Books and serial publications

 

Books authored/edited by researchers at University of Helsinki / Publications of departments at University of Helsinki

Collections in this community

Recent Submissions

 • Isaksson, Eva (Helsingin yliopiston kirjasto, 2021)
  Teos on kokonaisesitys tutkijoiden rauhanliikkeiden historiasta ja nykypäivästä. Keskeisen osan muodostaa ns. Russell-Einsteinin julistuksesta käynnistyneen Pugwash-liikkeen toiminta. Uudempana esimerkkinä on 1960-luvun alussa käynnistynyt lääkäreiden ydinsodan vastainen liike, joka kansainvälistyi nopeasti parikymmentä vuotta myöhemmin.
 • Talvitie, Petri; Granqvist, Juha-Matti (Helsinki University Press, 2021)
  During the early modern centuries, gunpowder and artillery revolutionized warfare, and armies grew rapidly. To sustain their new military machines, the European rulers turned increasingly to their civilian subjects, making all levels of civil society serve the needs of the military. This volume examines civil-military interaction in the multinational Swedish Realm in 1550–1800, with a focus on its eastern part, present-day Finland, which was an important supply region and battlefield bordered by Russia. Sweden was one of the frontrunners of the Military Revolution in the 16th and 17th centuries. The crown was eager to adapt European models, but its attempts to outsource military supply to civilians in a realm lacking people, capital, and resources were not always successful. This book aims at explaining how the army utilized civilians – burghers, peasants, entrepreneurs – to provision itself, and how the civil population managed to benefit from the cooperation. The chapters of the book illustrate the different ways in which Finnish civilians took part in supplying war efforts, e.g. how the army made deals with businessmen to finance its military campaigns and how town and country people were obliged to lodge and feed soldiers. The European armies’ dependence on civilian maintenance has received growing scholarly attention in recent years, and Civilians and Military Supply in Early Modern Finland brings a Nordic perspective to the debate. Petri Talvitie, PhD, is Academy Research Fellow at the Department of Economic and Social History at the University of Helsinki. Juha-Matti Granqvist, PhD, is Visiting Researcher at the Department of Philosophy, History and Art Studies at the University of Helsinki. The contributors of the book are historians specialized in early modern Finnish and Swedish society.
 • Virkkunen, Jaakko; Ahonen, Heli; Schaupp, Marika; Lintula, Leila (Tekes, 2010)
  Tykes 70
  Uuden tieto- ja viestintätekniikan laajeneva hyödyntäminen johtaa tällä hetkellä työelämässä syvällisiin muutoksiin, jotka eivät koske vain työn järjestelyjä vaan myös sen sisältöä, koko ideaa ja periaatetta, jolla yhteiskunnassa ilmeneviin tarpeisiin pyritään vastaamaan. Vaikka tällaiset muutokset perustuvat ylimmän johdon toimintalinjaa koskeviin päätöksiin, ne edellyttävät koko henkilökunnalta luovaa panosta, toimintakonseptin osallistavaa kehittämistä. Muutoslaboratorio on suhteellisen uusi toiminnan kehittämisen menetelmä, joka on parhaimmillaan juuri toimintakonseptin osallistavan kehittämisen välineenä. Tämä kirja koskee Työelämän kehittämisohjelman rahoituksella vuosina 2004-2009 toteutettua Muutoksen tekijät - toimintakonseptin osallistavan kehittämisen oppimisverkosto -hanketta. Julkaisussa arvioidaan verkoston kokemusten perusteella tämän uuden kehittämistavan toteuttamisen ja leviämisen edellytyksiä sekä mahdollisuuksia uuden toimintakonseptin kehittämistä organisaatiorajat ylittävän oppimis- ja yhteistoimintaverkoston avulla.
