Asiantuntijuus työterveyspalveluita tuottavassa yrityksessä: työterveyslääkärin, työterveyshoitajan,työfysioterapeutin ja esimiehen näkemykset osaamisesta sekä huippuosaajaksi kehittymisestä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10054
Title: Asiantuntijuus työterveyspalveluita tuottavassa yrityksessä: työterveyslääkärin, työterveyshoitajan,työfysioterapeutin ja esimiehen näkemykset osaamisesta sekä huippuosaajaksi kehittymisestä
Author: Mannström-Mäkelä, Leena
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2003-11-07
URI: http://hdl.handle.net/10138/10054
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimus suoritettiin työterveyshuoltopalveluita tuottavassa yrityksessä. Tutkittaviksi yksikäksi valittiin niin sanottujahuippuyksiköitä. Valintaperusteena käytettiin yksikön taloudellista tuottavuutta ja asiakaspalautteen myönteisyyttä. Tutkimuksentavoitteena oli kuvata kolmen ammattiryhmän; työterveyslääkäreiden, työterveyshoitajien ja työfysioterapeuttien; osaamistayrityksen sisäisen työryhmän määntlelemillä, liiketoiminnan kannalta keskeisillä, osaamisalueilla. Valittujen ammattiryhmienedustajien lisäksi haastateltiin myös heidän esimiehiään, joita myöskin pyydettiin kuvaamaan kyseisten ammattiryhmienosaamista. Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata, miten toimii kunkin ammattiryhmän huippuosaaja ja miten puolestaanharjaantumaton vasta-alkaja. Tavoitteena oli myös selvittää, mitkä ovat tärkeimmät huippuosaajan kehittymiseen vaikuttavattekijät valituissa ammattiryhmissä. Tutkimus toteutettiin käyttäen aineistolähtöisen teorian (Grounded Theory) menetelmää. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiinsanatarkasti, minkä jälkeen ne analysoitiin valitun tutkimusmenetelmän mukaisesti. Tutkimusmenetelmä noudatti lähinnäGlaserin näkemystä aineistolähtöisen teorian toteuttamistavasta.Teoriaosuudessa selvitettiin, mitä työterveyshuolto on ja mitkä ovat uuden tyäterveyshuoltolain asettamat vaatimuksettyöterveyshuoltopalveluita tuottavalle organisaatiolle. Asiantuntijuutta ja osaamista kuvattiin kahdesta näkökulmasta.Yksilötasolla keskityttiin asiantuntijuuden mäanttelemiseen. Pyrittiin selvittämään, miten asiantuntijuutta on tutkittu paitsierityisesti terveydenhuollossa niin myös yleisestikin. Asiantuntijuutta lähestyttiin myös jaetun ja jakaantuneen kognitionnäkökulmasta. Teoriaosuudessa pyrittiin etsimään vastausta siihen, kuinka koulutus voi vastata työterveyshuollon jatkuvastimuuttuviin osaamisvaatimuksiin. Tutkimus toi esiin, että yhteiskunnan muutokset vaikuttavat osaamisen kehittymistarpeisiin työterveyshuollossa.Työterveyshuollon tehtävät edellyttävät ammattiryhmäkohtaisten erityisosaamisten lisäksi kaikille ammattiryhmille yhteistenosaamisalueiden hallintaa. Huippuosaajan toimintaa ja osaamista kuvattiin eri ammattiryhmissä joiltakin osa-alueiltaansamankaltaisesti. Sama päti myös vasta-alkajan kuvauksien. Vasta-alkajalle on hyvät teoreettiset tiedot, mutta hän suhtautuutyöhönsä rajoittuneen kapea-alaisesti. Huippuosaajan ominaisuuksiin puolestaan kuuluvat hyvät kommunikaatiotaidot ja kykyymmärtää työssä esiintyviä asioita laajemmassa yhteydessä. Toisaalta eri ammattiryhmien välille tuli myös selkeitä erojahuippuosaamisen tunnusmerkeissä. Keskeisimmiksi osaamisalueiksi kaikilla ammattiryhmillä nousi asiakkaan työn jaasiakasyrityksen kulttuurin osaamisen kanssa moniammatillinen osaaminen. Tärkeimmiksi osaamista kehittäviksi tekijöiksimainittiin oma halu ja motivaatio, joiden jälkeen tulivat muun muassa koulutus ja ammattikirjallisuus. Tärkeimmät lähteet tässä työssä ovat olleetGlaser, B. & Strauss, A. (1967). The Discovery of Grounded Theory. Strategies for Qualitative Research.Levine, J., & Moreland, R. (1991). Culture and Socialization in Work Groups. Teoksessa Resnick, L., Levine, J. & Teasley, S.:Perspectives on Socially Shared Cognition.Hutchins, E. (1990). The Technology of Team Navigation. Teoksessa Galegher, J., Kraut, R. & C. Edigo (tofim.): IntellectualTeamwork. Social and Technological Foundations of Cooperative Work.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: grounded theory
kognitio - jaettu - jakaantunut
työterveyshuolto
huippuosaajat
vasta-alkajat
asiantuntijuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.47Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record