Common Foreign and Security Policy in the framework of EU Integration

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10247
Title: Common Foreign and Security Policy in the framework of EU Integration
Author: Hyväri, Maarit
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2000-04-19
URI: http://hdl.handle.net/10138/10247
Thesis level: master's thesis
Abstract: In this paper I have discussed the common foreign and security policy in the European Union, and it's development in the 1990's. My theoretical framework is a continuum between two theories: intergovernmentalism and supranationalism. My aim is to find out which of these theories better describes the development, current situation and the foreseeable future of the CFSP. I also explore the structural possibilities for working foreign policy and contemplate its meaning for the whole integration process. My method is purely analytical, using the findings of my material and previously done research. I have used as material Treaties of Maastricht, Amsterdam and the European Council Declarations of Cologne and Helsinki. Theories have been presented using the prominent writers of each theoretical tradition, e.g. Andrew Moravcsik, Michael Smith and Paul Pierson. My case study is Yugoslavian conflict in the 1990's, beginning from Bosnia and ending to Kosovo. My intention has been to use it as an example of functioning of the CFSP, and analyse the reasons for its failure. I also present the current security situation in Europe as a context in which the CFSP is supposed to work. The question of European security brings up the need and the obstacles in the way of security co-operation. I have emphasised the relationship between the EU and the NATO, as they create the balance in Western security hemisphere. Here I am using the new framework for security by Barry Buzan and his colleagues. My conclusions show that although the CFSP has been unable to fulfil the expectations of the Maastricht Treaty, and has faced difficulties in overcoming the intergovernmentalist practises, it has over the past year taken a step towards supranationalism somewhat unexpectedly. The leaders of the EU have found the need of developing common defense policy along with the deepening integration.Tässä opinnäytteessä olen tarkastellut yhteistä ulko- ja turvallisuus politiikkaa Euroopan Unionissa ja sen kehitystä 1990-luvulla. Teoreettisena runkona on toiminut lineaarinen jana kahden pääteorian, intergovermentalismin ja supranationalismin välillä. Tavoitteenani on ollut selvittää kumpi näistä teorioista paremmin kuvaa YUTP:n kehitystä, nykyistä tilaa ja tulevaisuuden näkymiä. Olen myös tarkastellut yhteisen ulkopolitiikan rakenteellisia toimimismahdollisuuksia EU:ssa, sekä YUTP:n merkitystä koko integraatioprosessille. Meotodini on puhtaasti analyyttinen, olen käyttänyt hyväkseni olemassa olevaa ensikäden materiaalia sekä olemassa olevaa tutkimusta. Materiaalina olen käyttänyt Maastrichtin ja Amsterdamin sopimuksia, sekä Euroopan Neuvoston julistuksia Kölnissä ja Helsingissä. Teorioiden esittelyssä olen nojautunut kyseisten traditioiden näkyvien tutkijoiden teksteihin, mm. Andrew Moravcsikin, Michael Smithin ja Paul Piersonin. Tapaustutkimuksena olen analysoinut Yugoslavian konfliktia 1990-luvulla, alkaen Bosniasta ja päättyen Kosovoon. Tarkoituksenani on ollut käyttää kyseistä konfliktia esimerkkinä YUTP:n toiminnasta ja löytää syitä sen epäonnistumiselle. Tarkastelen myös nykyistä turvallisuus tilannetta Euroopassa kontekstina YUTP:lle. Turvallisuus ylipäätään määrittelee ulkoiset tarpeet ja esteet YUTP:n toiminnalle. Olen korostanut EU:n ja NATO:n suhteen merkitystä läntisen turvallisuus tasapainon luojana. Teoreettinen näkökulmani nojaa Barry Buzanin ja hänen kollegoidensa uudempaan käsitykseen turvallisuudesta. Loppupäätelmäni osoittavat, että vaikka YUTP ei ole täyttänyt Maastrichtin sopimuksen sille asettamia odotuksia, eikä onnistunut ylittämään intergovermentalistisen käytännön mukanaan tuomia vaikeuksia, se on viimeisen vuoden aikana ottanut merkittävän askeleen kohti supranationalismia. EU jäsenmaiden johtajat ovat havainneet tarpeen kehittää yhteistä puolustuspolitiikkaa yhtenä integraatioprosessin osa-alueista.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: European union - security policy
foreign policy - integration - Europe
Euroopan Unioni
integraatio
ulko-ja turvallisuus politiikka


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_en.pdf 48.65Kb PDF View/Open
abstract_fi.pdf 48.72Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record