On the implications of a balanced budget rule - an adaptive learning perspective

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/10050
Titel: On the implications of a balanced budget rule - an adaptive learning perspective
Författare: Rudanko, Leena
Medarbetare: Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Datum: 2003-01-03
Språk: fi
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/10050
Nivå: Licentiatsavhandling
Abstrakt: Eräs argumentti tasapainoisen budjetin sääntöä vastaan on sen mahdollisesti aiheuttama talouden tasapainon määräämättömyys (indeterminacy), jota ovat käsitelleet Schmitt-Grohe ja Uribe (1997). He näyttivät että neoklassisessa kasvumallissa tasapainoisen budjetin sääntö yhdessä korkean työveroasteen kanssa voi johtaa määräämättömään vakaan tilan tasapainoon. Tämä tarkoittaa, että tasapainossa voi ilmetä tarpeettoman paljon odotuksiin perustuvaa endogeenista vaihtelua. Tämä tutkimus tarkastelee lähemmin tällaisten epävakaiden tasapainojen toteutumista silloin kun mallin toimijoilla ei ole rationaalisia odotuksia. Käyttäen rationaalisten odotusten sijaan hyväksi adaptiivisen oppimisen mekanismia odotusten muodostamiseksi näytetään, että niin kutsutut auringonpilkkuratkaisut (sunspot equilibria) eivät muodosta voimakasta uhkaa, koska ne eivät ole opittavaa. Tasapainon vaihtelevaisuuteen liittyvältä ongelmalta ei kuitenkaan vältytä, koska useissa tapauksissa ei löydy vaihtoehtoista vakaan tilan ratkaisua. Tällöin mahdollisen opittavan ratkaisun muoto tulee olemaan monimutkaisempi joka tapauksessa. Tutkimuksessa esitetään myös tuloksia, joissa nämä epäsuotuisat vaikutukset tulevat mahdollisiksi jo matalammilla työveroasteen tasoilla, kun otetaan huomioon opittavuusominaisuudet, kuin jos tarkasteltaisiin pelkkää tasapainon määräämättömyyttä. Tässä työssä Schmitt-Grohen ja Uriben käyttämä neoklassinen malli muunnetaan diskreettiin aikaan, jolloin syntyy reaalisten suhdannevaihtelujen malli, jossa valtio joka periodi asettaa työ ja pääomaveroasteet siten että budjetti tasapainottuu. Tätä epälineaarista mallia analysoidaan linearisoimalla se vakaan tilan ratkaisun ympärillä. Lineaarisen mallin rationaalisten odotusten ratkaisut jakaantuvat kahteen joukkoon: fundamenttipohjaisiin ja ei-fundamenttipohjaisiin. Ensimmäinen ryhmä koostuu tilamuuttujien suhteen minimaalisista ratkaisuista ja toinen voi sisältää auringonpilkkuratkaisuita. Eri ratkaisutyypeille johdetaan ehdot, jotka määrittävät niiden vakauden oppimisodotusten alaisuudessa. Lopuksi mallin dynamiikkaa tutkitaan numeerisesta paxametriarvoilla, jotka perustuvat Schmitt-Grohen ja Uriben käyttämiin. Sen lisäksi, että tutkimus arvioi tasapainoisen budjetin säännön aiheuttaman määräämättömyysongelman haitallisuutta, se myös esittää uusia tuloksia tutkimusalaan, joka käsittelee auringonpilkkuratkaisuiden vakautta oppimiseen perustuvan odotusten muodostuksen tapauksessa.
Beskrivning: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: tasapainoisen budjetin säännöt
suhdannevaihtelumallit
auringonpilkkuratkaisut
oppiminen


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
abstract.pdf 48.94Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post