Organisaation tiedonjakokanava ja työkalu : Johdon ja henkilöstön asenteet intranetiin

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Viestinnän laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kommunikationslära sv
dc.contributor.author Rytkönen, Sirkku
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:25:34Z
dc.date.available 2009-09-08T09:25:34Z
dc.date.issued 2007-05-14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/10246
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Intranet on tämän ajan viestintäteknologiaa, organisaation viestinnän rakennettu areena, joka voi toimia viestinnän välineenä, vuorovaikutuksen kanavana, tietopankkina, työkaluna ja verkkopohjaisten tietojärjestelmien alustana. Organisaatioiden muuttuminen globaaleiksi on lisännyt verkkoviestinnän tarvetta ja tuonut intranetin osaksi organisaation jäsenten työpäivää Internetin ja sähköpostin rinnalle. Intranet ei kuitenkaan ole yhtä kuin sisäisissä verkoissa toimiva Internet. Eikä ole olemassa vain yhtä intranetiä, vaan erilaisia, omaan organisaatioonsa sidottuja intranetejä. Tämä tutkielma selvittää henkilöstön ja johdon asenteita organisaation intranetiin. Asenteilla on merkitystä, kun intranetiä kehitetään ja sen mahdollisuuksia hyödynnetään. Tapaustutkimuksen kohteena on yrityksen intranet, jolla on noin 5 000 potentiaalista käyttäjää. Tutkimusongelmaa olen lähestynyt laadullisen asennetutkimuksen avulla. Asenteista oletetaan saatavan tietoa tutkimalla sitä, miten ihmiset argumentoivat. Näin ollen olen kerännyt empiirisen tutkimusaineiston esittämällä argumentatiivisia väittämiä kohdeorganisaatiosta valitulle joukolle johdon ja henkilöstön edustajia. Tutkin, millaisilla argumenteilla johdon ja henkilöstön edustajat arvottavat intranetiä, ja poikkeavatko ryhmien argumentit toisistaan. Tarkastelen tutkimusongelmaa organisaatioviestinnän kontekstissa. Teoriaosuudessa määrittelen intranet-käsitettä ja käyn läpi aiempaa tutkimusta. Tutkimuksen tulosten perusteella näyttää siltä, että asennoituminen intranetiin ei jakaudu sen mukaan, kumpaan ryhmään, johtoon vai henkilöstöön, käyttäjä kuuluu. Ei ole erotettavissa johdon tai henkilöstön ryhmäkohtaista kaikenkattavaa asennetta intranetiin. Sen sijaan asemaa enemmän asenteeseen voivat vaikuttaa henkilökohtaiset käyttökokemukset ja -tottumukset, työtehtävät, suhde työntekoon, ajankäyttöön sekä ikä. Perustasolla on löydettävissä sekä myönteistä että kielteistä ja neutraalia asennoitumista intranetiin. Kielteisten asenteiden perustana on paljolti kiinnittyminen intranetiä aiemmin käyttöönotettuun työryhmäohjelmisto Notesiin. Intranetin sisällön ja palvelujen suhde omiin työtehtäviin näyttäisi vaikuttavan erityisesti henkilöstön asenteisiin. Mitä enemmän hyötyä henkilöstön edustaja katsoo intranetistä olevan omalle työlleen, sitä myönteisemmin hän intranetiin asennoituu. Johdon ja henkilöstön argumentoinnissa vuorovaikutuksellisuus ei nouse yhdeksi intranetin arvon mittareista, eli asennoituminen intranetiin ei riipu siitä, onko intranetissä vapaata mielipiteenvaihtoa vai ei. Useimmat henkilöstön ja johdon edustajat asennoituvat intranetiin kuin institutionaaliseen areenaan. Heille se on työnantajan hallinnoima ja tarjoama työkalu ja/tai tiedonvälityskanava tai järjestelmä, johon yksittäisen käyttäjän on vaikea vaikuttaa ja jonka mahdollinen muuttaminen pitää tehdä harkiten. Useimmat näkevät, että Internet ei kilpaile intranetin kanssa, ja he uskovat sen pärjäävän kilpailussa muiden sisäisen viestinnän välineiden kanssa. Intranet on siis vakiinnuttanut paikan itselleen organisaation viestinnässä. en
dc.language.iso fi
dc.subject intranet fi
dc.subject organisaatioviestintä fi
dc.subject verkkoviestintä fi
dc.subject sisäinen tiedotus fi
dc.subject henkilöstö fi
dc.subject yritysjohtajat fi
dc.subject asenteet fi
dc.title Organisaation tiedonjakokanava ja työkalu : Johdon ja henkilöstön asenteet intranetiin fi
dc.identifier.laitoskoodi 709
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.27Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record