Kirjat ja sarjajulkaisut: Recent submissions

Now showing items 1-20 of 4087
 • Koulu, Risto (University of Helsinki Conflict Management Institute, 2017)
  Oikeudenkäynnin kynnys on, sanotaan, Suomessa aivan liian korkealla. Kuluttaja-palkansaajan asemassa olevat ihmiset eivät hevin pääse oikeuksiinsa. Järkevä kansalainen pikemminkin luopuu niitä oikeudenkäynnillä peräämästä, etenkin jos rahamäärä on vähäinen ja vastapuoli vahva tai kovaotteinen. Oikeudenkäynnin riski on suhteeton verrattuna siihen, mitä oikeudenkäynnillä on voitettavissa. Kollektiivinen oikeussuoja, tuomioistuimen näkökulmasta kollektiivinen lain­ käyttö, on keino alentaa tätä kynnystä. Kollektiivisessa oikeussuojassa saman­ kaltaisen oikeudenloukkauksen uhrit liittoutuvat ja hakevat yhdessä oikeuksiaan. Yhteistoiminta yhtäältä jakaa oikeudenkäynnin riskiä, toisaalta taas tehostaa oikeuksiaan vaativien asianajamista. Kollektiivisen lainkäytön välineitä ovat pilottikanteet, joukkokanteet, ryhmäkanteet ja yhteiskanteet. Tässä kirjassa tarkastellaan, miten tällaisia kanteita pannaan vireille, miten niitä kannattaa ajaa, millaisia vastastrategioita oikeudenkäynneissä kohdataan, mikä on kanteisiin liittyvä riski ja mitä kanteilla voidaan saavuttaa. Esimerkkeinä käytetään julkisuudessa esillä olleita, asfälttikartellikanteiden ja puukartellikanteiden nimellä tunnettuja oikeudenkäyntejä. Risto Koulu on prosessioikeuden professori emeritus (Helsingin yliopisto) ja tutkimusjohtaja (Conflict Management Institute). Kirja kuuluu access to justice -tutkimushankkeeseen.
 • Unknown author (University of Helsinki Ruralia Institute, 2022)
  Reports 220
 • Koulu, Risto (University of Helsinki Conflict Management Institute, 2020)
  Oikeusvaltio ja sen kehittyneempi versio hyvinvointivaltio lupaa kansalaisilleen paljon oikeuksia. Harva heistä kuitenkaan tyytyy siihen, että oikeudet luetellaan lakikirjassa ja kansalaisoppaissa: oikeuksiin myös pitää tosiasiallisesti päästä. Se taas vaatii toimivia tuomioistuimia, osaavia lakimiehiä ja reiluja oikeudenkäyntejä. Kaikki tämä maksaa. Euroopan maissa ajankohtainen huolenaihe on, mistä säästövaatimusten paineessa oikeutta hakevat saavat rahaa oikeudenkäynteihinsä ja miten tuomioistuinjärjestelmää kyetään rahoittamaan. Tämä tutkimus arvioi käytössä olevia rahoitusmuotoja ja ottaa kantaa rahoituksellisten innovaatioiden toimivuuteen Suomen kaltaisessa pienessä oikeuskulttuurissa. Oikeudenkäynnin rahoituksessa tarkastellaan sekä perinteistä asianosaisrahoitusta että muodikasta sivullisrahoitusta. Tuomioistuinten rahoituksessa esille otetaan julkisen rahoituksen kehitys sekä muut rahoituksen vaihtoehdot.
 • Kivikuru, Ullamaija (Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, 2022)
  SSKH Notat
  In this report, a longitudinal study is conducted to elaborate upon Global Media Monitoring Project (GMMP) numbers and eventual changes in news criteria over the past 25 years. Furthermore, the results are brought under the frame of international news flow research, which started in the 1950s.Today, the one-day GMMP is the only ‘classic’ international news flow study left, mainly due to the enormous growth of mediated information transmitted daily; it is impossible to collect enough resources for a one-week empirical study, of which was entirely possible decades ago. The credibility of such a lack of large empirical material, as in GMMP, can be naturally questioned. However, none of the previous news flow studies covered the world as extensively as GMMP has done. Therefore, it is justified to talk about a global approach, wherein more than 110 countries are represented in a study. GMMP definitely provides a glance at the news material that is transmitted daily in the world’s media. In this report, gender is given less emphasis than in other GMMP studies. Instead, this report will focus on news flows and their eventual changes, but, naturally, the gender dimension is prioritised.