 • Suutari, Timo; Rinne-Koski, Katja (Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, 2021)
  Raportteja 210
  Tämä julkaisu on osa Juuret juniorille – Maaseudun lasten ja nuorten kotiseutukokemusten rakentuminen ja yhteys koettuun elämänlaatuun ja hyvinvointiin -tutkimushankketta, jossa on tarkasteltu peruskouluikäisten maaseudun lasten ja nuorten kiinnittymistä ja juurtuneisuutta kotiseutuunsa. Hankkeessa on tutkittu sitä, miten lapset ja nuoret kokevat kotiseutunsa ja miten nämä kokemukset vaikuttavat heidän hyvinvointiinsa ja elämänlaatuunsa. Hankkeen tavoitteena on tutkimukseen perustuen myös kehittää koulujen kotiseutuopetusta. Tutkimusaineisto kerättiin yhdeksässä koulussa ja kymmenen oppilasryhmän kanssa. Tutkimuksen kohdekoulut sijaitsivat Alavudella, Janakkalassa, Kangasalla, Kiuruvedellä, Lieksassa, Oulaisissa, Puumalassa, Toivakassa ja Uudessakaupungissa. Valinnassa keskeisenä kriteerinä oli, että koulut sijaitsevat eri puolilla Suomea ja erilaisilla maaseutualueilla. Aineisto kerättiin 28.11.2019–1.12.2020. Aineistonkeruumentelminä olivat virikekeskustelu, kirjoitustehtävä sekä paikkakokemuksen tutkimukseen kehitetty pehmoGIS-karttakysely. Virikekeskustelutilaisuuksiin osallistui kaikkiaan 141 oppilasta. Kaikki luokka-asteet esikouluikäisistä yhdeksäsluokkalaisiin olivat edustettuina. Käytännössä tilaisuudet etenivät siten, että paikalla olleet tutkijat esittivät yksi kerrallaan keskusteluvirikkeitä ja antoivat oppilaiden keskustella aiheesta. 0.–2.-luokkalaisia lukuun ottamatta kaikki oppilaat tekivät myös kirjoitustehtävän. PehmoGIS-karttakysely suunnattiin vuosiluokkien 4–9 oppilaille. Vastauksia saatiin viidestä eri opetusryhmästä. Kaikkiaan 43 henkilöä vastasi vähintään yhteen kysymykseen. Kokonaisuutena kyselyn vastaukset seurailivat keskustelutilaisuuksissa käsiteltyjä teemoja ja aiheita. Tässä julkaisussa esiteltävä keskustelutilaisuuksien dokumentaatio pyrkii etnografisen tutkimusotteen perinteiden mukaisesti tuomaan esiin tutkittavien oman äänen mahdollisimman hyvin. Samalla on pyritty siihen, että jokainen puheenvuoro ja ajatuksellinen langanpää olisi löydettävissä tekstistä. Tässä julkaisussa esitellyn aineiston perusteella luodaan edelleen tulkinta lasten ja nuorten kotiseutukuvien ja -käsitysten kehityksestä ja kokonaisuudesta. Tulkinta julkaistaan erikseen Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin julkaisusarjassa.
 • Löfström, Jan; Rantala, Jukka; Rautiainen, Matti; Virta, Arja (Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskus, 2009)
  Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen julkaisuja 3
 • Löfström, Jan (Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskus, 2008)
 • Hansen, Petteri (Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskus, 2006)
 • Syrjäläinen, Eija; Eronen, Ari; Värri, Veli-Matti (Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskus, 2006)
  Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tutkimuksia 6
 • Rantala, Jukka; Salminen, Jari (Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskus, 2006)
  Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tutkimuksia 5
 • Syrjäläinen, Eija; Värri, Veli-Matti; Eronen, Ari (Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskus, 2005)
  Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tutkimuksia 4
 • Rantala, Jukka; Siikaniva, Anu (Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskus, 2005)
  Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tutkimuksia 3
 • Raunio, Antti; Luomanen, Petri (Helsingin yliopiston kirjasto, 2021)
  Teologia on uskontoa ja erityisesti kris­tinuskoa tutkiva tiede. Tämä teos esitte­lee, miten teologiaa harjoitetaan suoma­laisissa yliopistoissa. Helsingin yliopis­ton professorit, opettajat ja tutkijat ker­tovat kukin omasta erikoisalastaan: raa­matuntutkimuksesta, kirkkohistorias­ta, systemaattisesta teologiasta, uskon­totieteestä ja käytännöllisestä teologias­ta. Kokonaisuutena kirja antaa ajan­tasaisen ja yleistajuisen kuvan suoma­laisesta teologisesta tutkimuksesta ja opetuksesta sekä teologian suhteesta muihin tieteisiin ja kirkkoon.Kirja on tarkoiteltu aloilteleville teo­logeille, mutta myös perusteokseksi kir­kon työntekijöille ja luottamushenki­löille, uskonnonopettajille sekä kaikil­le niille, jotka ovat kiinnostuneita us­konnosta ja sen tutkimuksesta.
