Kaupan työntekijän puhetta vuorovaikutuksesta : vuorovaikutuksen luonne ja sen yhteys työssä jaksamiseen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10238
Title: Kaupan työntekijän puhetta vuorovaikutuksesta : vuorovaikutuksen luonne ja sen yhteys työssä jaksamiseen
Author: Kauppala, Heidi
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalipsykologian laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Socialpsykologiska institutionen
Date: 2008-04-11
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10238
Thesis level: master's thesis
Abstract: Pro gradu –tutkielmassani perehdyn kaupan alan työntekijöiden sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Vähittäiskaupan työntekijöiden työhön liittyy olennaisesti vuorovaikutus niin asiakkaiden kuin työtovereiden ja esimiehen kanssa, mutta sen merkitystä työntekijöille ei tähän mennessä juurikaan ole tieteellisesti tutkittu. Tutkielmani tarkoituksena on selvittää, miten kaupan työntekijät puhuvat erilaisista vuorovaikutustilanteista ja, onko vuorovaikutus erilaista eri vuorovaikutuskumppanien kanssa. Lisäksi tarkastelen sitä, nostavatko haastateltavat esiin sosiaalisen vuorovaikutuksen yhteyden työssä jaksamiseen. Teoreettisena viitekehyksenä tutkimuksessani ovat sosiaalisen vuorovaikutuksen tutkimuksen piiriin kuuluvat rooliteoriat. Erityisesti olen hyödyntänyt Erving Goffmanin muotoilemaa näyttämöteoriaa erilaisten roolien esittämisestä muille vuorovaikutuksen osapuolille. Olen myös perehtynyt aiempiin tutkimuksiin sosiaalisen vuorovaikutuksen yhteydestä työhön ja työuupumukseen. Tutkielman olen toteuttanut kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien avulla. Aineiston olen kerännyt yksilöhaastatteluilla haastateltavien toivomassa paikassa ja sen analyysin olen toteuttanut teoriasidonnaisen sisällönanalyysin menetelmin. Pro gradu –tutkielmani tärkeimmät tulokset ovat vuorovaikutuksen luonteen vaihteleminen sen mukaan kenen kanssa vuorovaikutus tapahtuu ja vuorovaikutuksen selkeä yhteys työssä jaksamiseen. Analyysien mukaan tutkittavien vuorovaikutus on erilaista sen mukaan tapahtuuko se asiakkaan, esimiehen vai työtoverin kanssa. Työtoverin kanssa tapahtuva vuorovaikutus on aineiston pohjalta määriteltävissä tasapainoiseksi, esimiehen kanssa tapahtuva vuorovaikutus ammattimaiseksi ja asiakkaan kanssa tapahtuva vuorovaikutus muodolliseksi. Lisäksi tutkittavat nostivat esiin sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyviä työssä jaksamista parantavia ja ehkäiseviä tekijöitä. Ne oli mahdollista luokitella työtoverin, asiakkaan ja esimiehen kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksen mukaan. Vuorovaikutus työtoverin ja asiakkaan kohdalla nostettiin esiin ensisijaisesti työssä jaksamista parantavana tekijänä, mutta vuorovaikutus esimiehen kanssa mainittiin lähes aina jaksamista ehkäisevänä tekijänä.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Goffman, Erving
työ
sosiaalinen vuorovaikutus
vuorovaikutus
jaksaminen
roolit
palveluammatit


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.68Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record