 • Koulu, Risto (University of Helsinki Conflict Management Institute, 2013)
  Konkurssioikeuden tutkimus on perinteisesti keskittynyt yritysten konkursseihin. Siinäkin se on yksinkertaistanut monimuotoista todellisuutta: tutkimuskohteeksi on valittu tai valikoitunut erillisen, itsenäisesti toimivan yrityksen konkurssi. Tällainen yritys on kuitenkin tilastollinen harvinaisuus. Valtaosa yrityksistä joko kuuluu johonkin konserniin tai ainakin toimii kiinteässä yhteistyössä muiden yritysten kanssa. On selvää, että tällaiset yhteydet vaikuttavat esimerkiksi siihen, miten yritys päätyy konkurssiin, mitkä varallisuudensiirrot tulevat aikanaan peräytetyiksi, miten keskinäiset velka- ja omistussuhteet määritellään ja miten konkurssipesät selvitetään. Tässä kirjassa tarkastellaan sen otsikon mukaisesti konserniympäristöön sijoittuvaa konkurssia, hieman myös konserniyrityksen saneerausta. Tutkimus painottuu lainoppiin, joskin se sisältää jonkin verran de lege ferenda -ehdotuksia ja oikeuspoliittisia arvioita. Kirjoittaja Risto Koulu on prosessioikeuden professori (Helsingin yliopisto) ja tutkimusjohtaja (Conflict Management Institute).
 • Raun, Janika; Rantanen, Manu; Järv, Olle; Okkonen, Pasi; Laaksonen, Iivari; Hyyryläinen, Torsti (Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, 2022)
  Raportteja 222
  Monipaikkaisuus on kasvava ilmiö. Viime vuosina globaali COVID-19-pandemia on merkittävästi lisännyt etätyön tekemistä ja samalla myös vapaa-ajanasuntojen käyttöaikoja. Etelä-Savo on tästä hyvä esimerkki, sillä maakunnassa on eniten vapaa-ajanasuntoja suhteessa vakituisten asuntojen määrään. Jotta vapaa-ajanasuntojen käyttöä ja siihen liittyvää liikkumista ymmärrettäisiin paremmin, tarvitaan uusia aineistolähteitä ja analyysimenetelmiä. Ajankohtaisen tiedon saaminen olisi tärkeää esimerkiksi palvelutarjonnan kehittämiseksi. Tutkimuksessa käytettiin anonymisoituja kiinteistökohtaisia (kuukausi- ja postinumeroaluetasoisia) sähkönkulutustietoja vapaa-ajanasuntojen käyttötapojen analysointiin Etelä-Savossa. Lähes reaaliaikaista aineistoa käytetään tutkimuksessa nykyisin paljon. Sitä kerätään kiinteistöistä automaattisesti älymittareiden avulla. Sähkönkulutusaineistoa vuosilta 2015–2021 saatiin tämän tutkimuksen käyttöön alueella toimivalta Suur-Savon Sähkö -konsernin verkkoyhtiö Järvi-Suomen Energia Oy:ltä. Analyysi jakautui neljään osaan: Ensin sähkönkäyttötietokannassa vapaa-ajanasunnoiksi luokiteltujen kiinteistöjen määrät ja alueellinen jakautuminen kuvattiin, jonka jälkeen analysoitiin vapaa-ajanasuntojen mediaanikulutusarvot tutkimusjaksolta. Seuraavaksi kehitettiin menetelmä sen arvioimiseksi, milloin kiinteistöt olivat käytössä. Lopuksi tunnistettiin erilaisia vapaa-ajanasuntojen käyttötyyppejä kuukausitasoisen aineiston perusteella. Tutkimuksessa havaittiin, että sähkönkulutusaineistossa olevat vapaa-ajanasuntojen määrät korreloivat hyvin Tilastokeskuksen tilastojen kanssa. Tämä osoittaa aineiston luotettavuuden jatkoanalyysiä varten. Vapaa-ajan asumisen kausittaisuudesta kertoo, että kuukausittaiset mediaanikulutusarvot ovat korkeampia kesällä ja matalampia talvella. Sähköverkkoyhtiön asiakkaan osoitteen mukainen kotipaikan luokittelu tuotti havainnon, että kesäkuukausiin painottuva käyttö on yleisempää maakunnan ulkopuolella kuin maakunnassa asuvilla. Maakunnassa asuvat vapaa-ajanasukkaat käyttävät siis vapaa-ajanasuntojaan useammin ympärivuotisesti. Erityisesti viimeisen kahden vuoden aikana kuukausittaiset sähkön mediaanikulutusarvot ovat kohonneet, mikä voi liittyä COVID-19-pandemiaan. Kasvu