Teollisesta jälkiteolliseksi - Kotkan kaupunkipolitiikan muotoutuminen teollisuuden rakennemuutoksen alkuvaiheista nykyhetkeen

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Samhällspolitiska institutionen sv
dc.contributor.author Roo, Anna
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:23:58Z
dc.date.available 2009-09-08T09:23:58Z
dc.date.issued 2005-12-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/10108
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tutkimuksen kohteena on Kotkan kaupungin kaupunkipolitiikka ja sen muotoutuminen viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana. Kaupunkikehitys on sidoksissa yhteiskunnassa ilmeneviin taloudellisiin ja tuotantorakenteellisiin muutoksiin. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten Kotka on vastannut teollisuuden rakennemuutoksen kaupungille aiheuttamiin haasteisiin. Tutkimuksessa lähestytään teollisen ja jälkiteollisen kaupungin politiikkaa kaupungin koettujen vahvuuksien ja ongelmien, politiikkaa kohtaan ilmenneiden haasteiden, politiikan kannalta keskeisiksi määriteltyjen yhteistyötahojen sekä politiikalle asetettujen tavoitteiden määrittelyn kautta. Kaupunkipolitiikka on toimintaa, jolla vaikutetaan ihmisten hyvinvointiin ja kaupungin kehittäminen heijastaa yhteisönsä arvoja. Keskeisten kaupunkipoliittisten teemojen ja niiden muutoksen lisäksi tutkimuksessa selvitetään kaupunkia koskevan vision yksimielisyyttä. Politiikan perusteluiden kautta tehdään päätelmiä politiikan arvopohjasta. Tutkimuksen tärkeimpänä lähteenä ovat olleet kaupungin tilaa ja kehittämistä koskevat kaupunkipoliittiset strategiat, ohjelmat ja suunnitelmat. Tutkimusaineistoon kuuluvat olennaisena osana myös kaupungin virkamiesten ja poliittisten päättäjien haastattelut. Myös kaupunkia koskevat tilastotiedot ja politiikkaa kommentoivat lehtien yleisönosastokirjoitukset muodostavat osan aineistosta. Tutkimuksessa kaupunkipolitiikkaa tarkastellaan tavoitteita muodostavana yhteiskunnallisena toimintana, jossa tehdään valintoja ja jonka muotoutumiseen vaikuttavat erilaiset odotukset, joita eri tahot kaupunkiin kohdistavat. Teoreettisen viitekehyksen kaupunkipolitiikan analyysille muodostavat John Mollenkopfin ideat koskien kaupunkikehityksen ei-deterministisyyttä ja politiikan merkitystä kaupungin kehittymisen kannalta, kaupungissa vaikuttavien erilaisten eturyhmien välisten koalitioiden muodostamista sekä niiden kokoonpanon merkitystä kaupunkikehitystä ohjaavana voimana, Harvey Molotchin ja John Loganin teoria kaupungista kasvukoneena, joka yhdistää kaupungissa vaikuttavat erilaiset intressit ja koalitionmuodostuksen kaupungin kehittämisen taustalla vaikuttaviin arvoihin sekä Sharon Zukinin näkemykset koskien kaupungista muodostetun vision keinotekoista luonnetta ja vastarinnan ja vaihtoehtoisten visioiden olemassaolon mahdollisuutta. Tutkimuksen perusteella kaupungin ja sen politiikan aktiivinen rooli on koko ajan korostunut ja ainekset, joilla kaupungin menestymistä haetaan, ovat monipuolistuneet. Kun teollisen kaupungin politiikassa korostui suhteellisen yksipuolisesti elinkeinoelämän ja erityisesti teollisuussektorin tuki, jälkiteollista politiikkaa voi luonnehtia lähestymistavaltaan kokonaisvaltaiseksi. Kaupunkipoliittisten teemojen monipuolistuminen liitetään kiristyneeseen kilpailutilanteeseen, mikä edellyttää kaupungilta omien vahvuuksien tunnistamista, tuotteistamista ja myymistä potentiaalisille asiakkaille. Myös käsitys kaupungin kannalta keskeisistä kaupunkipoliittisista toimijoista on laajentunut. Kaupungin kehittämistä koskevassa puheessa ja kirjoituksissa kaupunkia tarkastellaan kahdesta näkökulmasta: toisaalta näkökulmana on tuottavuus ja kaupungin kilpailukyvyn kasvattaminen ja toisaalta kiinnitetään huomiota kaupungin kehittämiseen sen asukkaiden tarpeiden pohjalta viihtyisänä asuin- ja elinympäristönä. Kaupunkipolitiikan eri tavoitteiden välinen yhteensovittaminen on vaikea tehtävä, ja kaupunkipolitiikan painotukset saavat osakseen myös voimakasta arvostelua kaupunkilaisten taholta. Tämä on haaste kaupungille, jonka on pystyttävä vakuuttamaan asukkaat siitä, että heidän tarpeensa huomioidaan. en
dc.language.iso fi
dc.subject kaupunkipolitiikka fi
dc.subject aluepolitiikka fi
dc.subject kaupungit fi
dc.subject Kotka fi
dc.subject rakennemuutos fi
dc.subject kilpailukyky fi
dc.subject seutuyhteistyö fi
dc.title Teollisesta jälkiteolliseksi - Kotkan kaupunkipolitiikan muotoutuminen teollisuuden rakennemuutoksen alkuvaiheista nykyhetkeen fi
dc.identifier.laitoskoodi 705
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.45Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record