"Nimellinen korvaus" : sanat jotka sysäsivät liikkeelle kamppailun Suomi-yhtiön omistuksesta ja tekivät siitä mediadraaman

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/10287
Title: "Nimellinen korvaus" : sanat jotka sysäsivät liikkeelle kamppailun Suomi-yhtiön omistuksesta ja tekivät siitä mediadraaman
Author: Maunula, Liisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Date: 2005-03-04
URI: http://hdl.handle.net/10138/10287
Thesis level: master's thesis
Abstract: Opinnäytetyöni tarkoituksena oli selvittää, voiko draama-analyysiä käyttää lehtikirjoittelusta koostuvaan uutistapahtumaan. Tapauksena oli kamppailu Keskinäisen Henkivakuutusyhtiö Suomen omistuksesta 1997-1999. Tapahtuma liittyi Pohjolan aikomaan rakennemuutokseen, jonka avulla yhtiö halusi saada osansa kasvavista henkivakuutusmarkkinoista. Sen toteuttamiseksi Pohjola päätti fuusioida yhteistyökumppaninsa Suomi-yhtiön. Kamppailu koski kahta erilaista vakuutusajattelua: Suomi-yhtiön keskinäisyyttä joka antaa omistusoikeuden vakuutuksenottajille ja Pohjolan omistajalähtöisyyttä jonka tavoitteena oli osakkeenomistajien vaurastuminen ja vakuutustoiminta väline siihen. Kun kaksi Suomen talouselämässä merkittävää vakuutuslaitosta on toteuttamassa kiistanalaista yritysjärjestelyä, on sillä yhteiskunnallista merkitystä, olivathan ne sinivalkoisen pääoman tukipylväitä. Tutkimustehtävässäni kysyin: Miten Suomi-yhtiön omistustaistosta syntyi uutisdraama? Voiko draama-analyysin avulla löytää Suomi-yhtiön kamppailun eri vaiheet tai kohtaukset? Mistä kohtausten keskeiset jännitteet muodostuivat? Mitkä olivat ne voimat, jotka asettuivat toisiaan vastaan ja mitkä olivat ne arvot tai kysymykset, jotka konkretisoituivat kohtauksissa? Tutkimusaineistona käytin tapahtuman aikana julkaistuja lehtiartikkeleita Helsingin Sanomista, Hufvudstadsbladetista, Kauppalehdestä, Taloussanomista ja Talouselämästä. Näissä oli nimeltä mainittuja taloustoimittajia, joista osa oli erikoistunut vakuutusalaan. Tutkimuksen teoreettiseksi viitekehykseksi ja tutkimusmenetelmäksi valitsin klassisen draamateorian ja draama-analyysin. Siinä erotetaan toisistaan kronologisesti etenevän tarina ja juoni, joka painottaa tapahtumien keskinäistä syy-seuraus-suhdetta. Draamaa analysoitaessa on heti alkutilanteesta lähtien etsittävä sen sisältämät ristiriidat ja tutkittava, miten tilanne muuttuu toiminnan kautta laadullisesti uudeksi tilanteeksi. Tätä varten jaoin aineiston artikkelitasolla toiminnallisiin tilanteisiin jossa eri tahdonsuunnat kohtasivat. Toisessa analyysivaiheessa etsin draamavaiheiden keskeiset jännitteet, toisiaan vastaan asettuneet toimijat ja ristiriitoja herättäneet arvot tai kysymykset. Käytin Pertti Alasuutarin päämäärärationaalisen toiminnan analyysimallia, jossa selvitetään eri toimijoiden päämäärät ja keinot niiden saavuttamiseen sekä vastustajat ja tavat, joilla he pyrkivät estämään päämäärän saavuttamista. Metodisesti draaman juonen selvittäminen tapahtuu analysoimalla draaman diskurssia, jonka avulla tapahtumat käännetään juoneksi. Diskurssin analysointi on draama-analyysin keskeinen kohde. Juonen analysointia lähestyin faktanäkökulmasta tutkimalla, mitä faktuaalistamiskeinoja toimijat käyttivät rakentaessaan todellisuutta. Löysin 11 draaman vaihetta, jotka oli sovitettavissa Freytagin klassiseen draaman pyramidimalliin. Kamppailussa ristiriitaa aiheuttivat perinteisen vakuutustoiminnan periaatteet markkinatalousajattelun vastakohtana, vakuutuslainsäädännön soveltaminen ja kansallisen pääoman puolustus kasvavaa kansainvälistymistä vastaan. Kamppailun ja vastakkainasettelun luonne näkyy toimijoiden kielenkäytössä, jossa pyrittiin oman väittelyaseman puolustamiseen ja vastustajan position heikentämiseen.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi
Vakuutusosakeyhtiö Pohjola
fuusiot
yritysjärjestelyt
lehdistökirjoittelu
draama-analyysi
faktuaalistaminen
sidosryhmäajattelu
omistajalähtöisyys
mediajulkisuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.43Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record