on suurinta kevät- ja syyskuukausina, mikä indikoi sitä, että vapaa-ajanasuntojen käyttökausi on pidentynyt. Vapaa-ajanasuntojen käyttöasteen analyysi vahvistaa tämän; talvikuukausina käytössä on 40–60 % kiinteistöistä, ja kesällä yli 80 %, ja viime vuosina käyttöaste on selvästi kasvanut. Kuukausittaisten kulutustietojen perusteella tunnistettiin kolme pääasiallista vapaa-ajanasuntojen käyttötapaa. Hieman yli puolta kiinteistöistä käytettiin ympärivuotisesti. Tämä käyttötapa on yleistynyt tutkimusperiodin aikana. Toisesi suurimman ryhmän muodostavat keväästä syksyyn käytössä olevat vapaa-ajanasunnot (noin 30–40 %). Kolmas ja pienin ryhmä koostuu kiinteistöistä, joita käytetään enintään kolme kuukautta vuodesta tai jotka eivät ole käytössä. Etelä-Savossa asuvien vapaa-ajanasunnoista suurin osa kuuluu ympärivuotisessa käytössä olevien kiinteistöjen ryhmään, mikä kertoo heidän intensiivisemmästä tavastaan käyttää vapaa-ajanasuntoja. Analyysin tulokset vahvistavat ja kuvaavat sähkönkulutustietojen potentiaalin lisätä ymmärrystä vapaa-ajanasuntojen erilaisista käyttötavoista ja pitempiaikaisista trendeistä. Ajallisesti ja alueellisesti yksityiskohtaisempi aineisto mahdollistaisi vielä tarkemman tiedon saamisen eri toimijoille. Vaikka sähkönkäyttötiedot eivät korvaa perinteisiä tiedonhankintamenetelmiä, ne täydentävät niitä ja antavat arvokasta lisätietoa vapaa-ajanasuntojen käytöstä.
 • Svärd, Saana (Neo-Assyrian Text Corpus Project, 2015)
  Publications of the Foundation for Finnish Assyriological Research
  Power in general and women’s power in particular has been understood mostly in a hierarchical way in earlier research on Mesopotamian women. Hierarchical power structures were important in Mesopotamia, but other kinds of power structures existed as well. This study, which focuses on women in the palaces of the Neo-Assyrian Empire (c. 930–610 BCE), draws attention to heterarchical power relations in which women were engaged in the Neo-Assyrian palace milieu. Heterarchical power relations include power relations such as reciprocal power, resistance, and persuasion. Although earlier research has certainly been aware of women’s influence in the palaces, this study makes explicit the power concepts employed in previous research and further develops them using the concept of heterarchy. The study is based on primary cuneiform sources and presents a detailed description of women in Neo-Assyrian palaces. However, it additionally shows that by applying modern theories of power to the study of ancient texts, one can gain important new insights into the dynamics of ancient society.
 • Vehkalahti, Kimmo (Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, 2022)
  Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja
  Kirja avaa näkymiä Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan – valtsikan – tilastotieteeseen sekä sen lukuisiin vaiheisiin aina 1940-luvulta lähtien, jolloin tiedekunta perustettiin ja tilastotieteestä tuli yksi sen oppiaineista. Kirja ulottuu 2020-luvulle, jolloin valtsika on täyttänyt 75 vuotta, ja valtsikan tilastotiede on ehtinyt käydä läpi monia muodonmuutoksia. Kirja painottuu vuosiin, jotka kirjoittaja Kimmo Vehkalahti on itse viettänyt valtsikassa tilastotieteen opiskelijana, opettajana ja tutkijana: "Valtsikakeskeinen urani Helsingin yliopistossa on tarjonnut varsin mielenkiintoisen näköalapaikan tilastotieteen kehitysvaiheiden ja muodonmuutosten seuraamiseen. Koetan nostaa joitakin niistä esiin entisten, nykyisten ja tulevien opiskelijasukupolvien iloksi."
