Pohjolan alueellinen turvallisuus EU:n ja Naton vuoden 2004 laajentumisten jälkeen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10014
Title: Pohjolan alueellinen turvallisuus EU:n ja Naton vuoden 2004 laajentumisten jälkeen
Author: Airas, Kaarina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2005-10-10
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10014
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen kohteena on Pohjolan alueellinen turvallisuus. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla Pohjolan eli Pohjoismaiden nykyistä turvallisuustilannetta alueella ja sen lähiympäristössä tapahtuneiden turvallisuusmuutosten jälkeen sekä selvittää, miten pohjoismaiset poliitikot näkevät Pohjolan turvallisuustilanteen uudessa tilanteessa kylmän sodan päättymisen huipennuttua EU:n ja Naton vuonna 2004 tapahtuneisiin laajentumisiin. Teoreettinen viitekehys koostuu yhtäältä kriittisen koulukunnan ja niin sanotun Kööpenhaminan koulukunnan turvallisuutta käsittelevästä tutkimuskirjallisuudesta, toisaalta Pohjoismaita erityisesti turvallisuuden kannalta käsittelevästä kirjallisuudesta. Viitekehyksen avulla muotoillaan turvallisuuden moniulotteisena ilmiönä ymmärtävä malli: mallin mukaan Pohjoismaiden turvallisuutta alueellisessa viitekehyksessä voi parhaiten tutkia jakamalla turvallisuuden käsitteen viiteen eri sektoriin (sotilaallinen, poliittinen, taloudellinen, yhteiskunnallinen sekä ympäristöön liittyvä turvallisuus) ja viiteen eri tasoon (globaali, Euroopan tason, Pohjois-Euroopan tason, Pohjoismaiden välinen sekä Pohjoismaiden sisäinen turvallisuus) sen mukaan, miltä suunnalta Pohjolaan kohdistuvat uhat ovat lähtöisin. Tämän lisäksi turvallisuus ymmärretään jatkumona, jolloin turvattomuus ja turvallisuus eivät esiinny toistensa vastakohtina, vaan turvallisuuttakin parempana tilana pidetään turvallisuudettomuutta eli tilaa, jossa turvallisuusongelmia ei enää mielletä olevan: niistä ei puhuta. Turvallisuus käsitetään suhteellisena ja diskursiivisena käsitteenä, jonka ymmärtämisen kannalta keskeistä on poliittisessa puheessa tehtävä turvallistaminen eli asioiden esittäminen uhkina (Pohjoismaiden) turvallisuudelle tai vastaavasti asioiden palauttaminen uhkatilanteesta tavalliselle poliittiselle agendalle eli ei-turvallistaminen. Aineistona tutkimuksessa käytetään Pohjoismaiden neuvostossa vuosina 2002-2004 pidettyjä puheita sekä pohjoismaisten ministerien vuosina 2002-2005 pitämiä puheita. Tutkimuksen metodologiseksi lähtökohdaksi on valittu sosiaalinen konstruktivismi, menetelmän lähtökohdaksi puheen toimintana ymmärtävä puheaktiteoria sekä konkreettiseksi menetelmäksi eri puhetapojen etsimiseen soveltuva diskurssianalyysi. Aineiston puheita tarkastellaan diskurssianalyysin keinoin etsien turvallistamiseen, sen vastakohtaan ei-turvallistamiseen, politisoimiseen sekä sen vastakohtaan, turvallisuudettomuuteen tähtäävään ei-politisoimiseen viittaavia puheakteja. Tutkimuksessa käy ilmi, että Pohjoismaiden turvallisuus jakaantuu eri sektoreiden ja tasojen kesken seuraavasti: Lähimmäksi turvallisuudettomuutta sijoittuu sektoreista yhteiskunnallinen turvallisuus. Turvallisuusjatkumon keskivaiheille eli turvallisuuteen asettuvat poliittinen ja taloudellinen turvallisuus sotilaallisen turvallisuuden ja ympäristöturvallisuuden sijaitessa turvallisuuden ja turvattomuuden välillä. Tasoista lähimmäs turvallisuudettomuutta sijoittuvat Pohjoismaiden sisäinen ja välinen taso, turvallisuuteen Euroopan taso sekä globaali turvallisuus ja turvallisuuden ja turvattomuuden väliin Pohjois-Euroopan tasolla syntyvät ongelmat. Yhteenvetona voidaan todeta, että Pohjoismaiden turvallisuus sijoittuu kokonaisuutena turvallisuudettomuuden ja turvallisuuden välimaastoon melko lähelle turvallisuutta. Puhuttaessa ainoastaan Pohjolan sisäisestä turvallisuudesta eli Pohjoismaiden välisestä ja sisäisestä tasosta turvallisuustilanne sijoittuu niin lähelle turvallisuudettomuutta, että Pohjola voidaan ymmärtää turvallisuudettomuuden yhteisöksi eli yhteisöksi ilman sisäisiä ja keskinäisiä turvallisuusongelmia.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: turvallisuus
Pohjoismaat
alueellinen turvallisuus
EU - laajeneminen
Nato - laajeneminen
turvallisuudettomuus
konstruktivismi
puheaktiteoria
diskurssianalyysi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.31Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record