Kansalaisliike kunnallisen päätöksenteon areenoilla : Tapaustutkimus Pro kuntapalvelut -liikkeen toiminnasta Helsingissä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10143
Title: Kansalaisliike kunnallisen päätöksenteon areenoilla : Tapaustutkimus Pro kuntapalvelut -liikkeen toiminnasta Helsingissä
Author: Forssell, Eveliina
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2005-05-02
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10143
Thesis level: master's thesis
Abstract: Pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan kansalaisliikkeen kautta tapahtuvaa osallistumista kunnallisen tason politiikan määrittelyyn Helsingissä. Pro kuntapalvelut -liikkeen toiminnan katsotaan edustavan kuntalaisten esittämää kritiikkiä sekä peruspalveluihin kohdistuvia määrärahaleikkauksia että New public management -ajattelun kunnallishallinnolle asettamia muutospaineita kohtaan. Tutkimus rajautuu ajallisesti syksyn 2003 ja vuoden 2004 tapahtumiin. Vakiintuneen edustuksellisen demokratian rinnalle nousseet uudet kansalaisosallistumisen muodot ovat tärkeä tutkimuskohde sen vuoksi, että ihmisten kiinnostus puolueiden kautta vaikuttamiseen ja äänestämiseen on laskenut voimakkaasti viime vuosikymmeninä  erityisesti kunnallistasolla. Tukimuksen aineistona toimii kahdeksalle Pro kuntapalvelut -liikkeen toimijalle tehdyt teemahaastattelut ja kolmen tutkimuskohteen kannalta keskeisimmän lautakunnan puheenjohtajan tai jäsenen haastattelut. Tutkimuksen tarkoituksena on haastatteluaineiston laadullisen analyysin avulla selvittää, miten Pro kuntapalvelut -liike on tuonut vaatimuksensa peruspalveluiden turvaamisesta ja leikkausten perumisesta Helsingin kaupungin päättäjien tietoon. Aineiston analyysin kautta muodostetaan myös arvioita toiminnan onnistumisesta. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu yhteiskunnallisia liikkeitä koskevasta tutkimuksesta ja kunnallisesta päätöksenteosta New public managementin kontekstissa. Näkökulma New public managment -viitekehyksen suhteen on kriittinen, ja työn teoreettisessa osuudessa pyritään kokoamaan yhteen hajanaista NPM-kriittistä keskustelua. Tutkimuksen päätuloksena on, että kansalaisliikkeiden kautta tapahtuvaa osallistumista sinänsä pidetään tärkeänä uuden tiedon tuottamisena ja päätöksenteon monipuolistajana, mutta Pro kuntapalvelut -liikkeen toimintaan suhtautuminen on ollut hyvin kahtalaista. Toisaalta liikkeen toiminnalla koettiin olleen vaikutusta, mutta toisaalta taas liikkeen toimintaa kritisoitiin. Pro kuntapalvelut -liikkeen keskeisimmät toimintamuodot ovat olleet vastainformaation tuottaminen ja erilaiset yhteydenotot päätöksentekijöihin. Vaikka liikkeiden toimintaa sinänsä pidetään tärkeänä, analyysin perusteella voidaan sanoa, että Pro kuntapalvelut -liikkeen vaatimusten kanavoituminen osaksi päätöksentekoa on ollut ongelmallista eikä keskusteluyhteyttä Helsingin kaupungin luottamusmiesten ja virkamiesten kanssa ole ollut helppo muodostaa. Syynä tälle voi tutkimuksen mukaan pitää liikkeen ärtymystä herättänyttä toimintatapaa, mutta myös osallistumismekanismien puuttumista ja Helsingin kaupungin johdon haluttomuutta keskustella liikkeen toimijoiden kanssa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: yhteiskunnalliset liikkeet
päätöksenteko
osallistuminen
Helsinki


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.96Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record