 • Koulu, Risto (University of Helsinki Conflict Management Institute, 2017)
  Yksilöllisen oikeussuojan eetos leimaa suomalaista oikeusajattelua: jokaisen oletetaan huolehtivan yksin pääsystään niihin oikeuksiin, jotka lainsäädäntö hänelle takaa. Yksilöllinen pääsy oikeuksiin on kuitenkin muuttunut illuusioksi. Oikeuden­käyntien kynnys on noussut niin korkealle, että kuluttaja-palkansaaja tavallisesti joutuu luopumaan välttämättömästä oikeudenkäynnistä tai jopa alistumaan sellaisen uhan alla. Yksilöllisellä oikeussuojalla on kuitenkin vaihtoehtonsa: oikeuksiin pääsyä voidaan hakea yhdessä muiden vastaavassa asemassa olevien kanssa. Nykyinen prosessilaki tarjoaa tähän useita välineitä. Käytössä ovat yhteiskanteet, joukkokanteet: pilottikanteet sekä teoriassa myös ryhmäkanne. Näihin keinoihin myös käytännössä enenevästi turvaudutaan, mikä tuo haasteen sekä tuomioistuimille että lainsäätäjälle. Prosessilaithan on kirjoitettu perinteistä kahden asianosaisen välistä yksilöllistä oikeusriitaa ajatellen. Tässä kirjassa analysoidaan kollektiivisen lainkäytön asemaa, kollektiivisen oikeussuojan keinoja, tuomioistuinten asiainhallintaa sekä kehityksen suuntaa. Kollektiivinen oikeussuoja on sekä Euroopan unionin kärkihankkeita että yleinen kansainvälinen trendi. Näistä syystä on luultavaa, että se on tulevaisuutta myös pohjoismaissa. Risto Koulu on prosessioikeuden professori (Helsingin yliopisto) ja tutkimus­ johtaja (Conflict Management Institute). Tämä kirja kuuluu access to justice -tutkimushankkeeseen ja on näin tutkimusyksikön harjoittamaa oikeustieteen perustutkimusta.
 • Skyttä, Pietari; Nikkilä, Kaisa; Heilimo, Esa; Kukkonen, Ilmo; Veikkolainen, Toni; Karell, Fredrik; Kozlovskaya, Elena; Luttinen, Arto; Nykänen, Vesa; Poutanen, Markku; Tanskanen, Eija; Tiira, Timo (Institute of Seismology, University of Helsinki, 2022)
  Report S-72
 • Frände, Dan; Koulu, Risto; Lindfors, Heidi; Vuorenpää, Mikko (University of Helsinki Conflict Management Institute, 2021)
  Prosessioikeus on aina nähty lakimiestutkinnolle ja juristin ammattitaidolle keskeisenä oppiaineena. Tämä ei yllätä: jokseenkin jokainen lakimies tarvitsee työurallaan prosessioikeuden antamia oppeja ja valmiuksia. Prosessioikeus on kuitenkin sadan vuoden kuluessa suuresti muuttunut niin oppiaineena kuin tieteenalanakin. Etenkin pari viimeistä vuosikymmentä ovat olleet tässä suhteessa mullistavia ja osaksi myös mielipiteitä jakavia. Oikeudenkäynnin säännöistä on yhä enenevästi siirrytty oikeudelliseksi konfliktihallinnaksi kutsuttuun kokonaiskuvaan. Toki siinäkin oikeudenkäynti on pääosassa, mutta paljon huomiota saavat myös muut riidanratkaisukeinot kuten sovittelu sekä niiden käyttöalat ja suhde oikeudenkäyntiin. Tässä kirjassa kuvataan eri kirjoittajien artikkelien kautta modernin prosessioikeuden syntymistä, analysoidaan kehitystä ja nykytilaa, ja otetaan myös varovasti kantaa sen tulevaisuuteen digitalisoituvassa maailmassa. Juristin tehtävät eivät kylläkään siinä todennäköisesti muutu, vain tavat, joilla tehtäviä hoidetaan, tulevat olemaan erilaisia. Esillä kirjassa on lisäksi opetuksen ja tutkimuksen arkipäivä sekä oppiaine (ja aikaisemmin myös laitos) työyhteisönä. Kirjoittajina ovat prosessioikeuden niin entiset kuin nykyisetkin tutkijat ja opettajat. Tosin kirja ei enää tavoita niitä, jotka loivat suomalaiselle prosessioikeudelle sen tieteellisen perustan. Vain heidän nimensä (Tirkkonen, Ellilä, Halila) vilahtavat joissakin artikkeleissa. Artikkelit edustavat erilaisia näkemyksiä prosessioikeuden kehityksestä ja tulevaisuudesta. Tämä on tarkoituskin: kirjoittajien ääni on haluttu saada aidosti kuuluviin. Oppiaineen historiasta nimittäin on, kuten kaikesta muustakin kehityksestä, useita totuuksia. Artikkeleja ei tästä syystä ole sisällöllisesti toimitettu, joten kirjoittaja edustaa niissä vain itseään.
