Uppfostringsstilar och uppfattningar om föräldraskap : en deskriptiv kvalitativ analys

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10062
Title: Uppfostringsstilar och uppfattningar om föräldraskap : en deskriptiv kvalitativ analys
Author: Heerman, Karin Maria
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalipsykologian laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Socialpsykologiska institutionen
Date: 2002-04-10
Language: swe
URI: http://hdl.handle.net/10138/10062
Thesis level: Master’s thesis
Abstract: Denna pro gradu-avhandlings syfte var att undersöka och klarlägga olika typer av föräldrakontroll och därmed även föräldrars uppfostringsstilar. Problemformuleringen baserade sig på frågor om vad för slags föräldrakontroll föräldrar utövar, på vilket sätt den tar sig i uttryck, uppfostringsstilar samt vad för uppfattning föräldrar har om sitt eget och andras föräldraskap. Den tidsmässiga tyngdpunkten låg på dagens moderna samhälle men även en kort historik presenterades. Som teoretisk referensram fungerade Diana Baumrinds (1966) typologi om föräldrakontroll samt Bronfenbrenners (1979) ekologiska system teori som stomme. Hautamäkis (1997) fyrfältsmodell om föräldrakontroll, forskningsresultat av Aunola & al. (1998, 2001)samt övrig forskning inom föräldragenren kompletterade ytterligare teorierna. Det empiriska materialet bestod av 12 temaintervjuer med i Helsingfors boende mödrar i åldern 27 till 39 år med barn i åldern 3 veckor till 15 år. Ingen av mödrarna saknade utbildning, sju av mödrarna hade utbildning på yrkes- eller läroverksnivå och fem av mödrarna var högskoleutbildade. Temaintervjuerna utfördes i enlighet med en på förhand uppgjord temastruktur. Då materialet analyserades utgående från Baumrinds typologi kunde man konstatera att sex av mödrarna placerade sig inom ramarna för tillåtande föräldrakontroll, fyra av mödrarna inom ramarna för auktoritativ föräldrakontroll medan de två sista mödrarna visade drag av auktoritär föräldrakontroll. Det intressanta i denna analys låg i att samtliga mödrar som placerade sig inom den tillåtande föräldrakontrollen var mödrar till sitt första barn som i ålder var under 14 månader gammalt. De mödrar som utövade auktoritativ eller auktoritär föräldrakontroll levde alla, förutom en, i en familj som även innefattade äldre barn. På basis av denna analys kunde en intressant fråga ställas - kunde man anta att mödrarnas uppfostringsstil var starkt situationsbunden och varierade beroende på barnets ålder? Ytterligare analys ledde till att det kunde konstateras att mödrarnas uppfattning om det egna föräldraskapet samt föräldraskap i allmänhet inte hade någon direkt koppling med den typ av föräldrakontroll de utövade. De faktorer som kunde kopplas ihop med typ av föräldrakontroll var däremot beröm, respekt samt kritik.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: förälder
föräldraskap
kontroll
auktoritet
regel
straff


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.87Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record