Vapaaehtoistyön luonne ja yksilölliset merkitykset Lapsiperhe-projektissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10248
Title: Vapaaehtoistyön luonne ja yksilölliset merkitykset Lapsiperhe-projektissa
Author: Pajamäki-Alasara, Tatjana Maaria
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalipsykologian laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Socialpsykologiska institutionen
Date: 2004-11-30
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/10248
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämän opinnäytetyön tarkastelun keskiössä ovat Mannerheimin lastensuojeluliiton Lapsiperhe- projektissa toimivat vapaaehtoistyöntekijät. Tutkittavina ovat kahteen hyvin erilaiseen vapaaehtoistoiminnan muotoon osallistuvat; Vanhempainpuhelimessa puhelinauttamistyötä tekevät, sekä vertaisryhmissä vapaaehtoisina toimivat. Edellisen on nähty edustavan perinteiseksi miellettyä vapaaehtoistoimintaa, jossa auttajan ja autettavan välinen suhde on selkeä. Jälkimmäinen, vertaisryhmissä tehtävä vapaaehtoistyö taas edustaa modernimmaksi miellettyä toimintaa, jota tehdään tasapainotellen omien ja toisten tarpeiden välillä. Tarkoituksena on teemahaastattelun keinoin selvittää, minkälaista on luonteeltaan näissä kahdessa ryhmässä tehtävä vapaaehtoistyö, ja mitä yksilöllisiä merkityksiä vapaaehtoiset toiminnalleen antavat. Viitekehys, jota vasten haastateltavien kokemuksia vapaaehtoistyön luonteesta sekä sen tekemisen merkityksistä peilataan, on individualismin ideologia. Postmodernisoituneessa yhteiskunnassa individualististen arvojen uskotaankin korostuneen ja vaikuttaneen myös vapaaehtoistyön muotoihin sekä sen tekemisen yksilöllisiin merkityksiin. Pyrinkin omassa työssäni selvittämään, mikä individualismin ideologiassa ja toisaalta postmodernin teorioissa on käyttökelpoista ja sovellettavaa Lapsiperhe-projektin vapaaehtoistyötä tarkasteltaessa. Individualismi tuli Vanhempainpuhelimessa toimivilla vapaaehtoistyöntekijöillä esiin riippumattomuuden ja itsenäisyyden korostamisena suhteessa autettaviin sekä työhön sitoutumisessa. Myös individualismin ideologiaan kuuluvaa yksityisyyttä oli mahdollista varjella auttajien ja autettavien pysyessä toisilleen tuntemattomina. Vertaisryhmissä tehtävä vapaaehtoistyö taas näyttäytyi individualististen ja kollektiivisten ominaisuuksien sekoituksena. Ryhmät muistuttivat postmoderneja yhteenliittymiä, joissa yksilöt kollektiivisesta kontekstistaan huolimatta toimivat yksilöinä, ilman selkeitä sääntöjä ja normeja. Myös sitoutuminen toimintaan muodostui kollektiivisten ja individualististen arvojen välimaastossa. Yksityisyys oli myös mahdollista säilyttää ryhmissä, joissa ongelmat eivät henkilöityneet keneenkään tai kenellekään, vaan ne kevennettiin yhteisiksi. Väliaikaisuus ja tilapäisyys värittivät kumpaakin vapaaehtoistyönmuotoa. Selkeimmin individualismi näkyi kuitenkin vapaaehtoistyön tekemisen yksilöllisissä merkityksissä, jotka usein kytkettiin omaan itseen, omaan elämäntilanteeseen. Vapaaehtoistyö toimi yksilölle joko tilapäisenä elämän osa-alueiden täydentäjänä, elämän lisänä, mutta joillekin myös luonnollisena elämän osana, eräänlaisena elämäntapana. Merkitykset olivat yhtäällä individualistia ja toisaalta kollektiivisia, liittyivät usein yksilöiden elämäntilanteeseen, mutta saattoivat myös olla siitä riippumattomia. Tämän yksilöllisten merkitysten moninaisuuden, jossa erilaiset, toisilleen vastakkaisetkin arvot sekoittuivat ja kytkeytyivät osaksi yksilön elämänkontekstia, tulkittiin edustavan myös moniarvoiselle ja ambivalentille postmodernille tyypillisiä piirteitä. Tärkeimmät käytetyt lähteet: Triandis, H.C. Individualism and collectivism. Kotakari, U.- Nylund, M.- Matthies, A-L. (toim.): Välittävät verkostot.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: vapaaehtoistyö
vertaisryhmät
lapsiperheet
individualismi
kollektivismi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.29Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record