Pakkojen sanelemaa talouspolitiikkaa?Globalisaatio ja EU talouspoliittisten päättäjien diskursseina Suomessa ja Ruotsissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10231
Title: Pakkojen sanelemaa talouspolitiikkaa?Globalisaatio ja EU talouspoliittisten päättäjien diskursseina Suomessa ja Ruotsissa
Author: Kaukonen, Sini
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2006-05-06
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10231
Thesis level: master's thesis
Abstract: Pro gradu -tutkielmassa vertaillaan Suomen ja Ruotsin hallitusten globalisaatio- ja EU-diskursseja talouspoliittisten linjausten argumentoinnin yhteydessä viimeisen kymmenen vuoden ajalta, keskittyen erityisesti vuosiin 2003–2005. Laajemmassa mielessä tutkimus liittyy kansainvälisen talouden viimeaikaisten muutoksien synnyttämään keskusteluun politiikan ja markkinavoimien välisestä taistelusta. Tutkielmassa pyritään selvittämään, missä määrin globalisaatiosta ja EU:sta puhutaan näissä kahdessa Pohjoismaassa talouspoliittisen ohjauksen alaa kaventavina tekijöinä. Ideoihin keskittyvä tutkimusote tarjoaa uudenlaisen näkökulman aiemmin lähinnä taloustieteellisin metodein tutkittuun aiheeseen. Tutkimus pohjautuu konstruktivistis-institutionaalisen lähestymistapaan, joka korostaa diskurssien roolia poliittisen "todellisuuden" rakentajina. Diskurssianalyysi perustuu Colin Hayn ja Nicola Smithin luomaan taloudellisten diskurssien analyysimalliin. Mallissa globalisaatio- ja EU-puhe jaotellaan diskurssikategorioihin sen mukaan, esitetäänkö nämä valtion ulkopuoliset taloudelliset prosessit vääjäämättöminä ilmiöinä vai poliittisesti ohjailtavina projekteina. Huomiota kiinnitetään myös prosessiin liitettyyn konnotaatioon (positiivinen tai negatiivinen). Kriittisen diskurssianalyysin pyrkimyksenä on kyseenalaistaa diskurssien itsestäänselvyys. Tutkielman laajempi viitekehys muodostuu globalisaation ja EU:n taloudellisia vaikutuksia koskevasta kirjallisuudesta. Erityisen tärkeäksi diskurssianalyysin tuloksien tulkinnassa nousee uusliberalistisen talouspoliittisen paradigman ja perinteisen pohjoismaisen regulaatiomallin valtion talouspoliittista roolia koskevat näkemyserot. Aineisto koostuu Suomen ja Ruotsin hallitusohjelmista viimeisen kymmenen vuoden ajalta sekä molempien maiden pääministerien ja valtiovarainministerien talouspoliittisia linjauksia koskevista puheista vuosilta 2003–2005. Aineistosta löydetty globalisaatio- ja EU-puhe jaetaan analyysimallin avulla kuuteen Hayn ja Smithin mallista johdettuun diskurssiin (välttämättömyys-, selviytymis-, uhka-, kiitollisuus, vaikuttamis- ja kontrolloitu uhka- diskurssit). Diskurssianalyysin tulokset esitetään maittain diskurssien prosentuaalisina jakaumina. Analyysin tulosten mukaan Suomen ja Ruotsin päättäjät puhuvat globalisaatiosta ja EU:sta taloudellisina voimina huomattavan eri tavalla. Ruotsin päättäjät antavat poliittisista vaikutusmahdollisuuksistaan kansainvälisen talouden paineen alla paremman kuvan kuin suomalaiset. Suomessa taas varsinkin globalisaatio esitetään tekijänä, joka pakottaa muuttamaan talouspolitiikkaa uusliberalistisen mallin suuntaan. EU:sta puhutaan molemmissa maissa taloudellisena pakotteena vähemmän kuin globalisaatiosta. Tästä huolimatta EU:n esitetään vaikuttaneen tiukan budjettipolitiikan linjan nousuun. Suomen ja Ruotsin kansainvälisessä mittakaavassa hyvin samankaltaista taloudellista asemaa vasten diskurssien eroavaisuus vahvistaa käsitystä siitä, että talouspoliittinen puhe on ennen kaikkea strategista toimintaa – kahden Pohjoismaan hallitukset rakentavat hyvin erilaisen kuvan taloudellisesta toimintaympäristöstään ja hyvinvointimallinsa selviytymismahdollisuuksista.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: talouspolitiikka
globalisaatio
Eurooppa - integraatio
Suomi
Ruotsi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.27Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record