Aktivointisuunnitelma sosiaalityön välineenä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10078
Title: Aktivointisuunnitelma sosiaalityön välineenä
Author: Parviainen, Riikka Maria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2004-03-08
URI: http://hdl.handle.net/10138/10078
Thesis level: master's thesis
Abstract: 1990-luvun lama aiheutti Suomessa valtaisan työttömyyden kasvun. Työllisyystilanne on sittemmin pikkuhiljaa parantunut, mutta työttömyys on edelleen korkealla tasolla. Erityisesti pitkäaikaistyöttömyydestä on tullut suuri ongelma. Laman seurauksena uusliberalistiset aatteet nostivat päätään Suomessa, kuten monissa muissakin hyvinvointivaltioissa. Alettiin painottaa omillaan pärjäämistä, työntekoa ja vaatia ihmisiltä vastineita saamistaan etuuksista. Siinä missä hyvinvointivaltiossa tapahtui muutoksia, myös sosiaalityössä tarvittiin uusia keinoja erityisesti pitkäaikaistyöttömien kanssa tehtävään työhön. Aktiivinen työvoimapolitiikka sisältää toimia, joilla työttömät yritetään saada takaisin työmarkkinoille. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001)on yksi näistä toimista. Laki tuli voimaan syksyllä 2001 ja sen tavoitteena on asiakkaan, työvoimaviranomaisen ja sosiaaliviranomaisen yhteistyössä laatiman aktivointisuunnitelman avulla saada asiakas aktivoitumaan ja kuntoutumaan takaisin työelämään. Tutkimuksessani olen haastatellut kuutta (6) Helsingin sosiaaliviraston alaisuudessa työskentelevää aluesosiaalityöntekijää. Tutkimuskysymykseni olivat: 1) Miten viranomaisyhteistyö on toiminut aktivointisuunnitelmia tehtäessä? 2) Millä tavoin sosiaalityön eettiset arvot toteutuvat aktivointisuunnitelman tekemisessä? 3) Millainen aktivointisuunnitelma on sosiaalityön välineenä? 4) Minkälaisia tuloksia aktivoinnilla on saavutettu? Aineiston keräsin teemahaastatteluilla ja analysointimenetelmänä olen käyttänyt sisällönanalyysia etsimällä aineistosta vahvimmin esiin nousevia teemoja. Lisäksi olen vertaillut saamiani tutkimustuloksia Stakesin Sosiaalipolitiikan reformi 2001 väliraportin tuloksiin. Sosiaalityöntekijät ovat kokeneet aktivointisuunnitelmat tervetulleeksi uudeksi työvälineeksi, jossa on kuitenkin vielä paljon ongelmakohtia ja kehittämisen varaa. Yhteistyön lisääntyminen työvoimaviranomaisten kanssa koettiin erityisesti hyväksi asiaksi, joskin kahden eri alan ammattilaisen näkemyserot aiheuttivat joskus ongelmia. Asiakkaan velvollisuus osallistua aktivointisuunnitelman laadintaan ja sitoutua sen toteuttamiseen rangaistuksen uhalla koettiin ristiriitaisena sosiaalityön eettisten arvojen kanssa. Aktivointisuunnitelmilla saavutettuihin tuloksiin ei tutkimukseni juurikaan vastausta antanut, koska sosiaalityöntekijät eivät olleet tietoisa tuloksista, lähinnä seurannan puutteen vuoksi. Onnistumisena koettiin kuintenkin asiakkaan varsinaisen työllistymisen lisäksi myös pienemmät muutokset asiakkaan elämässä.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: aktiivinen työvoimapolitiikka
sosiaalityön välineet
työttömien aktivointi
aktivointisuunnitelma
Discipline: Social Work
Sosiaalityö
Socialt arbete


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.98Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record