Työhyvinvoinnin ulottuvuuksia sosiaaliaseman sosiaalityössä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10086
Title: Työhyvinvoinnin ulottuvuuksia sosiaaliaseman sosiaalityössä
Author: Tuomela, Aune
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2007-05-03
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10086
Thesis level: master's thesis
Discipline: Social Work
Sosiaalityö
Socialt arbete
Abstract: Tutkielman tavoitteena on etsiä positiivisen työhyvinvoinnin ulottuvuuksia sosiaalitoimiston sosiaalityössä. Työhyvinvoinnin kysymykset ovat nousseet keskeisiksi tekijöiksi pohdittaessa sosiaalityön tulevaisuutta ja mahdollisuuksia tuottaa ja toteuttaa laadukasta palvelua sosiaalityön asiakkaille. Huoli siitä, mistä sosiaalityölle löytyy tulevaisuudessa työntekijöitä, on relevantti ja ajankohtainen. Taloudellisten tekijöiden koko yhteiskuntaa ja rakenteita määrittelevä rooli on noussut keskeiseen asemaan myös hyvinvointipalveluja tuottavalla julkisella sosiaali- ja terveystoimen sektorilla. Työn määrälliset vaatimukset ja työntekijäresurssit eivät kohtaa toisiaan. Tutkielman aineisto koostuu työhyvinvointia käsittelevästä teoreettisesta materiaalista sekä käytännön työtä dokumentoivasta aineistosta. Ennakko-oletuksena oli, että positiivista työhyvinvointia voidaan edistää organisoimalla ja suunnittelemalla työn rakenteita käytännön tasolla työhyvinvointia ja työn imua tukevaksi kokonaisuudeksi. Empiirisen osion muodostaa seitsemän lastensuojelutyötä tekevän sosiaalityöntekijän haastattelut. Haastattelut on toteutettu teemahaastattelun ja avoimen haastattelun viitekehyksessä. Analyysi on luonteeltaan deduktiivista. Aineistoa on analysoitu vertaamalla sitä oletettuihin positiivista työhyvinvointia koskeviin näkemyksiin ja arvioitu käytännön toteutuksen onnistuneisuutta. Työhyvinvointia edistäviin ja voimavaroja tuottaviin organisatorisiin tekijöihin kuuluvat työn suunnitelmallisuus, arvostus, itsenäisyys ja vaikutusmahdollisuudet, johtamistapa, ilmapiiri ja tukirakenteet sekä osaamisen kehittäminen. Työhyvinvoinnin välilliset tekijät muodostavat työn imua tuottavia elementtejä ja näkyvät motivaation, mielekkyyden sekä sitoutumisen kokemuksina. Työn imua kuvataan myös käsitteillä tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen. Ammatillisella itsetunnolla on vahva kytkös työn imua ylläpitävänä tekijänä. Positiivisia kokemuksia työhyvinvoinnista tuotettiin työyhteisön avoimuuden, vuorovaikutuksen ja ilmapiirin suhteen. Työyhteisön suunnitelmallinen toimintatapa ja tiimimäinen työskentely tuottivat edellytyksiä työhyvinvoinnille. Kollegiaalinen tuki ja työparityöskentely loivat puitteita avoimelle vuorovaikutukselle ja mahdollistivat työn arvioinnin ja kehittämisen työryhmän sisällä. Sitoutuneisuus työhön näytti syntyvän hyvien vuorovaikutussuhteiden kautta. Suuri kehittämishalukkuus ja innostuneisuus kertoivat työn imun läsnäolosta ja luovuuden käyttömahdollisuuksista asiakastyössä. Pidempään työtä tehneet sosiaalityöntekijät korostivat erityisesti työkokemuksen mukanaan tuomaa osaamista ja teoreettisten mallien soveltamisen mahdollisuutta asiakastyössä. Asiakastyöstä tuleva positiivinen palaute koettiin arvokkaana. Lastensuojelutyö koettiin mielekkäänä, tavoitteellisena ja haasteellisena työnä jotka kuvaavat työn imun kokemuksia. Ristiriita ammatillisen osaamisen ja arkityön määrällisen kuormittavuuden välillä nousi keskeiseksi voimavaroja kuluttavaksi tekijäksi. Työtä osataan ja halutaan tehdä laadullisesti hyvin, mutta resurssit riittävät usein vain pinnalliseen työotteeseen. Yksittäisen työyhteisön toimin ja rajauksin ei voitu vaikuttaa riittävästi määrällisen kuormittavuuden tunteen poistamiseksi.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: sosiaalityöntekijät
työhyvinvointi
työtyytyväisyys
työviihtyvyys
työn kuormittavuus
ammattitaito
lastensuojelu
sosiaalityö
haastattelututkimus
sosiaalitoimistot
Koivukylä


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.32Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record