 • Major, David C.; Juhola, Sirkku K. (Helsinki University Press, 2021)
  This guidebook presents a framework for climate adaptation planning for coastal cities, large and small, focused on the central roles of citizens, public officials, and planners. The book is designed to help all stakeholders in coastal cities understand and develop effective adaptation measures in a sustainable way. Within a framework of eight key planning steps, guidance is provided for stakeholders in the adaptation process from initial assessments of climate impacts to final planning. The work sets out general principles and methods of adaptation to climate change for many types of coastal communities. Adaptation is seen throughout the work as a process that should take into account all coastal assets, including economic, environmental, social, cultural and historical assets, with due attention to disadvantaged communities. Among the adaptation elements covered in the book are: a review of the current climate situation; climate impacts and vulnerabilities; climate models and future scenarios; physical, economic, social and other characteristics of coastal cities and towns; the range of available adaptations, including management, infrastructure, and policy adaptations; evaluation of projects and programs; and working together to develop and finance adaptations. Numerous tables are presented to help organize information and guide planning, and examples of adaptation challenges and opportunities are provided from both developed and developing coastal cities and towns. The volume is copiously illustrated, with extensive up-to-date references to provide the reader with additional sources of information. David C. Major holds a PhD in Economics from Harvard University. He has been a faculty member at MIT and Clark University, and a long-time Senior Research Scientist at Columbia University (now retired). His scientific research focus is the adaptation of coastal cities and towns, large and small, to climate change. Sirkku Juhola holds a PhD from the University of East Anglia, UK, and has worked in Japan, Sweden, and Finland. She is a Professor at the University of Helsinki, leading the Urban Environmental Policy Group. Her research interests focus on governance and decision-making, climate change policy, and climate risk. She is a member of the Climate Panel of Finland.
 • Pynnöniemi, Katri (Helsinki University Press, 2021)
  This edited volume explores patriotism and the growing role of militarism in today’s Russia. During the last 20-year period, there has been a consistent effort in Russia to consolidate the nation and to foster a sense of unity and common purpose. To this end, Russian authorities have activated various channels, from educational programmes and youth organizations to media and popular culture. With the conflict in Ukraine, the manipulation of public sentiments – feeling of pride and perception of threat – has become more systemic. The traditional view of Russia being Other for Europe has been replaced with a narrative of enmity. The West is portrayed as a threat to Russia’s historical-cultural originality while Russia represents itself as a country encircled by enemies. On the other hand, these state-led projects mixing patriotism and militarism are perceived sceptically by the Russian society, especially the younger generations. This volume provides new insights into the evolution of enemy images in Russia and the ways in which societal actors perceive official projections of patriotism and militarism in the Russian society. The contributors of the volume include several experts on Russian studies, contemporary history, political science, sociology, and media studies. Katri Pynnöniemi holds a joint professorship of Russian security studies at the University of Helsinki and at the Finnish National Defense University. She has published widely on the system change in Russia as well as on Russian foreign and security policy. The contributors of the volume include several experts on Russian studies, contemporary history, political science, sociology, and media studies.
 • Lindén, Carl-Gustav (Helsinki University Press, 2021)
  Kingdom of Nokia tells a fascinating story of corporatism in Finland. How did the mobile phone giant Nokia make the Finnish elite willing to serve the interests of the company? Nokia became a global player in mobile communications in the 1990s, and helped establish Anglo-Saxon capitalism in Finland. Through its success and strong lobbying, the company managed to capture the attention of Finnish politicians, civil servants, and journalists nationwide. With concrete detailed examples, Kingdom of Nokia illustrates how Nokia organised lavishing trips to journalists and paid direct campaign funding to politicians to establish its role at the core of Finnish decision-making. As a result, the company influenced important political decisions such as joining the European Union and adopting the euro, and further, Nokia even drafted its own law to serve its special interests. All this in a country considered one of the least corrupt in the world. Carl-Gustav Lindén is an Associate Professor of Data Journalism at the University of Bergen and Associate Professor (Docent) at the University of Helsinki. Lindén’s background is in journalism, and he was a business journalist working for newspapers, magazines, and television until 2012, when he turned to academia.
