Aktivointia - elämänhallintaa - sosiaalista pääomaa : Tutkimus ikääntyvien työttömien elämänhallinnan tekijöistä ja syrjäytymistä torjuvien toimenpiteiden vaikutuksista

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10213
Title: Aktivointia - elämänhallintaa - sosiaalista pääomaa : Tutkimus ikääntyvien työttömien elämänhallinnan tekijöistä ja syrjäytymistä torjuvien toimenpiteiden vaikutuksista
Author: Hietaniemi, Eila
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2003-06-11
URI: http://hdl.handle.net/10138/10213
Thesis level: Licentiate thesis
Abstract: Tutkimuksessa on mm. tarkasteltu syrjäytymistä torjuvien toimenpiteiden vaikutuksia erityisesti ikääntyvien ja matalan koulutustason omaavien työttömien aktivoitumiseen, työmarkkina-asemaan ja elämänhallintaan. Teoreettisena viitekehyksenä on käytetty mm. Pierre Bourdieun teorioita pääomien ja kenttien merkityksistä yksilöiden ja yhteiskunnallisten toimijoiden kannalta. Tarkasteltavana on ollut yhteiskunnallisissa suhteissa vallitseva luottamuksena tai luottavaisuutena ilmenevä sosiaalinen pääoma. Teoreettista taustaa tutkimukselle on haettu mm. syrjäytymisen, työttömyystutkimuksen, hyvinvointipalvelujen järjestämisen sekä ennakoivan sosiaali- ja aktivoivan työpolitiikan toimintaehtojen ja toimintaympäristöjen kehyksistä. Tutkimuksen empiiristä perusaineistoa ovat ESR -ohjelmakauden 1995-99 Suomen tavoite 3-ohjelman työttömille ja työttömyysuhanalaisille yli 45-vuotiaille suunnatuista hankkeista valikoidut 8 hanketta. Aineiston perusjoukon 377 henkilön ja yhdenmukaistetun vertailuryhmänsä rekisteritiedot kerättiin manuaalisesti työhallinnon työnhakijarekisteristä helmikuussa 2002 ja kyselyosuuden otosaineisto postikyselynä keväällä 2002. Kysely suunnattiin perusjoukosta poimitulle 196 henkilön otokselle. Neljän työhallinnon asiantuntijan haastatteluaineisto kerättiin myös keväällä 2002. Aineistojen erilaisuuden, useiden menetelmien ja teorioiden käytön mahdollistamana tutkimusmenetelmällisenä lähestymistapana on käytetty triangulaatiota. Välineinä toimenpiteiden vaikutusten arvioinnissa on käytetty mm. ristiintaulukointia ja logistista regressiota. Sosiaalisen pääoman ja elämänhallinnan tekijöiden tarkastelussa on hyödynnetty mm. summamuuttujia, muuttujien välisten suhteiden keskiarvoja sekä varianssianalyyseja. Haastatteluaineistoa on hyödynnetty faktatietona kulloinkin relevantissa yhteydessään. Tuloksina todetaan mm. että ikääntyvien työttömien työllistymistä haittaavista tekijöistä merkittävin on puutteellinen ammattikoulutus eikä niinkään ikääntyminen. Nyt työmarkkinoilla vaivaavan rakenteellisen työttömyyden historialliset juuret paikantuvat Toisen maailmansodan jälkeiseen murrokseen, jolloin työntekijöiden koulutukselliset vaatimukset olivat vähäiset. Ennakoinnin, aktivoinnin ja elämänhallinnan vahvuuden tekijöistä sosiaaliseen pääomaan sitoutunut luottamus institutionaalisia toimijoita kohtaan osoittautui heikoksi. Ulkoisen ja sisäisen elämänhallinnan vahvuutta ilmentävistä tekijöistä vallitseva oli 'itsellisen pärjäämisen' eetos. Tutkimuksessa käytettyjä kirjallisia lähteitä ovat mm. S. Ahon, P. Bourdieun, J. Colemanin, I. Culpittin, T. Helneen, K. Ilmosen, J. Kajanojan, R. Putnamin, R. Raitasalon, J. P. Roosin, H. Silverin ja K. Vähätalon teokset, artikkelit ja tutkimukset.The study has examined the effects of the actions aimed at deterring exclusion especially on the activation, labourmarket placement, and the life control of the aging and inadequately trained unemployed. As the theoretical frame of reference, e.g. Pierre Bordieu's theories about the meanings of capitals and fields to individuals and from the viewpoint of social actors have been used. Under examination has been the social capital manifesting itself as trust or confidence in social relationships. Theoretical background for the study has been found from e.g. the frameworks of exclusion, unemployment research, organizing of social welfare, and from the frameworks of the operational conditions and environments of anticipatory socialpolicies, and activating labourpolicies. The empirical material was collected from the eight development plans targeted towards the people 45 years or older who were unemployed or threatened by unemployment, chosen from the Finnish ESR- program period 1995-1999. The basic population of 377 persons and the standardized control group was collected manually from the registries of the labour administration in February 2002, and the questionnaire as a postal survey also in the spring of 2002. The survey was sent to 196 persons chosen from the basic population. Because of the disparity of the materials and several different methods and theories used, the research methodology was chosen to be triangulation. In the examination of the factor of social capital and life control e.g. the methods of sum variables, means of variable ratios, and variance analysis. The interview material has been utilized as factual information whenever relevant. As one result, the most significator prohibitive factor in trying to employ the aging unemployed people was inadequate vocational training, and not so much aging. The roots of the structural unemployment affecting the current labourmarket are thus located: the post World War II radical change, when the educational requirements of workers were low. Of the factors of anticipation, activation, and the strength of the life control, the trust towards to the institutional actors turned out to be weak. The dominant factor expressing the strength of external and internal life control was the ethos of 'coping on your own'. The study used as source material the works, articles of e.g. the following authors: S. Aho, P. Bourdieu, J. Coleman, I. Culpit, T. Helne, K. Ilmonen, J. Kajanoja, P. Putnam, R. Raitasalo, J. P. Roos, H. Silver, and K. Vähätalo.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: ikääntyminen
työttömyys
syrjäytyminen
ennakointi
aktivointi
elämänhallinta
sosiaalinen pääoma
luottamus
hyvinvointi
aging
unemployment
exclusion
proactiveness
activation
life control
social capital
trust
well-being


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_fi.pdf 49.21Kb PDF View/Open
abstract_en.pdf 49.07Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record