuolten välillä, sekä tavoitteiden saavuttamisen. Kirjamme toisessa osassa esittelemme tuloksia tutkimushankkeestamme, jossa tutkimme henkilöstön kokemuksia Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston yhdistymisestä. Esiteltävät tulokset liittyvät kirjan ensimmäisessä osassa esittelemäämme malliin fuusioprosessin keskeisistä tekijöistä. Fuusioprosessin eri vaiheissa vuosina 2012-2014 tehtyjen kolmen lomakekyselyn johtopäätöksenä on, että kokemus ylimmän johdon luotettavuudesta ja fuusioprosessin oikeidenmukaisuudesta näyttäytyvät haasteina. Vahvuuksina tuloksissa esille nousevat työn tekemisen mielekkyys ja fuusion osapuolten väliset myönteiset suhteet. Huomionarvoista tuloksissa oli myös fuusion osapuolten väliset erot fuusioprosessin kokemisessa. Oppaamme viimeisessä osassa tarjoamme tulevaisuuden fuusioiden toteuttajille ja johtajille työkalun muutosprosessin seuraamiseen. Oppaan ensimmäisessä osassa esittelemämme mallimme ja tutkimustemme pohjalta olemme laatineet helppokäyttöisen kyselylomakkeen, jonka mittarit antavat fuusion toteuttajille keskeistä seurantainformaatiota fuusioprosessista.