Tuottavuutta henkilöstöleikkauksin : tuottavuusohjelma valtionhallinnossa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10171
Title: Tuottavuutta henkilöstöleikkauksin : tuottavuusohjelma valtionhallinnossa
Author: Heikkinen, Mariikka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2008-04-14
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10171
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksessa tarkastellaan Vanhasen I hallituksen asettamaa työn tuottavuuden toimenpideohjelmaa valtionhallinnossa. Tuottavuusohjelman julkilausuttuna tavoitteena on julkisen hallinnon ja julkisten palvelujen tuottavuuden ja tehokkuuden parantaminen rakenteellisilla ja toiminnallisilla uudistuksilla. Tuottavuusohjelman keskeisenä keinona julkisessa hallinnossa tehtävän työn tuottavuuden parantamiseksi on valtionhallinnon piirissä työskentelevien määrällinen supistaminen. Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella lähemmin, miten henkilöstöleikkauksista on tarkoitus suoriutua. Tehtävää lähestytään perinteisen leikkauskirjallisuuden kautta pohtimalla ensin perusjakoa kohdentamattomiin ja kohdennettuihin henkilöstöleikkauksiin. Andrew Dunsire ja Christopher Hood ovat kehittäneet jaottelua edelleen, jakamalla leikkaukset juustohöylä-, managerialistisiin ja strategisiin leikkauksiin. Työssä pohditaan näiden leikkausmallien suhdetta työn tuottavuuteen. Johtopäätöksenä viitekehyksessä esitetään, että ainoastaan managerialistisia leikkausmenetelmiä voidaan pitää varsinaisesti työn tuottavuutta lisäävinä toimenpiteinä. Tutkimuskysymyksenä esitetään: miten ministeriöiden henkilöstöleikkaukset jakautuvat juustohöylä-, managerialistisiin ja strategisiin leikkauksiin. Kysymyksenä asettelulla lähestytään tuottavuusohjelman ydinperiaatetta, tuottavuuden hakemista henkilöstöleikkaamisella siten, että syntyy pysyviä tuloksia. Tuloksia peilataan niin tuottavuusohjelman julkilausuttuihin periaatteisiin kuin lähihistorian mittavimpaan julkisensektorin kevennyspyrkimykseen Thatcherin hallinnon Britanniassa. Tutkimus on useamman tapauksen tapaustutkimus. Analyysiyksiköitä ovat ministeriöt ja niiden alainen hallinto. Aineistona tutkimuksessa käytetään ministeriöiden hallinnon alalleen laatimia tuottavuusohjelmia. Juustohöylä-, managerialistiset ja strategiset leikkaukset on jaoteltu seitsemään alaluokkaan: yleinen toiminnan tehostaminen ja keventäminen, työskentelyn tehostaminen toimintatapaa muuttamalla, yksiköiden yhdistäminen, ulkoistaminen valtiosektorin sisällä, ulkoistaminen, yksityistäminen, toiminnasta luopuminen tai sen supistaminen. Ministeriöiden tuottavuushankkeet jaotellaan tutkimuksessa näihin alaluokkiin. Tutkimustuloksena todetaan, että ministeriöt ovat lähteneet toteuttamaan tuottavuusohjelmaa pitkälti managerialistisin menetelmin. Managerialististen menetelmien soveltaminen on linjassa viime vuosikymmeninä toteutettujen hallinnonuudistusten kanssa, eivätkä tuottavuusohjelmien tuottavuuden parantamiseen tähtäävät hankkeet sinällään tarjoa ennennäkemättömiä keinoja tuottavuuden parantamiseksi. Tuottavuusohjelman tuoma uutuus ovat tiukat määrävähennystavoitteet, mitä tuottavuushankkeilla on saatava aikaan. Ministeriöillä oli ohjeet siitä, minkälaisia tuottavuushankkeiden tulee olla. Siksi tuottavuusohjelmat sisältävätkin pääasiassa juuri managerialistisia tuottavuushankkeita. Mutta myös managerialistisiksi luettavat hankkeet voivat sisältää juustohöylämäisyyttä, jos hankkeen tuoma tuottavuushyöty ei kata sitä henkilöstöpoistumaa, mikä sillä on laskettu aikaansaatavan. Britannian julkisen hallinnon ennätysmääräiset säästöt eivät toteutuneet nimenomaisesti managerialisitisin leikkausmenetelmin, vaikka nämä käytänteet olivatkin suosittuja ja sovellettuja Thatcherin hallinnossa. Sen sijaan juustohöyläleikkaukset, muutokset työmäärässä ja yleinen tehostaminen, tuottivat selkeää säästöä tarkasteluvuosina. Dunsire ja Hood katsovat, että tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että tavoitteita ja palvelun tasoa madallettiin. Miten ohjelmahankkeet ja määrävähennysvaateet valtionhallinnossamme todellisuudessa kohtaavat, jää nähtäväksi.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: valtionhallinto
julkinen hallinto
tuottavuus
tuottavuusohjelmat
henkilöstöstrategiat
henkilöstösuunnittelu
strategia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.40Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record