On the implications of a balanced budget rule - an adaptive learning perspective

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära sv
dc.contributor.author Rudanko, Leena
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:23:17Z
dc.date.available 2009-09-08T09:23:17Z
dc.date.issued 2003-01-03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/10050
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Eräs argumentti tasapainoisen budjetin sääntöä vastaan on sen mahdollisesti aiheuttama talouden tasapainon määräämättömyys (indeterminacy), jota ovat käsitelleet Schmitt-Grohe ja Uribe (1997). He näyttivät että neoklassisessa kasvumallissa tasapainoisen budjetin sääntö yhdessä korkean työveroasteen kanssa voi johtaa määräämättömään vakaan tilan tasapainoon. Tämä tarkoittaa, että tasapainossa voi ilmetä tarpeettoman paljon odotuksiin perustuvaa endogeenista vaihtelua. Tämä tutkimus tarkastelee lähemmin tällaisten epävakaiden tasapainojen toteutumista silloin kun mallin toimijoilla ei ole rationaalisia odotuksia. Käyttäen rationaalisten odotusten sijaan hyväksi adaptiivisen oppimisen mekanismia odotusten muodostamiseksi näytetään, että niin kutsutut auringonpilkkuratkaisut (sunspot equilibria) eivät muodosta voimakasta uhkaa, koska ne eivät ole opittavaa. Tasapainon vaihtelevaisuuteen liittyvältä ongelmalta ei kuitenkaan vältytä, koska useissa tapauksissa ei löydy vaihtoehtoista vakaan tilan ratkaisua. Tällöin mahdollisen opittavan ratkaisun muoto tulee olemaan monimutkaisempi joka tapauksessa. Tutkimuksessa esitetään myös tuloksia, joissa nämä epäsuotuisat vaikutukset tulevat mahdollisiksi jo matalammilla työveroasteen tasoilla, kun otetaan huomioon opittavuusominaisuudet, kuin jos tarkasteltaisiin pelkkää tasapainon määräämättömyyttä. Tässä työssä Schmitt-Grohen ja Uriben käyttämä neoklassinen malli muunnetaan diskreettiin aikaan, jolloin syntyy reaalisten suhdannevaihtelujen malli, jossa valtio joka periodi asettaa työ ja pääomaveroasteet siten että budjetti tasapainottuu. Tätä epälineaarista mallia analysoidaan linearisoimalla se vakaan tilan ratkaisun ympärillä. Lineaarisen mallin rationaalisten odotusten ratkaisut jakaantuvat kahteen joukkoon: fundamenttipohjaisiin ja ei-fundamenttipohjaisiin. Ensimmäinen ryhmä koostuu tilamuuttujien suhteen minimaalisista ratkaisuista ja toinen voi sisältää auringonpilkkuratkaisuita. Eri ratkaisutyypeille johdetaan ehdot, jotka määrittävät niiden vakauden oppimisodotusten alaisuudessa. Lopuksi mallin dynamiikkaa tutkitaan numeerisesta paxametriarvoilla, jotka perustuvat Schmitt-Grohen ja Uriben käyttämiin. Sen lisäksi, että tutkimus arvioi tasapainoisen budjetin säännön aiheuttaman määräämättömyysongelman haitallisuutta, se myös esittää uusia tuloksia tutkimusalaan, joka käsittelee auringonpilkkuratkaisuiden vakautta oppimiseen perustuvan odotusten muodostuksen tapauksessa. en
dc.language.iso fi
dc.subject tasapainoisen budjetin säännöt fi
dc.subject suhdannevaihtelumallit fi
dc.subject auringonpilkkuratkaisut fi
dc.subject oppiminen fi
dc.title On the implications of a balanced budget rule - an adaptive learning perspective en
dc.identifier.laitoskoodi 711
dc.type.ontasot Licentiate thesis en
dc.type.ontasot Lisensiaatintyö fi
dc.type.ontasot Licentiatsavhandling sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.94Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record