Teknologiapolitiikasta asiakaslähtöisyyteen: Kuinka naiset on huomioitu televiestintäpalvelujen tuotannossa?

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10237
Title: Teknologiapolitiikasta asiakaslähtöisyyteen: Kuinka naiset on huomioitu televiestintäpalvelujen tuotannossa?
Author: Tuomaala, Reija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2002-04-16
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10237
Thesis level: master's thesis
Abstract: Kuinka naisasiakkaat on huomoitu televiestintäpalvelujen tuotannossa? Mitkä seikat ovat vaikuttaneet asiakaskeskeisyyteen johtaneeseen kehitykseen? Kuka on televiestintäpalvelujen asiakas - mikä on asiakkaan rooli sekä suhde tuottajaan? Tarkoituksena on kartoittaa Soneralle tarpeita huomioida naisasiakas televiestintäpalvelujen tuotekehityksessä ja markkinoinnissa. Lisäksi esitetään ajatuksia siitä, kuinka tilannetta voitaisiin jatkossa parantaa heidän näkökulmastaan. Teoreettisen osuuden menetelmiin kuuluu teknologisen päätöksenteon historiaa kuvaavan mallin esittäminen ja sen viimeisen osan, jälkimodernin mallin analysointi. Teoreettisen viitekehyksen historiallisessa osuudessa käytetään historiallista, kirjallista lähdeaineistoa. Nykyhetkeä koskevien tietojen selvittämiseksi on haastateltu eri tietoyhteiskunta-alalla toimivia asiantuntijoita. Empiirinen aineisto on kerätty etupäässä teemahaastatteluilla. Haastatellut ovat Soneran markkinoinnin ja tuotekehityksen naispuolisia asiantuntijoita. Teknologinen kehitys ja yhteiskuntarakenteen muutos ovat ohjanneet viestintäpalvelujen tuotannon asiakaslähtöiseksi. Jälkimodernissa teknologisessa päätöksenteossa yritys on riippuvainen asiakkaasta. Televiestintäpalvelujen tuotannossa korostetaan käyttäjäystävällisyyttä. Myös naisten asema viestintäteknologiassa on parantunut erityisesti kuluttajarakenteen muutoksen ja koulutuksen lisääntymisen myötä. Naisten osuus Soneran matkaviestinasiakkaista on n. 40%. Naisten vahva edustus asiakaskunnassa synnyttää tarpeita tutkia naisten viestinnän motiiveja. Naisten sosiaalista pääomaa hyödyntämällä voitaisiin tuottaa käyttäjäystävällisiä palveluja. Naisia ei ole silti huomioitu riittävästi televiestintäpalvelujen tuotannossa. Sukupuoli on palvelujen kehittämisen kriteerinä ongelmallinen. Palvelujen kehittämisessä ei ole huomioitu naisten viestintätarpeita. Lisäksi televiestintäpalvelujen Soneran sisällä on tiettyjä poliittisia ja rakenteellisia piirteitä, jotka vaikeuttavat naisten sosiaalisen pääoman hyödyntämistä televiestintäpalvelujen tuotannossa. Sukupuolten väliset kulttuurierot tulisi tiedostaa ja palvelujen tuotannossa tulisi käyttää insinöörien lisäksi asiantuntijoita, jotka ymmärtävät käyttäjän näkökulman. Soneralle uusia haasteita tuo yhdistyminen ruotsalaiseen Teliaan. Sekä asiakas- ja yrityskulttuuriset muutospaineet että tekninen kehitys ovat tärkeitä näkökohtia tuotettaessa televiestintäpalveluja naisasiakkaille. Tärkein lähdeaineisto on ollut Soneran haastatteluaineisto. Historiallisesta aineistosta käytetyimmät ovat Kenneth Lönnqvist ja Panu Nykänen: "Teknologiapolitiikan alkuvaiheet Suomessa 1940-1970 -luvuilla" (1990) sekä Kari Immonen: "Sillat sielujen ja ihmismietteen" (2002). Nykypäivää käsittelevässä osuudessa oleellisimmat lähteet ovat Tilastokeskuksen käyttäjätutkimukset, kuten Juha Nurmela: "Matkapuhelin ja tietokone suomalaisen arjessa" (2001).
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: televiestintä - palvelut
naisasiakas
asiakaslähtöisyys
päätöksenteko - teknologia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.12Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record