Asiantuntijuus työterveyspalveluita tuottavassa yrityksessä: työterveyslääkärin, työterveyshoitajan,työfysioterapeutin ja esimiehen näkemykset osaamisesta sekä huippuosaajaksi kehittymisestä

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalipsykologian laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Socialpsykologiska institutionen sv
dc.contributor.author Mannström-Mäkelä, Leena
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:23:20Z
dc.date.available 2009-09-08T09:23:20Z
dc.date.issued 2003-11-07
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/10054
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tutkimus suoritettiin työterveyshuoltopalveluita tuottavassa yrityksessä. Tutkittaviksi yksikäksi valittiin niin sanottujahuippuyksiköitä. Valintaperusteena käytettiin yksikön taloudellista tuottavuutta ja asiakaspalautteen myönteisyyttä. Tutkimuksentavoitteena oli kuvata kolmen ammattiryhmän; työterveyslääkäreiden, työterveyshoitajien ja työfysioterapeuttien; osaamistayrityksen sisäisen työryhmän määntlelemillä, liiketoiminnan kannalta keskeisillä, osaamisalueilla. Valittujen ammattiryhmienedustajien lisäksi haastateltiin myös heidän esimiehiään, joita myöskin pyydettiin kuvaamaan kyseisten ammattiryhmienosaamista. Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata, miten toimii kunkin ammattiryhmän huippuosaaja ja miten puolestaanharjaantumaton vasta-alkaja. Tavoitteena oli myös selvittää, mitkä ovat tärkeimmät huippuosaajan kehittymiseen vaikuttavattekijät valituissa ammattiryhmissä. Tutkimus toteutettiin käyttäen aineistolähtöisen teorian (Grounded Theory) menetelmää. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiinsanatarkasti, minkä jälkeen ne analysoitiin valitun tutkimusmenetelmän mukaisesti. Tutkimusmenetelmä noudatti lähinnäGlaserin näkemystä aineistolähtöisen teorian toteuttamistavasta.Teoriaosuudessa selvitettiin, mitä työterveyshuolto on ja mitkä ovat uuden tyäterveyshuoltolain asettamat vaatimuksettyöterveyshuoltopalveluita tuottavalle organisaatiolle. Asiantuntijuutta ja osaamista kuvattiin kahdesta näkökulmasta.Yksilötasolla keskityttiin asiantuntijuuden mäanttelemiseen. Pyrittiin selvittämään, miten asiantuntijuutta on tutkittu paitsierityisesti terveydenhuollossa niin myös yleisestikin. Asiantuntijuutta lähestyttiin myös jaetun ja jakaantuneen kognitionnäkökulmasta. Teoriaosuudessa pyrittiin etsimään vastausta siihen, kuinka koulutus voi vastata työterveyshuollon jatkuvastimuuttuviin osaamisvaatimuksiin. Tutkimus toi esiin, että yhteiskunnan muutokset vaikuttavat osaamisen kehittymistarpeisiin työterveyshuollossa.Työterveyshuollon tehtävät edellyttävät ammattiryhmäkohtaisten erityisosaamisten lisäksi kaikille ammattiryhmille yhteistenosaamisalueiden hallintaa. Huippuosaajan toimintaa ja osaamista kuvattiin eri ammattiryhmissä joiltakin osa-alueiltaansamankaltaisesti. Sama päti myös vasta-alkajan kuvauksien. Vasta-alkajalle on hyvät teoreettiset tiedot, mutta hän suhtautuutyöhönsä rajoittuneen kapea-alaisesti. Huippuosaajan ominaisuuksiin puolestaan kuuluvat hyvät kommunikaatiotaidot ja kykyymmärtää työssä esiintyviä asioita laajemmassa yhteydessä. Toisaalta eri ammattiryhmien välille tuli myös selkeitä erojahuippuosaamisen tunnusmerkeissä. Keskeisimmiksi osaamisalueiksi kaikilla ammattiryhmillä nousi asiakkaan työn jaasiakasyrityksen kulttuurin osaamisen kanssa moniammatillinen osaaminen. Tärkeimmiksi osaamista kehittäviksi tekijöiksimainittiin oma halu ja motivaatio, joiden jälkeen tulivat muun muassa koulutus ja ammattikirjallisuus. Tärkeimmät lähteet tässä työssä ovat olleetGlaser, B. & Strauss, A. (1967). The Discovery of Grounded Theory. Strategies for Qualitative Research.Levine, J., & Moreland, R. (1991). Culture and Socialization in Work Groups. Teoksessa Resnick, L., Levine, J. & Teasley, S.:Perspectives on Socially Shared Cognition.Hutchins, E. (1990). The Technology of Team Navigation. Teoksessa Galegher, J., Kraut, R. & C. Edigo (tofim.): IntellectualTeamwork. Social and Technological Foundations of Cooperative Work. en
dc.language.iso fi
dc.subject grounded theory en
dc.subject kognitio - jaettu - jakaantunut fi
dc.subject työterveyshuolto fi
dc.subject huippuosaajat fi
dc.subject vasta-alkajat fi
dc.subject asiantuntijuus fi
dc.title Asiantuntijuus työterveyspalveluita tuottavassa yrityksessä: työterveyslääkärin, työterveyshoitajan,työfysioterapeutin ja esimiehen näkemykset osaamisesta sekä huippuosaajaksi kehittymisestä fi
dc.identifier.laitoskoodi 706
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.47Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record