Valtionhallinnon ja julkishyödykkeiden merkitys hitaan talouskasvun ja kehityksen maissa : kehitysyhteistyön näkökulma

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära sv
dc.contributor.author Klimenko, Aba Todor Michel
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:25:00Z
dc.date.available 2009-09-08T09:25:00Z
dc.date.issued 2004-12-07
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/10197
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Perinteisissä kasvuteorioissa, kuten Harrod-Domar-, Solow- tai Chenery-Strout-malleissa, painotetaan voimakkaasti investointi- ja vaihtotasekysymyksiä heikon taloudellisen kasvun taustalla. Näillä teorioilla on edelleen vaikutusta kehitysapuvarojen kohdentumiseen. Tässä tutkielmassa tarkastellaan uudempia teorioita ja selvitetään mikrotalouden mallien avulla, kuinka institutionaaliset tekijät, etenkin valtionhallinto ja julkishyödykkeet, vaikuttavat kehittyvien maiden taloudelliseen suorituskykyyn. Tutkimuskysymystä lähestytään kehitystyön näkökulmasta: onko olemassa perusteita lisätä julkisen sektorin painoarvoa kehitysyhteistyön suunnittelussa. Teoreettisista malleista tutkimuksessa esitetään Kremerin (1993), Fengin (2001) sekä Murphyn, Shleiferin ja Vishnyn (1991) teoriat. Kremerin o-rengas-teorian avulla tarkastellaan samojen tuotannontekijöiden positiivista komplementtivaikutusta yhdistettynä tuotannontekijöiden epätäydelliseen allokaatioon. Teorian avulla käsitellään myös usean tasapainon mahdollisuuden syntymistä sekä julkishyödykkeiden roolia talouden koordinaatio-ongelmien lieventämisessä. Fengin artikkelin pohjalta taas tarkastellaan yhteiskunnallisen epävakauden ja taloudellisen epävarmuuden vaikutuksia. Luvussa keskitytään etenkin siihen, miten epävarmuustekijät vaikuttavat yleisen riskiaversion kautta yksilöiden haluun säästää ja tehdä pitkälle tähtääviä investointeja tuotantoon ja koulutukseen. Murphyn, Shleiferin ja Vishnyn mallin avulla tutkitaan useille kehitysmaille ominaista ongelmaa, taloudellisen toimeliaisuuden kohdistumista olemassa olevan varallisuuden uudelleenjakoon, esimerkiksi korruption tai omaisuusrikosten kautta, tuottavan toiminnan sijaan. Mallin keskittyy tarkastelemaan kyvykkyyden sijoittumista yhteiskunnassa ja tämän vaikutusta taloudelliseen kasvuun ja kehitykseen. Teoreettisia malleja täydennetään kahdella empiirisellä tutkimuksella, joiden tulosten avulla selvitetään talousongelmien institutionaalisen lähestymistavan käytännön soveltuvuutta. Käytetyt tutkimukset ovat Bradford De Long & Summers (1991) sekä Hall & Jones (1999). Esitettyjen mallien perusteella valtiovallalla ja julkisella sektorilla todetaan olevan merkittävä rooli tuettaessa positiivisia ulkoisvaikutuksia aikaansaavaa toimintaa tai pyrittäessä lieventämään markkinahäiriöiden vaikutuksia. Samoin niillä arvioidaan olevan ratkaisevaa vaikutusta taloudellisen ilmapiiriin, vakauden ja ennustettavuuden muodostumiseen, joka siirtyy kuluttajien valintojen kautta yksityisen sektorin kulutus- ja investointikäyttäytymiseen. Teorioiden mukaan julkisen sektorin luonne ja toiminta vaikuttavat myös siihen, mihin taloudelliset toimijat kohdistavat kykynsä ja voimavaransa. en
dc.language.iso fi
dc.subject talouskasvu fi
dc.subject kehitysyhteistyö fi
dc.subject julkishyödykkeet fi
dc.subject investoinnit fi
dc.title Valtionhallinnon ja julkishyödykkeiden merkitys hitaan talouskasvun ja kehityksen maissa : kehitysyhteistyön näkökulma fi
dc.identifier.laitoskoodi 711
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.08Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record