Taustaltaan kaksikielisten lasten sosiaalisen identiteetin kehittyminen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10216
Title: Taustaltaan kaksikielisten lasten sosiaalisen identiteetin kehittyminen
Author: Linkoaho-Nordling, Maria
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiologian laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen
Date: 2008-05-09
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10216
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan taustaltaan kaksikielisten lasten sosiaalisen identiteetin kehittymistä sen kautta, mieltävätkö lapset kuuluvansa suomenruotsalaisten ryhmään. Tutkimuksessa keskitytään lapsiin ja esitellään lasten omia mielipiteitä, kokemuksia ja selostuksia. Niiden kautta on pyritty jäsentämään kaksikielisyyttä sosiaalisen identiteetin näkökulmasta suomenruotsalaisuuden kentällä. Tutkimuksessa pyritään kartoittamaan lasten identifikaatioprosessia ja suomenruotsalaisten ryhmään kuulumista teema-alueiden avulla. Sosiaalista identiteettiä selitetään ja tulkitaan yhdistäen teoreettisia näkökulmia, aikaisempaa tutkimusta ja tämän tutkimuksen laadullisen aineistonanalyysin tuloksia. Tutkimuksen kohteena on Espoossa sijaitsevan Finnon koulun 23 ensimmäistä luokkaa käyvää lasta. Tutkittavista lapsista 13 on tyttöjä ja 10 on poikia. Tutkimusjoukkoon on valittu kahdelta ensimmäiseltä luokalta kaikki kielitaustaltaan kaksikieliset lapset siten, että toisen vanhemman kieli on suomi ja toisen ruotsi. Haastattelut toteutettiin käyttämällä teemahaastatteluperiaatetta ja haastattelut suoritettiin marraskuussa vuonna 2006. Kvalitatiivinen aineisto on käsitelty Atlas.ti-ohjelman avulla ja sen avulla saatuja tuloksia on analysoitu. Lasten sosiaalisen identiteetin havaittiin olevan vielä iduillaan. Tärkeimmäksi tulokseksi hahmotettiin, että lapset liittivät suomenruotsalaisuuden kielitaitoon. Monet tutkituista lapsista eivät tunteneet käsitettä suomenruotsalaisuus. Tulosten pohdinnassa merkittävänä tekijänä lasten identiteetin kehittymisen kannalta nähtiin taustaltaan kaksikielisten lasten valmiudet puhua ja ymmärtää kahta kieltä, suomea ja ruotsia. Keskeiseksi nousi näiden taustaltaan kaksikielisten lasten sosiaaliseen identiteettiin vaikuttavana tekijänä koulu ja siellä vallitsevat prinsiipit. Sosiaalisen identiteetin myönteinen kehittyminen vaikuttaa keskeisesti suomenruotsalaisen ryhmätunteen kehittymisessä. Tarkastelussa pyrittiin ottamaan huomioon suomenruotsalaisuuteen vaikuttavat muut tekijät kuten kielen, kulttuurin ja historian merkitys. Tutkimuksen tärkeimpinä kirjallisina lähteinä ovat toimineet Henri Tajfelin teos Human groups and social categories (1981), Catharina Lojander-Visapään suorittama tutkimus Med rätt att välja (2001) ja Peter L. Bergerin ja Thomas Luckmannin Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen (1994) sekä tutkimukset suomenruotsalaisuudesta, sen ominaisuuksista ja asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa (esim. Allardt & Starck 1981 ja McRae, 1999). Keskeisiä ovat olleet myös lasten tutkimusta käsittelevät empiiriset tutkimukset sekä identiteettiä ja kaksikielisyyttä käsittelevä kirjallisuus.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: identiteetti
suomenruotsalaiset
lapset
kouluikäiset
kaksikielisyys


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.00Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record