Bulimia yksilön ja kulttuurin oireena : Sosiaalisten representaatioiden näkökulma syömishäiriöön

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Sosiaalipsykologian laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Department of Social Psychology en
dc.contributor Helsingfors universitet, Socialpsykologiska institutionen sv
dc.contributor.author Säntti, Jenni
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:23:57Z
dc.date.available 2009-09-08T09:23:57Z
dc.date.issued 2001-04-18 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/10107
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan yhteiskunnassamme vallitsevia bulimian tulkintoja sekä niiden sisältämiä kulttuurisia arvoja ja ideologioita. Teoreettisena viitekehyksenä sovelletaan sosiaalisten representaatioiden suuntausta. Sen avulla on mahdollista selvittää, kuinka yksilöt ymmärtävät, tulkitsevat ja muokkaavat uusia ja outoja ilmiöitä ja tuovat niitä osaksi jokapäiväistä elämäänsä ja uskomusjärjestelmäänsä. Tutkimuksen materiaalin muodostaa kuuden bulimiasta kärsivän naisen haastatteluissa tuottamat selitykset ja kuvaukset bulimiasta. Haastatteluaineiston luokittelussa ja analyysissä on sovellettu aineistolähtöistä analyysimenetelmää. Kiinnostuksen kohteena on yksilötason tarkastelun sijaan kulttuuristen merkityskokonaisuuksien hahmottaminen. Bulimian selityksiä tarkastellaan sosiaalisesti rakentuvina ilmiöinä, joihin julkisten syömishäiriödiskurssien, kuten median ja tieteen puhetapojen, oletetaan vaikuttavan. Haastattelumateriaali muodostui kahdenlaisista bulimiamääritelmistä, bulimian luonnetta ja ominaisuuksia kuvaavista käsityksistä sekä bulimian syiden ja alkuperän selityksistä. Luonnekuvauksista voitiin erottaa viisi vallitsevaa tapaa puhua bulimiasta: bulimia hoikkuuden pakkomielteenä, hävettävänä hallinnan puutteena, salaisuutena, sairautena ja addiktiona sekä normaalina toimintana. Bulimian luonnetta kuvaava sosiaalinen representaatio painottui marginaaliseen luokkaan, jossa bulimiaa konstruoitiin moraalittomana, inhottavana ja kaaosmaisena toimintana. Syyrepresentaatio jakautui kahteen eri tasoon, yksilöulottuvuudelle ja kulttuurikriittiselle ulottuvuudelle. Yksilötasolla bulimiaa konstruoitiin pääasiallisesti psykologisesta näkökulmasta. Bulimia asetettiin johtuvaksi yksilön luonteenpiirteistä tai se nähtiin selviytymiskeinona elämän muista vaikeuksista. Myös ruumiin psykologisia ja ulkonäköön liittyviä merkityksiä pidettiin oleellisina bulimian synnyn kannalta. Kulttuurikriittinen taso ei ollut yhtä vahva kuin yksilöulottuvuus. Kulttuurikriittisellä tasolla bulimian nähtiin johtuvan yhteiskunnassamme vallitsevasta hoikkuuden tyranniasta sekä kulutuskulttuurimme asettamista ristiriidoista. Bulimiaan liittyvien sosiaalisten representaatioiden katsotaan heijastelevan kulttuurimme vallitsevia ideologioita itsekontrollista ja erityisesti ruokahalun hallinnasta sekä mieli-ruumis -erottelusta, jossa ruumiin tarpeiden tulee olla järjen hallinnassa. Lisäksi yksilöpsykologiaan painottuvien selitysten katsotaan olevan osoitus psykologian hegemonisesta asemasta syömishäiriöiden tulkinnassa. Tärkeimmät lähteet: Räty, H.(1986): Maailma ilman mielisairautta. Tutkimus mielisairauden sosiaalisista representaatioista; Purkhardt, C. (1993): Transforming social representations; a social psychology of common sense and science; Moscovici, S. (1984): The Phenomenon of Social Representations. Teoksessa Social Representations. (Toim.) Farr, R. & Moscovici, S; sekä Herzlich, C. (1973): Health and Illness. A social psychological analysis. en
dc.language.iso fi en
dc.subject sosiaaliset representaatiot en
dc.subject sosiaalinen konstruktionismi en
dc.subject bulimia en
dc.subject syömishäiriö en
dc.title Bulimia yksilön ja kulttuurin oireena : Sosiaalisten representaatioiden näkökulma syömishäiriöön en
dc.identifier.laitoskoodi 706 en
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Pro gradu sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.21Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record