 • Rutanen, Juha; Merilä, Päivi (Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, 2022)
  Raportteja 221
  Vuoden 2022 luonnontuotealan tutkimusseminaari järjestetään Mikkelissä 8.11.2022. Nyt jo seitsemättä kertaa järjestettävä tapahtuma kokoaa yhteen luonnontuotealan parissa tehtävää tutkimusta ja alan tutkijoita. Samalla uusinta tutkimustietoa saadaan välitettyä luonnontuotealan parissa toimiville yrittäjille, kehittäjille ja kouluttajille. Seminaarin aloittava teemakokonaisuus Ekologisen mallintamisen hyödyt luonnontuotealan raaka-ainehankinnassa on samalla Karelia CBC-ohjelman rahoittaman ECODIVE-hankkeen päätösseminaari. Toisena seminaarin pääteemana on Luonnontuotteiden lisäarvo ja uudet mahdollisuudet arvoketjuissa. Seminaariesitysten lisäksi luonnontuotealan tutkimusta esitellään tapahtumassa postereilla.
 • Koulu, Risto (University of Helsinki Conflict Management Institute, 2022)
  Oikeustieteen tutkimuksessa on totuttu ajattelemaan, että kansalainen vaikeuksista huolimatta lopulta pääsee omin voimin oikeuksiinsa. Joskus siihen tarvitaan julkisen vallan apua esimerkiksi julkisen oikeusavun muodossa, joskus taas kansalaisen kannattaa yhdistää voimansa muiden samassa asemassa olevien oikeudenhakijoiden kanssa. Joskus sovittelu auttaa häntä pääsemään oikeuksiinsa ilman raskasta ja riskialtista oikeudenkäyntiä. Uusin access to justice -tutkimus on nostanut esiin vielä yhden mahdollisuuden, eli julkisen asiamiehen (ombudsman) myötävaikutuksen. Julkisia asiamiehiä on Suomessakin lukuisia, heistä tunnetuimmat lienevät kuluttaja-asiamies ja tasa-arvovaltuutettu. Julkinen asiamies voi ajaa kannetta oikeutta hakevan puolesta, avustaa tätä oikeudenkäynnissä tai ottaa vastuun oikeudenkäynnin kustannuksista, vastapuolen oikeudenkäyntikulut mukaanluettuina. Tällainen suora apu parantaa olennaisesti kansalaisen oikeuksiin pääsemistä. Hyviin tuloksiin päästään myös pehmeäksi kutsuttavalla avulla. Siinä julkinen asiamies auttaa oman alansa asiantuntemuksella kansalaista joko oikeudenkäyntiin valmistautumisessa tai itse oikeudenkäynnissä, esimerkiksi antamalla oikeudenhakijalle neuvoja, valvonnassa kertynyttä aineistoa tai suorastaan lausunnon asiassa. Totta on, että Suomessa ja pohjoismaissa julkis­ten asiamiesten apu yksittäisille oikeudenhakijoille on vielä pienimuotoista. Julkiset asiamiehet keskittyvät paljolti oman toimialansa valvontaan, sääntelyyn ja yleiseen kehittämiseen. Access to justice -tutkimus on kuitenkin kansainvälisestikin pannut merkille sen suuren potentiaalin, joka sisältyy julkisten asiamiesten järjestelmään. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan yhtäältä suomalaista asiamiesten järjes­telmää ja julkisen asiamiehen keinoja tukea yksittäistä oikeudenhakijaa, toisaalta taas kansainvälistä kehitystä ja oikeuspolitiikassa avautuvia vaihtoehtoja. Julki­sen asiamiehen tuki näyttää täyttävän ainakin osaksi sen aukon, jonka muut konfliktihallinnan keinot jättävät. Risto Koulu on prosessioikeuden professori emeritus (Helsingin yliopisto). Tämä tutkimus päättää hänen access to justice -tutkimusten sarjansa.
