Teollisesta jälkiteolliseksi - Kotkan kaupunkipolitiikan muotoutuminen teollisuuden rakennemuutoksen alkuvaiheista nykyhetkeen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10108
Title: Teollisesta jälkiteolliseksi - Kotkan kaupunkipolitiikan muotoutuminen teollisuuden rakennemuutoksen alkuvaiheista nykyhetkeen
Author: Roo, Anna
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Samhällspolitiska institutionen
Date: 2005-12-05
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10108
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen kohteena on Kotkan kaupungin kaupunkipolitiikka ja sen muotoutuminen viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana. Kaupunkikehitys on sidoksissa yhteiskunnassa ilmeneviin taloudellisiin ja tuotantorakenteellisiin muutoksiin. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten Kotka on vastannut teollisuuden rakennemuutoksen kaupungille aiheuttamiin haasteisiin. Tutkimuksessa lähestytään teollisen ja jälkiteollisen kaupungin politiikkaa kaupungin koettujen vahvuuksien ja ongelmien, politiikkaa kohtaan ilmenneiden haasteiden, politiikan kannalta keskeisiksi määriteltyjen yhteistyötahojen sekä politiikalle asetettujen tavoitteiden määrittelyn kautta. Kaupunkipolitiikka on toimintaa, jolla vaikutetaan ihmisten hyvinvointiin ja kaupungin kehittäminen heijastaa yhteisönsä arvoja. Keskeisten kaupunkipoliittisten teemojen ja niiden muutoksen lisäksi tutkimuksessa selvitetään kaupunkia koskevan vision yksimielisyyttä. Politiikan perusteluiden kautta tehdään päätelmiä politiikan arvopohjasta. Tutkimuksen tärkeimpänä lähteenä ovat olleet kaupungin tilaa ja kehittämistä koskevat kaupunkipoliittiset strategiat, ohjelmat ja suunnitelmat. Tutkimusaineistoon kuuluvat olennaisena osana myös kaupungin virkamiesten ja poliittisten päättäjien haastattelut. Myös kaupunkia koskevat tilastotiedot ja politiikkaa kommentoivat lehtien yleisönosastokirjoitukset muodostavat osan aineistosta. Tutkimuksessa kaupunkipolitiikkaa tarkastellaan tavoitteita muodostavana yhteiskunnallisena toimintana, jossa tehdään valintoja ja jonka muotoutumiseen vaikuttavat erilaiset odotukset, joita eri tahot kaupunkiin kohdistavat. Teoreettisen viitekehyksen kaupunkipolitiikan analyysille muodostavat John Mollenkopfin ideat koskien kaupunkikehityksen ei-deterministisyyttä ja politiikan merkitystä kaupungin kehittymisen kannalta, kaupungissa vaikuttavien erilaisten eturyhmien välisten koalitioiden muodostamista sekä niiden kokoonpanon merkitystä kaupunkikehitystä ohjaavana voimana, Harvey Molotchin ja John Loganin teoria kaupungista kasvukoneena, joka yhdistää kaupungissa vaikuttavat erilaiset intressit ja koalitionmuodostuksen kaupungin kehittämisen taustalla vaikuttaviin arvoihin sekä Sharon Zukinin näkemykset koskien kaupungista muodostetun vision keinotekoista luonnetta ja vastarinnan ja vaihtoehtoisten visioiden olemassaolon mahdollisuutta. Tutkimuksen perusteella kaupungin ja sen politiikan aktiivinen rooli on koko ajan korostunut ja ainekset, joilla kaupungin menestymistä haetaan, ovat monipuolistuneet. Kun teollisen kaupungin politiikassa korostui suhteellisen yksipuolisesti elinkeinoelämän ja erityisesti teollisuussektorin tuki, jälkiteollista politiikkaa voi luonnehtia lähestymistavaltaan kokonaisvaltaiseksi. Kaupunkipoliittisten teemojen monipuolistuminen liitetään kiristyneeseen kilpailutilanteeseen, mikä edellyttää kaupungilta omien vahvuuksien tunnistamista, tuotteistamista ja myymistä potentiaalisille asiakkaille. Myös käsitys kaupungin kannalta keskeisistä kaupunkipoliittisista toimijoista on laajentunut. Kaupungin kehittämistä koskevassa puheessa ja kirjoituksissa kaupunkia tarkastellaan kahdesta näkökulmasta: toisaalta näkökulmana on tuottavuus ja kaupungin kilpailukyvyn kasvattaminen ja toisaalta kiinnitetään huomiota kaupungin kehittämiseen sen asukkaiden tarpeiden pohjalta viihtyisänä asuin- ja elinympäristönä. Kaupunkipolitiikan eri tavoitteiden välinen yhteensovittaminen on vaikea tehtävä, ja kaupunkipolitiikan painotukset saavat osakseen myös voimakasta arvostelua kaupunkilaisten taholta. Tämä on haaste kaupungille, jonka on pystyttävä vakuuttamaan asukkaat siitä, että heidän tarpeensa huomioidaan.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: kaupunkipolitiikka
aluepolitiikka
kaupungit
Kotka
rakennemuutos
kilpailukyky
seutuyhteistyö


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.45Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record