Kirjat ja sarjajulkaisut: Recent submissions

Now showing items 21-40 of 3863
 • Lindblom, Bettina; Henning, Anna (Svens­ka so­ci­al- och kommunal­högskolan vid Helsing­fors universitet, 2010)
  SSKH Notat 1/2010
 • Lassenius, Maria (Svens­ka so­ci­al- och kommunal­högskolan vid Helsing­fors universitet, 2009)
  SSKH Notat 1/2009
 • Slotte, Malin (Svens­ka so­ci­al- och kommunal­högskolan vid Helsing­fors universitet, 2008)
  SSKH Notat 2/2008
 • Ulrika, Långstedt (Svens­ka so­ci­al- och kommunal­högskolan vid Helsing­fors universitet, 2008)
  SSKH Notat 1/2008
 • Brandt, Nora; Eklund, Erland (Svens­ka so­ci­al- och kommunal­högskolan vid Helsing­fors universitet, 2007)
  SSKH Notat 1/2007
 • Eklund, Erland; Andersson, Kjell; Brandt, Nora; Sjöblom, Stefan; Riska, Elianne (Svens­ka so­ci­al- och kommunal­högskolan vid Helsing­fors universitet, 2006)
  SSKH Notat 3/2006
 • Gripenberg, Sebastian (Svens­ka so­ci­al- och kommunal­högskolan vid Helsing­fors universitet, 2006)
  SSKH Notat 2/2006
 • Eklund, Erland; Andersson, Kjell; Brandt, Nora; Sjöblom, Stefan; Riska, Elianne (Svens­ka so­ci­al- och kommunal­högskolan vid Helsing­fors universitet, 2006)
  SSKH Notat 1/2006
 • Nahkola, Tiina; Seppälä, Tanja; Suikkari, Veera; Virtanen, Susanna (Ulkomaanlehtoriyhdistys ry, 2021)
 • Ala-Kyyny, Juuso; Holopainen, Mika (Helsingin yliopiston kirjasto, 2021)
  Helsingin yliopiston kirjaston julkaisuja
  Maaliskuun alussa 2021 Kimmo Koskinen jäi eläkkeelle Helsingin yliopiston kirjaston kehityspäällikön tehtävästä. Tässä Uutisvirta-haastattelussa Kimmo kertoo vaiheistaan ja tieteellisen kirjastotoiminnan teknologian kehittymisestä 1980-luvulta vuosituhannen taitteeseen. Kimmon ajatuksia 2000-luvun kehityksestä, ja erityisesti avoimen julkaisemisen edistymisestä, voi lukea Think Open -blogissa julkaistusta jatkokertomuksen 2. osasta: https://blogs.helsinki.fi/thinkopen/kimmo-koskinen/ Haastattelun ja siihen perustuvan artikkelin ovat toteuttaneet Juuso Ala-Kyyny ja Mika Holopainen, kuvien kokoamisessa auttoivat Jari Laine ja Kari Haatanen; kuvaajina ainakin Liisa Siipilehto ja Phil Segall. Juttua rytmittävät virstanpylväät ovat Kimmon itsensä laatimia.
 • Isaksson, Eva (Helsingin yliopiston kirjasto, 1985)
  Teos on kokonaisesitys tutkijoiden rauhanliikkeiden historiasta ja nykypäivästä. Keskeisen osan muodostaa ns. Russell-Einsteinin julistuksesta käynnistyneen Pugwash-liikkeen toiminta. Uudempana esimerkkinä on 1960-luvun alussa käynnistynyt lääkäreiden ydinsodan vastainen liike, joka kansainvälistyi nopeasti parikymmentä vuotta myöhemmin.
 • Talvitie, Petri; Granqvist, Juha-Matti (Helsinki University Press, 2021)
  During the early modern centuries, gunpowder and artillery revolutionized warfare, and armies grew rapidly. To sustain their new military machines, the European rulers turned increasingly to their civilian subjects, making all levels of civil society serve the needs of the military. This volume examines civil-military interaction in the multinational Swedish Realm in 1550–1800, with a focus on its eastern part, present-day Finland, which was an important supply region and battlefield bordered by Russia. Sweden was one of the frontrunners of the Military Revolution in the 16th and 17th centuries. The crown was eager to adapt European models, but its attempts to outsource military supply to civilians in a realm lacking people, capital, and resources were not always successful. This book aims at explaining how the army utilized civilians – burghers, peasants, entrepreneurs – to provision itself, and how the civil population managed to benefit from the cooperation. The chapters of the book illustrate the different ways in which Finnish civilians took part in supplying war efforts, e.g. how the army made deals with businessmen to finance its military campaigns and how town and country people were obliged to lodge and feed soldiers. The European armies’ dependence on civilian maintenance has received growing scholarly attention in recent years, and Civilians and Military Supply in Early Modern Finland brings a Nordic perspective to the debate. Petri Talvitie, PhD, is Academy Research Fellow at the Department of Economic and Social History at the University of Helsinki. Juha-Matti Granqvist, PhD, is Visiting Researcher at the Department of Philosophy, History and Art Studies at the University of Helsinki. The contributors of the book are historians specialized in early modern Finnish and Swedish society.