 • Kittel, Gottfried Ludwig (Aikakauslehti Vartijan kannatusyhdistys ry., 2022)
 • Mustola, Kati; Pakkanen, Johanna (Like, 2007)
  Kokonaisvaltainen johdatus seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuteen. Kirja etenee peruskäsitteistä laajuudessaan ainutkertaiseksi esitykseksi suomalaisten lesbojen, homojen, bi- ja transihmisten elämästä. Kirjan aiheina ovat maaseudun homoseksuaalisuus, urheilun homofobia, ristiinpukeutuminen, suomalaisten transihmisten ja dragin historia sekä lesbo- ja homoliikkeet. Myös kirkko, sateenkaariperheet, taiteilijat ja taiteilijayhteisöt sekä taideteosten aiheesta nostattamat keskustelut käsi­tellään värikkäästi. Artikkeleiden ja tietolaatikoiden lisäksi kirjassa on nykykirjailijoiden kaunokirjallisia ja muistelmallisia otteita sekä upea kuvitus. Kirjoittajat ovat alan tutkijoita ja muita asiantuntijoita. Käsite ”seksuaalivähemmistöt” tarkoittaa homoja, lesboja ja biseksuaaleja sekä ihmisiä, joilla on rakkaus- tai seksisuhteita samaa sukupuolta olevien kanssa. ”Sukupuolivähemmistöillä” viitataan transvestiitteihin, transsukupuolisiin, transgendereihin ja intersukupuolisiin henkilöihin.
 • Aejmelaeus, Lars (Suomen Eksegeettinen Seura, 2018)
  Suomen Eksegeettisen Seuran julkaisuja ; 114
  Emeritusprofessori Lars Aejmelaeus esittää kirjassaan yleistajuisen ja helposti lähestyttävän kokonaiskuvan Paavalista. Teos johdattaa lukijansa askel askeleelta Paavalin elämään, lähetysmatkoihin, kunkin kirjeen kirjoittamistilanteeseen sekä kirjeiden sisältöön ja sanomaan. Teoksen taustalla on elämänmittainen tutkimustyö Uuden testamentin varhaisimman tekstikorpuksen, Paavalin aitojen kirjeiden parissa. Aejmelaeus ei rasita lukijaa Paavali-tutkimuksen syvillä kiemuroilla tai raskailla debateilla, vaikka onkin hyvin tietoinen nykytutkimuksen moniäänisyydestä. Aejmelaeus korostaa tekstilähtöisyyttä, jolloin tutkimuksen kohteena olevaan tekstiin ei tuoda tulkintoja sen ulkopuolelta. Luovalla ajattelulla on kuitenkin vahva rooli Aejmelaeuksen kokonaisesityksessä, johon ovat matkan varrella vaikuttaneet lukuisat muut tutkijat. Syntyy kertomus ajanlaskun alun juutalaisesta miehestä sekä hänen ajatuksistaan ja niiden kehittymisestä ajan kuluessa. Aejmalaeus korostaa, että Paavali ei ole systemaattinen teologi, mutta kylläkin rikas ajattelija ja taitava viestijä, jonka jälkiperintö on jättänyt leimansa niin kirkkohistoriaan kuin yleiseen kulttuurihistoriaankin.
 • Pihlava, Kaisa-Maria (Suomen Eksegeettinen Seura, 2017)
  Suomen Eksegeettisen Seuran julkaisuja ; 113
  While once essential agents in early Christian communities, in centuries to come women hosts were forgotten. Kaisa-Maria Pihlava, Th.D., sets out to trace literary representations of women hosts in early Christian sources. She also discusses what we know of early Christian communities, women property owners, and heads of households in antiquity. She argues that women hosts had authority in their early Christian communities because of the domestic setting of these communities and the authority that hosts had irrespective of their gender. The authority that women hosts gained was not countercultural. Instead, socioeconomic hierarchy resulted in the authority positions of women hosts of early Christian gatherings. In Pihlava's study, women hosts are written into the narratives of early Christian beginnings.
