Päätöksenteon ja kohtelun oikeudenmukaisuuden yhteys organisaatiositoutumiseen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10164
Title: Päätöksenteon ja kohtelun oikeudenmukaisuuden yhteys organisaatiositoutumiseen
Author: Salonen, Taru
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2003-04-14
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10164
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena on tutkia menettelytapojen ja kohtelun oikeudenmukaisuuksien yhteyttä organisaatiositoutumiseen. Tutkittavien vaikutussuhteiden tarkastelua halutaan varmistaa iän, työsuhteen keston sekä työkontrollin vakioimisella, koska näiden tekijöiden on todettu aiempien tutkimusten mukaan olevan yhteydessä oikeudenmukaisuuteen ja organisaatiositoutumiseen. Tutkimuksen kohderyhmän muodosti 37 eri laitosta, jotka olivat vanhainkoteja, terveyskeskuksia ja palvelutaloja. Tutkimukseen osallistui 1226 osastoilla potilastyötä tekevää työntekijää, joiden työnkuva on pääsääntöisesti samanlainen. Tutkimus oli poikkileikkaus, ja aineisto kerättiin itsearviointilomakkeella vuosina 2001 ja 2002. Tutkimus on osa Stakesin johtamaa Vanhusten laitoshuollon tuloksellisuus ja hyvinvointi -projektia. Tutkimuksessa otettiin lähtökohdaksi tunnepohjainen organisaatiositoutuminen, joka on yksi komponentti Allenin ja Meyerin kehittämästä kolmen komponentin mallista. Menettelytapojen oikeudenmukaisuuden tutkimus kohdistuu henkilöiden käsityksiin siitä miten päätökset tehdään ja kohtelun oikeudenmukaisuudessa keskitytään henkilön arvioihin sosiaalisen kanssakäymisen laadusta. Menettelytapojen ja kohtelun oikeudenmukaisuuksien yhteyttä organisaatiositoutumiseen tarkasteltiin korrelaatioiden ja lineaarisen regressioanalyysin avulla. Tämän jälkeen vakioitiin kolmen mahdollisen sekoittavan tekijän vaikutus hierarkkisella regressioanalyysillä. Saadut tutkimustulokset myötäilivät kansainvälisten tutkimusten tuloksia, joiden mukaan oikeudenmukaisuudella on todettu olevan positiivinen yhteys organisaatiositoutumiseen. Iän, työsuhteen keston tai työkontrollin, joita tutkittiin mahdollisina sekoittavina tekijöinä, vakioiminen ei hävittänyt oikeudenmukaisuuden ja sitoutumisen yhteyttä. Tämä tutkimus antoi teoreettista ja empiiristä tukea menettelytapojen ja kohtelun oikeudenmukaisuuksien vaikutuksesta tunnesitoutuneisuuden syntyyn organisaatiota kohtaan. Näin tulokset vahvistavat näkemystä siitä, että organisaatioiden tulisi kiinnittää erityistä huomiota sekä päätöksentekoprosessien kulkuun että henkilöstön yleiseen kohtelukäytäntöön vahvistaakseen henkilöstönsä tunnesitoutumista organisaatioonsa. Lisätutkimuksia erilaisilla menetelmillä ja eri toimialoilla kuitenkin tarvitaan, jotta voidaan vahvistaa näiden tulosten yleistettävyys.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: menettelytapojen oikeudenmukaisuus
kohtelun oikeudenmukaisuus
organisaatiositoutuminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.79Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record