 • Virkkunen, Jaakko; Ahonen, Heli; Schaupp, Marika; Lintula, Leila (Tekes, 2010)
  Tykes 70
  Uuden tieto- ja viestintätekniikan laajeneva hyödyntäminen johtaa tällä hetkellä työelämässä syvällisiin muutoksiin, jotka eivät koske vain työn järjestelyjä vaan myös sen sisältöä, koko ideaa ja periaatetta, jolla yhteiskunnassa ilmeneviin tarpeisiin pyritään vastaamaan. Vaikka tällaiset muutokset perustuvat ylimmän johdon toimintalinjaa koskeviin päätöksiin, ne edellyttävät koko henkilökunnalta luovaa panosta, toimintakonseptin osallistavaa kehittämistä. Muutoslaboratorio on suhteellisen uusi toiminnan kehittämisen menetelmä, joka on parhaimmillaan juuri toimintakonseptin osallistavan kehittämisen välineenä. Tämä kirja koskee Työelämän kehittämisohjelman rahoituksella vuosina 2004-2009 toteutettua Muutoksen tekijät - toimintakonseptin osallistavan kehittämisen oppimisverkosto -hanketta. Julkaisussa arvioidaan verkoston kokemusten perusteella tämän uuden kehittämistavan toteuttamisen ja leviämisen edellytyksiä sekä mahdollisuuksia uuden toimintakonseptin kehittämistä organisaatiorajat ylittävän oppimis- ja yhteistoimintaverkoston avulla.
 • Suutari, Timo; Rinne-Koski, Katja (Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, 2021)
  Raportteja 210
  Tämä julkaisu on osa Juuret juniorille – Maaseudun lasten ja nuorten kotiseutukokemusten rakentuminen ja yhteys koettuun elämänlaatuun ja hyvinvointiin -tutkimushankketta, jossa on tarkasteltu peruskouluikäisten maaseudun lasten ja nuorten kiinnittymistä ja juurtuneisuutta kotiseutuunsa. Hankkeessa on tutkittu sitä, miten lapset ja nuoret kokevat kotiseutunsa ja miten nämä kokemukset vaikuttavat heidän hyvinvointiinsa ja elämänlaatuunsa. Hankkeen tavoitteena on tutkimukseen perustuen myös kehittää koulujen kotiseutuopetusta. Tutkimusaineisto kerättiin yhdeksässä koulussa ja kymmenen oppilasryhmän kanssa. Tutkimuksen kohdekoulut sijaitsivat Alavudella, Janakkalassa, Kangasalla, Kiuruvedellä, Lieksassa, Oulaisissa, Puumalassa, Toivakassa ja Uudessakaupungissa. Valinnassa keskeisenä kriteerinä oli, että koulut sijaitsevat eri puolilla Suomea ja erilaisilla maaseutualueilla. Aineisto kerättiin 28.11.2019–1.12.2020. Aineistonkeruumentelminä olivat virikekeskustelu, kirjoitustehtävä sekä paikkakokemuksen tutkimukseen kehitetty pehmoGIS-karttakysely. Virikekeskustelutilaisuuksiin osallistui kaikkiaan 141 oppilasta. Kaikki luokka-asteet esikouluikäisistä yhdeksäsluokkalaisiin olivat edustettuina. Käytännössä tilaisuudet etenivät siten, että paikalla olleet tutkijat esittivät yksi kerrallaan keskusteluvirikkeitä ja antoivat oppilaiden keskustella aiheesta. 0.–2.-luokkalaisia lukuun ottamatta kaikki oppilaat tekivät myös kirjoitustehtävän. PehmoGIS-karttakysely suunnattiin vuosiluokkien 4–9 oppilaille. Vastauksia saatiin viidestä eri opetusryhmästä. Kaikkiaan 43 henkilöä vastasi vähintään yhteen kysymykseen. Kokonaisuutena kyselyn vastaukset seurailivat keskustelutilaisuuksissa käsiteltyjä teemoja ja aiheita. Tässä julkaisussa esiteltävä keskustelutilaisuuksien dokumentaatio pyrkii etnografisen tutkimusotteen perinteiden mukaisesti tuomaan esiin tutkittavien oman äänen mahdollisimman hyvin. Samalla on pyritty siihen, että jokainen puheenvuoro ja ajatuksellinen langanpää olisi löydettävissä tekstistä. Tässä julkaisussa esitellyn aineiston perusteella luodaan edelleen tulkinta lasten ja nuorten kotiseutukuvien ja -käsitysten kehityksestä ja kokonaisuudesta. Tulkinta julkaistaan erikseen Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin julkaisusarjassa.
 • Löfström, Jan; Rantala, Jukka; Rautiainen, Matti; Virta, Arja (Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskus, 2009)
  Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen julkaisuja 3
 • Löfström, Jan (Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskus, 2008)
 • Hansen, Petteri (Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskus, 2006)
 • Syrjäläinen, Eija; Eronen, Ari; Värri, Veli-Matti (Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskus, 2006)
  Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tutkimuksia 6
 • Rantala, Jukka; Salminen, Jari (Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskus, 2006)
  Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tutkimuksia 5
 • Syrjäläinen, Eija; Värri, Veli-Matti; Eronen, Ari (Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskus, 2005)
  Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tutkimuksia 4