 • Unknown author (Aikakauslehti Vartijan kannatusyhdistys ry., 2022)
 • Järviö, Natasha (Helsingin yliopisto, 2022)
  Advancements in agriculture and increases in the human population have led to a surge in agricultural and aquacultural production. This increase in production has come at a cost. The consequences of current food production for the environment have never been so pronounced in human history, threatening the relatively stable state in which the Earth system has remained over the past 11,700 years of the Holocene epoch. Intensive farming systems often rely heavily on external inputs such as pesticides, herbicides and fertilizers to suppress the natural process of species diversification on the land, which lead to problems such as eutrophication, soil exhaustion and desertification. Other examples of environmental impacts resulting from current agricultural practices include deforestation and land degradation leading to the loss of valuable ecosystems and biodiversity, accelerated climate change, over-extraction of groundwater, terrestrial acidification, and biological crises such as the outbreak of COVID-19 pandemic. To reduce the environmental impacts of the food system, the search for more sustainable protein alternatives to replace animal-based proteins is one of the foremost research topics in food science and biotechnology today. Cellular agriculture — the production of agricultural products using cell-culturing technologies — is an approach that seeks to decouple food production from conventional agricultural farming, and, therefore, has the potential to decrease the environmental burden of food production. Cell-culturing technologies usually utilize bioreactors, creating closed production processes that allow for efficient recycling of inputs, and control of emissions from the production process. Another benefit of cell-cultured products is increased resilience of the food production system towards environmental changes, due to reduced reliance on conventional agricultural inputs. However, estimates of the environmental impacts of cell-cultured foods are still mostly lacking due to the novelty of these products. The aim of this dissertation is to improve the understanding of environmental impacts of protein-rich cellular agricultural products in comparison with those of existing protein-rich food and feed ingredients originating from agricultural and aquacultural systems. The environmental impacts of protein-rich cellular agricultural products were quantified to gain an understanding of the production processes contributing most to these impacts, and how these differ from agricultural and aquacultural products. Lastly, the work presented in this dissertation seeks to explore how the environmental impacts of cellular agricultural protein products can be reduced through alterations to their production processes. However, as GHG emissions resulting from aquacultural production in mangrove forests have been systematically excluded from environmental impacts assessments, a fair comparison between protein produced by cellular agriculture and aquaculture is compromised. The work in this dissertation, therefore, additionally focuses on the development and application of a method to quantify the GHG emissions caused by LULUC of mangrove forest. The protein-rich food and feed ingredients studied were microbial protein produced using hydrogen-oxidizing bacteria (HOB) (hereafter referred to as MP) and ovalbumin produced using the Trichodora reesei fungi (Tr-OVA). Shrimp was selected on the basis that aquaculture products are often underrepresented in environmental assessment studies in contrast to their importance as a protein source for many people(Gephart et al., 2021). MP and Tr-OVA are recently developed cellular agricultural products that can be used either as food or feed ingredients and are examples of cellular (MP) and acellular (Tr-OVA) products. To address the aims of the research, the life cycle assessment (LCA) method was used. LCA allows for the quantification of inputs and outputs at all production stages throughout a product’s life cycle and the coupling of these to various environmental impact categories, such as global warming potential (GWP), land use, and eutrophication. This enables a fair comparison between different protein-rich food and feed products originating from distinctly different systems. The environmental impacts of the three protein-rich products studied were also compared to the environmental impacts of other protein-rich products found in literature. GHG emissions caused by land use and land-use change (LULUC) of mangrove forests are often overlooked in LCA studies, despite the large contribution of LULUC emissions to climate change (approximately 13% of global emissions in the year 2015). Article I, consequently, focuses on the introduction of a method to include this specific emissions source and on applying it to a case study of shrimp farming in mangrove areas. Article II quantifies the environmental impacts of MP production. MP is a single-cell protein in the form of a flour-like powder with a 65% protein content. Because MP production uses autotrophic HOB there is no reliance on any agricultural inputs. Article III investigates the environmental impacts of Tr-OVA production. Like MO, Tr-OVA is a protein-rich powder produced in bioreactors through a closed process and has a 92% protein content. However, unlike MP, its production relies on glucose from agriculture. Using modern biotechnological tools, the gene carrying the blueprint for ovalbumin (SERPINB14) is inserted into the fungus, which then starts to produce the same protein — ovalbumin — that is normally found in chicken eggs. Cell-cultured ovalbumin can be used as a direct replacement for the chicken-based egg white that is widely used in food processing. The results of this dissertation showed great potential for MP and Tr-OVA to reduce the environmental impacts associated with protein production — especially when replacing protein from livestock sources — with the greatest reductions seen in land use and GWP compared to other protein-rich food and feed sources. The amount of land needed to produce MP and Tr-OVA was 0.1-1.3% of the land required for beef herds. Even by comparison to peas, which generally require little land compared to other animal and plant-based protein sources, land use requirements were 73-97% less. Both MP and Tr-OVA production also led to reductions in GWP when compared to other protein-rich