 • Westphal, Kenneth R. (Helsinki University Press, 2021)
  Immanuel Kant’s ‘Transcendental Deduction of the Categories’ addresses issues centrally debated today in philosophy and in cognitive sciences, especially in epistemology, and in theory of perception. Kant’s insights into these issues are clouded by pervasive misunderstandings of Kant’s ‘Deduction’ and its actual aims, scope, and argument. The present edition with its fresh and accurate translation and concise commentary aims to serve these contemporary debates as well as continuing intensive and extensive scholarship on Kant’s Critique of Pure Reason. Two surprising results are that ‘Transcendental Deduction’ is valid and sound, and it holds independently of Kant’s transcendental idealism. This lucid volume is interesting and useful to students, yet sufficiently detailed to be informative to specialists. Kenneth R. Westphal is Professor of Philosophy at Boğaziçi University, İstanbul. His research focuses on the character and scope of rational justification in non-formal, substantive domains, both moral and theoretical. His books include several volumes on Kant.
 • Byman, Jenny; Renlund, Jenny; Kumpulainen, Kristiina; Keso, Mari; Sintonen, Sara; Vartiainen, Jenni; Sairanen, Heidi; Nordström, Alexandra (Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 2020)
  Bubblan är en bilderbok designad speciellt för små barn (0-6 år). Den engagerande och inkluderande berättelsen handlar om en liten såpbubbla vid namn Bubblan som är ute på äventyr. Bokens händelseförlopp, illustrationer och engagerande aktiviteter är utvecklade för att främja barns multilitteracitet. Boken välkomnar barnen att multimodalt och med sina sinnen utforska bokens illustrationer och handlingar tillsammans med Bubblan, genom att kombinera visuellt, kroppsligt och emotionellt reflekterande och uttryck. Boken uppmanar också barnen att utforska miljöer och att hitta på egna äventyr till Bubblan. I bokens berättelse har Bubblan hamnat i skogen. Berättelsen uppmanar barnen till gemensamma upplevelser med Bubblan. Barnen uppmuntras att leka och fantisera tillsamman med Bubblan. Slutet av berättelsen är designad för att inspirera barnen till att skapa egna bubblor och hitta på äventyr till dem. AR-teknologin som används i boken berikar läsupplevelsen. Boken tillämpar sig till småbarnspedagogiken, förskole- och nybörjarundervisningen, eftermiddags- och klubbverksamhet, samt till hemmabruk.
 • Kukkonen, Pirjo (Suomen Semiotiikan Seura, 2014)
  Acta Semiotica Fennica ; 44
  Denna bok är en parallelläsning av det finska originalet (924 s.) och den svenska översättningen (852 s.) där syftet är att visa hur Kilpifinskan, som länge ansågs vara oöversättbar, blir Warburtonsvenska i en ståtlig kostymering där språket är i huvudrollen. Språket är ”rymligt som själva salen på Alastalo”.
 • Eräranta, Kirsi; Penttilä, Visa (ProCom - Viestinnän ammattilaiset ry, 2021)
  8
 • Kukkonen, Pirjo (International Semiotics Institute, 2009)
  Acta Semiotica Fennica ; 31
  Kanteletar representerar den poetiska genren folkdikten, la poësie populaire, som avspeglar den nationalromantiska tanken om folkdiktningen som en ”själens grammatik” så som J. G. von Herder (1744–1803) beskrivit den. I Kanteletar-sånganalyserna är det frågan om att översätta och tolka känslan och själen till svenska och lyssna på det sjungande jagets olika röster. Den semiotiska översättningsanalysen fokuserar på översättarnas röster genom att kommentera två huvudsakliga företeelser som avspeglar Kalevala-språket och -metriken: allitterationerna och parallellismerna vilka återspeglar det som Julia Kristeva kallar chora, den livgivande rytmen.

View more