Käsitykset tiedosta ja tietämisestä - episteeminen motivaatio ja koulutus määrittäjinä

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/10276
Title: Käsitykset tiedosta ja tietämisestä - episteeminen motivaatio ja koulutus määrittäjinä
Author: Hankonen, Nelli
Contributor: University of Helsinki, Department of Social Psychology
Thesis level: Master's thesis
Abstract: Tutkimuksessa tarkastellaan tietokäsityksiä, kognitiivisen päätöksen tarvetta (need for cognitive closure) ja niiden yhteyttä toisiinsa. Lisäksi tutkitaan, miten yliopistokoulutus (kesto, määrä ja ala) on yhteydessä käsityksiin tiedosta ja tietämisestä. Aineisto kerättiin lomakekyselynä eri tieteenalojen (sosiologia, teknilliset tieteet, kansantaloustiede) juuri opintonsa aloittaneilta ja pidemmälle edenneiltä opiskelijoilta (n=135). Tietokäsitykset käsitteellistettiin toisistaan erillisten ulottuvuuksien järjestelmäksi, johon kuuluvat tietoa koskevat käsitykset tiedon varmuudesta, tiedon yksinkertaisuudesta ja auktoriteettien kaikkitietävyydestä ja oppimista koskevat käsitykset oppimisen nopeudesta ja oppimiskyvyn sisäsyntyisyydestä. Kognitiivisen päätöksen tarve katsottiin yksilön pysyväksi ominaisuudeksi, jonka voimakkuus vaihtelee ihmisten välillä. Korkean päätöstarpeen yksilöt preferoivat järjestystä ja ennustettavuutta, kokevat moniselitteisyyden epämiellyttäväksi ja ovat kapeakatseisempia sekä päättäväisempiä. Tietokäsitysten ja kognitiivisen päätöksen tarpeen rakenteita tarkasteltiin ja niiden empiiristä erillisyyttä tutkittiin. Tietokäsitysten ennustajista opintoviikkomäärä ennusti pienempää uskoa tiedon yksinkertaisuuteen, ja iällä ja opintovaiheella ei ollut tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä tietokäsityksiin. Tekniikan ja taloustieteen opiskelijat uskoivat keskimäärin enemmän tiedon varmuuteen ja auktoriteettien kaikkitietävyyteen kuin sosiologian opiskelijat, ja ero oli havaittavissa jo alkuvaiheen opiskelijoilla. Oletuksen mukaisesti voimakas kognitiivisen päätöksen tarve ennusti suurempaa uskoa tiedon varmuuteen ja auktoriteettien kaikkitietävyyteen. Yhteys oli selvä alkuvaiheen opiskelijoilla mutta ei loppuvaiheen opiskelijoilla. Diskussiossa käsitellään tuloksia laajasti, erityisesti tietokäsitysten kvantitatiivisen tutkimusperinteen ongelmia ja ehdotetaan motivationaalisten käsitteiden integroimista tietokäsitysprosesseja koskeviin teorioihin. Tutkimuksen tärkeimmät lähteet olivat tuoreiden kansainvälisten aikakauslehtiartikkeleiden lisäksi Hofer & Pintrich (toim.) (2002) ja Webster & Kruglanski (1994).
Description: Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Statsvetenskapliga biblioteket (Unionsgatan 35). Dessa avhandlingar fjärrutlånas endast som microfiche.Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Library of Social Sciences (Unioninkatu 35) . Microfiche copies of these theses are available for interlibrary loans.Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden sidotut arkistokappaleet ovat luettavissa HY:n keskustakampuksen valtiotieteiden kirjastossa (Unioninkatu 35). Opinnäytteitä lainataan ainoastaan mikrokortteina kirjaston kaukopalvelun välityksellä
URI: http://hdl.handle.net/10138/10276
Date: 2004-09-20
Subject: tietokäsitykset
tiedollinen motivaatio
kognitiiviset päätökset - tarve


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.80Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record