foods, especially by comparison to animal-based protein sources. However, agricultural protein alternatives with a lower GWP were also identified, such as peas, rapeseed cake and soybean meal. Differences in the impacts of MP and Tr-OVA production were mostly explained by the reliance of Tr-OVA on agricultural inputs. Depending on the impact category, up to 94% of the environmental impacts of Tr-OVA production were related to its use of agriculturally sourced glucose. For MP, environmental impacts were mainly caused by the use of electricity; up to 90% depending on the category. For Tr-OVA, the impacts caused by the use of electricity were between 0% and 56%. The results for shrimp clearly indicated the importance of the inclusion of LULUC emissions from mangrove deforestation, as GHG emissions were 14-60 times higher for shrimp farming systems located in former mangrove areas than for systems that were not. The GHG emissions of shrimp produced in mangrove areas far outweighed the GWP of other protein-rich food sources and were 4.5 times higher than that of beef production from beef herds. Despite the great potential of cellular agriculture products to reduce the environmental impacts of protein production, minor trade-offs were found. For example, the potential for ozone depletion and water scarcity were higher for Tr-OVA in comparison to other feed protein alternatives. The environmental impacts of cellular agricultural products could be further reduced by using renewable or low-carbon energy sources. However, the electricity requirements for cellular agricultural products are higher than those of agriculture and aquaculture. As many sectors are looking to move away from fossil fuels towards low-carbon electricity sources, potential greater demand for electricity from the food sector will add further pressure to increase sustainable electricity production capacity. The work in this dissertation focused solely on the environmental impacts of food production. Additional research is needed into the role of cell-cultured food within a sustainable food system. This means that the research begun in this dissertation should be expanded to include other environmental impact categories such as biodiversity impacts, and the loss of ecosystem services. Additionally, there is a need to increase understanding of the social and economic implications of the introduction of cell-cultured foods, such as MP and Tr-OVA, into the food systems in different regions of the world.
 • Kujala, Susanna; Hakala, Outi (Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, 2022)
  Raportteja ; 219
  Critical Metals Ltd subsidiary Recycling Industries Scandinavia AB is planning to build a vanadium recovery plant (VRP) in Pori, Finland. The plant will recover vanadium from industrial by-products and use CO2 gas captured from local manufacturing processes. The facility will realise circular economy ideas in the vanadium production. As vanadium is a valuable material for several major industries but is not produced in the EU, the European Commission has classified vanadium as a critical raw material. The aim of this study is to evaluate the regional economic impact that the vanadium recovery plant in Pori could exert. The evaluation focuses on the Satakunta region surrounding the plant, but also considers other Finnish regions along with the impact at the national level. The study period covers both investment and operation phases, starting from 2023 and continuing until 2035. The assessment, which was conducted utilising a dynamic computable general equilibrium model, RegFinDyn, considers the VRP’s direct economic impact as well as the indirect impact. Thus, the results provide a wider picture of the facility’s regional economic implications. According to the evaluation, the economy of Satakunta would benefit from the realisation of the VRP. During the investment phase (in 2023 and 2024), regional GDP, employment, and private consumption in particular would rise due to increased investments, intensive construction, and increased labour incomes. During the operative phase (2025−2035), export (domestic and foreign) would increase by about 1% compared with the baseline. Regional GDP would rise almost as much. Employment and private consumption would rise about 0.3−0.5% compared with the baseline. The VRP would have a positive impact on the regional population as well. The impact of the VRP on employment in Satakunta would be highest during the second investment year, amounting to about 650 person-years. The employment impact would be several hundred person-years (about 240−370) during the operative years as well. The positive employment impact would focus on several industries. During the investment years, employment would rise in construction in particular, but other industries would also benefit such as the manufacture of other non-metallic mineral products; the wholesale and retail trade; professional, scientific, and technical activities; the manufacture of machinery and equipment; accommodation and food service activities, along with other service activities. Respectively, in the operative phase, the employment effect would concern several industries. The plant itself would directly employ 101 people, but in addition to that, industries like the wholesale and retail trade, transportation and storage, as well as construction would benefit from the VRP, underlining the importance of the plant’s indirect effects. The VRP would affect not only Satakunta but also several other regions and the national economy. For example, the VRP would impact national GDP, employment, and export. Results reveal that the investment phase would create a relatively high peak in the national employment level, the impact clearly being bigger at the national level than in Satakunta alone. During the operative phase, the national employment impact would be several hundred (about 300−500) person-years, which is slightly more than the impact on Satakunta alone. The evaluation results suggest positive regional economic impacts, which supports the findings of earlier Finnish studies along with the societal aspirations of creating economic benefits with the transition to circularity. At the same time, this assessment highlights the significance of Pori and other medium-sized Finnish cities: activities to attract investments and business ventures to such cities are widely reflected in regional development, and they may also benefit other areas and even the national economy.